Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de resultaten van de verschillende opleidings- en tewerkstellingscentra in termen van duurzame banen en de gebruikte indicatoren

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 1173)

 
Datum ontvangst: 17/05/2023 Datum publicatie: 30/08/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 26/06/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/05/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
26/06/2023 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Ik wil u vragen enkele cijfers te bezorgen over de resultaten van de verschillende opleidings- en werkgelegenheidscentra in termen van duurzame banen, alsook toelichting bij de gebruikte indicatoren.
  • Wat de opleidingen betreft, we weten dat die uit verschillende modules bestaan. Wanneer in de verschillende jaarverslagen wordt gezegd dat een opleiding is afgerond, gaat het dan werkelijk om een volledig afgeronde opleiding? Of gaat het eigenlijk om een afgeronde afzonderlijke module?

  • Hoeveel werkzoekenden hebben in de jaren 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022 een duurzame baan gevonden na het volgen van een opleiding verzorgd door elk van de opleidings- en tewerkstellingscentra? Hebt u een uitsplitsing naar geslacht? Is het criterium van duurzaamheid (minimaal 1 maand in dienst) hetzelfde als dat van Bruxelles Formation?

  • In welke sectoren vinden werkzoekenden, in de jaren 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022, een baan na hun opleiding?

  • De cijfers van 2021 voor logisticity.brussels vermelden 8.646 uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die zijn ingeschreven bij dit opleidings- en tewerkstellingscentrum, terwijl het aantal door Actiris beheerde werkaanbiedingen voor dit opleidings- en tewerkstellingscentrum voor hetzelfde jaar 4.669 bedraagt. Hoe verklaart u dit verschil tussen de cijfers?

 
 
Antwoord    Ik dank u voor uw vraag.
1.


De vermelding van voltooide opleidingen in de jaarverslagen verwijst inderdaad naar volledige opleidingen.


Deze opleidingen zijn in feite opgesplitst in modules, in overeenstemming met het principe van het beroepenreferentiemodel dat verschillende vaardigheden omvat om de functie effectief te kunnen uitvoeren. Dit is ook wat het opleidingsprogramma zal vormen en dus de reeks vaardigheden die aan het einde van de opleiding wordt beoogd. Een cursist die een opleiding tot autobusbestuurder volgt, moet bijvoorbeeld zowel een perfecte kennis hebben van de verkeersregels als een goede kennis van veiligheid en eerste hulp. Alleen als je voor al deze modules slaagt, kan de opleiding worden gevalideerd. Op zichzelf leiden deze modules niet tot een diploma van opleiding, en nog minder tot de uitoefening van de functie.

Natuurlijk is het, gezien het vaardigheidsniveau van sommige werkzoekenden die ver van de arbeidsmarkt af staan, soms nodig om een vooropleiding te volgen die hen in staat stelt om hun basisvaardigheden zoals Frans, rekenen en zelfs numerieke vaardigheden te verbeteren, evenals de transversale vaardigheden die nodig zijn om een opleiding te volgen en een baan aan te nemen, of zelfs hun eerste vaardigheden of eerste contacten met een 'beroep'. Deze vooropleidingen, die zelf in modules zijn opgebouwd, vormen een geheel en stellen mensen na voltooiing in staat om door te stromen naar een kwalificerende opleiding.Praktisch gezien, en in dezelfde geest, vallen al deze opleidingen onder een contract tussen de cursist en de opleidingsorganisatie. Dit contract omvat alle modules en vaardigheden van een opleiding. Of het nu gaat om een kwalificerende opleiding of niet.

Ter informatie voeg ik hieraan toe dat het gemeten voltooiingspercentage van de opleiding het percentage voltooide opleidingscontracten is ten opzichte van het totale aantal contracten dat in de bestudeerde periode afliep. Deze definitie is van toepassing op alle opleidingen die worden aangeboden door Bruxelles Formation in het kader van de verschillende Polen Opleiding Werk.

2.
Ik kan u de gevraagde informatie geven over de uitstroom naar werk na een beroepsgerichte opleiding.
Dit is het percentage cursisten dat binnen 12 maanden na hun opleiding een baan vindt. Het wordt gemeten ongeacht de duur van de tewerkstelling, maar ook voor contracten van minstens een maand. De laatst beschikbare gegevens hebben betrekking op 2021 (cohort 2020).

Deze definitie is van toepassing op het volledige aanbod van Bruxelles Formation binnen het bereik van de verschillende POW’s. Bovendien werd de methodologie voor de boeking van de opleidingen voor werkzoekenden in het kader van de POW’s gestabiliseerd in 2022 (uitgevoerd in 2021), waardoor de vergelijking met 2019 en 2020 niet relevant is. De gegevens in de bijlage hebben daarom betrekking op de resultaten voor 2020 en 2021.In 2020 hadden POW’s een gemiddeld uitstroompercentage naar werk van 59,47%. In 2021 was dit 59,65%.

Er is een aanvullende indicator op het percentage uitstroom naar werk voor één dag of één maand. Het gaat om de “duurzaamheid van de tewerkstelling van deelnemers die uitstromen naar werk”. Deze indicator meet het aandeel van cursisten die na een beroepsgerichte opleiding een betaalde baan zijn begonnen en 12 maanden later een baan hebben. Deze indicator wordt echter alleen door view.brussels geproduceerd in de 2 jaar na uitstroom uit de opleiding. De laatst beschikbare gegevens zijn daarom ook voor het jaar 2021, maar hebben betrekking op het cohort van 2019.

In de bijlage vindt u een tabel met een gedetailleerd overzicht van deze indicatoren, met name op basis van geslacht. In 2021 hebben 62,15% van de Brusselse werkzoekende mannen en 63,4% van de Brusselse werkzoekende vrouwen een duurzame baan gevonden na een beroepsgerichte opleiding binnen een Pool Opleiding Werk.

3.
Deze informatie is momenteel niet beschikbaar voor de POW’s.
4.
Actiris beschikt niet over dezelfde gegevens met betrekking tot het aantal door Actiris beheerde vacatures voor deze POW.

In 2021 werden 8 539 vacatures voor logistieke beroepen aan Actiris toevertrouwd, waarvan 7 579 rechtstreeks op de website van Actiris werden gepubliceerd met de contactgegevens van de werkgever, 400 werden beheerd door de Pijler Werk van Logisticity die zorgde voor een preselectie van de kandidaten, en 560 jobs en stageplaatsen werden beheerd door andere afdelingen van Actiris (Aviato, International, stages, enz.).

In 2022 werden 7.919 werkaanbiedingen voor beroepen in de logistieke sector aan Actiris toevertrouwd, waarvan er 6.837 rechtstreeks op de website van Actiris werden gepubliceerd met de contactgegevens van de werkgever, 614 werden beheerd door de pijler Werk van Logisticity, die zorgde voor een preselectie van de kandidaten, en 466 vacatures, waaronder enkele internationale aanbiedingen en stages, werden beheerd door andere afdelingen van Actiris (Aviato, Actiris International, enz.).

Werkzoekenden die zich op een declaratieve manier hebben ingeschreven in een beroepencode met een beroep in de logistieke sector (8646) zijn niet allemaal uitsluitend op zoek naar jobs in de logistieke sector. Veel werkzoekenden solliciteren ook naar andere jobs in andere sectoren.