Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende omzetting van het wettelijk kader voor retrofits

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1649)

 
Datum ontvangst: 07/06/2023 Datum publicatie: 30/08/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 18/07/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/06/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    We hebben onlangs vernomen dat het wettelijk kader voor de ombouw van een voertuig met verbrandingsmotor tot een elektrisch voertuig (retrofit) op 1 juni 2023 van kracht wordt.

Kunt u mij vertellen wanneer dit wettelijk kader zal worden omgezet naar het Brussels Gewest?

 
 
Antwoord    Het koninklijk besluit van 19 april 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen werd gepubliceerd op 22 mei 2023.
Het Brusselse ontwerpbesluit dat de retrofitting mogelijk maakt in het Gewest werd goedgekeurd in eerste lezing op 13 april 2023, maar om op formele wijze gevolg te geven aan de goedkeuring hiervan moest gewacht worden op de publicatie van het koninklijk besluit.
Op 28 juni heeft de Raad van State bevestigd dat het voor hen niet mogelijk is een advies te geven binnen de gestelde termijn en dat het verzoek dus “van de rol is afgevoerd”.
De CAIN (commissie administratie-industrie die als taak heeft een advies uit te brengen over elk ontwerpbesluit tot uitvoering van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen) is samengekomen op 23 juni 2023 om te tekst te bekijken.
Ten slotte werd het ontwerp overgemaakt aan de Europese Commissie. De Europese “TRIS-procedure” legt op dat wetontwerpteksten over technische normen die gevolgen kunnen hebben voor de EU-markt moeten worden meegedeeld aan de Europese Commissie, opdat de andere lidstaten hun eventuele opmerkingen kunnen geven. De wachtperiode loopt af op 22 september 2023.
De Regering kan dan het ontwerp bekijken en het besluit definitief goedkeuren als de CAIN of andere lidstaten geen opmerkingen hebben geformuleerd die het noodzakelijk maken het besluit te wijzigen.