Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende door FARI uitgevoerde projecten

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 1175)

 
Datum ontvangst: 17/05/2023 Datum publicatie: 30/08/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 21/06/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/05/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    FARI is een onafhankelijk initiatief zonder winstoogmerk op het gebied van artificiële intelligentie (AI), geleid door de VUB en de ULB, in samenwerking met het Brussels Gewest.
  • Hoe kan FARI via zijn projecten bijdragen tot het economisch herstel van ons gewest? Worden er momenteel proefprojecten met een economisch doel overwogen? Zo ja, hoeveel en welke?

  • Zal FARI bij de ontwikkeling van ondernemingen de overgang van start-up naar scale-up stimuleren?

  • Hoeveel bedragen de jaarlijkse werkingsmiddelen van FARI sinds de start?

  • Kunt u met betrekking tot de door het Europees Herstelplan toegekende middelen aangeven welke schijven reeds vereffend zijn?

  • Zullen naast de Europese middelen nog andere specifieke budgetten aan FARI worden toegewezen, bijvoorbeeld via een dotatie vanuit Paradigm?

  • Hoeveel gewestelijke administraties maken momenteel gebruik van de diensten van FARI?

  • Wat zijn de huidige criteria om te bepalen welke gebieden (gezondheid, dierenwelzijn, werkgelegenheid enzovoort) voorrang moeten krijgen bij toekomstige AI-projecten ?

  • Wat zijn de partnerschappen met Agoria in het kader van het FARI-project? Dezelfde vraag voor de partnerschappen met digitalcity.brussels en technicity.brussels.

 
 
Antwoord    1 & 2/
Voor de vragen 1 en 2 verwijs ik u door naar de antwoorden van mijn collega Barbara Trachte, aan wie u deze vragen ook hebt gesteld.


3/
Aangezien FARI een initiatief is van de ULB en de VUB, met activiteiten die verder gaan dan de subsidies van het Brussels Gewest, hebben we geen toegang tot het globale budget. De subsidie “Digitale Transitie” bedraagt 3.670.000 euro, waarvan 252.260 euro voor de werking van het Instituut is.

4/
De subsidie voorzien voor het onderdeel “Digitale Transitie” werd vereffend door Paradigm (3.670.000 euro waarvan 1.410.860 euro in 2021 en 2.259.280 euro in 2022).

5/
Wanneer de huidige subsidie afloopt, zal een evaluatie worden uitgevoerd om de voordelen ervan en de volgende stappen in de samenwerking tussen FARI en het Brussels Gewest te beoordelen. Het is echter ook aan de verschillende besturen om de verschillende samenwerkingsprojecten te evalueren, zich deze eigen te maken en te analyseren welk gevolg er het best aan kan worden gegeven om er op lange termijn een echt succes van te maken.

6/
In het kader van de projecten rond digitale transitie werden 4 besturen begeleid door FARI als onderdeel van de proefprojecten en 3 besturen genieten opleidingsdiensten voor AI.


FARI heeft ook een twintigtal besturen geraadpleegd.


7/
Er is geen ambitie om AI om de AI te doen, maar om de opportuniteit van elke technologie, inclusief AI, te beoordelen en deze ten dienste te stellen van het gewestelijke beleid, van de burgers en van de bedrijven.


8/
Heden hebben de partnerschappen die verband houden met de bevoegdheid Werk, alleen betrekking op het proefproject “Matching tussen het aanbod van en de vraag naar werk” binnen Actiris. In functie van de resultaten en de aanbevelingen die daaruit zullen voortvloeien, zullen de Polen Opleiding-Werk de eerste partners zijn die ingezet worden om artificiële intelligentie te integreren teneinde de Brusselaars aan werk te helpen.