Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DGHI)

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 1213)

 
Datum ontvangst: 15/06/2023 Datum publicatie: 20/09/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 08/09/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/06/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Graag wil ik uw aandacht vestigen op een aantal belangrijke vragen met betrekking tot de Directie-Generaal Huisvesting en de sociale vastgoedsector in Brussel. Specifiek zou ik graag de volgende informatie ontvangen met betrekking tot het jaar 2022:
  1. Hoeveel ingebrekestellingen zijn er vastgesteld in onze sociale vastgoedparken door de Directie-Generaal Huisvesting in Brussel?

  2. Hoeveel van deze ingebrekestellingen hebben geleid tot de conformiteit van de sociale woningen, nadat ze het voorwerp waren van een ingebrekestelling?

  3. Hoeveel onmiddellijke verhuurverboden zijn er opgelegd door de Directie-Generaal Huisvesting in 2022, waarbij de woning een dreigend gevaar vormt voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners?

  4. Hoeveel boetes zijn er in 2022 opgelegd door de Directie-Generaal Huisvesting? De boetes variëren van € 2.000 tot € 25.000 en kunnen zowel een ingebrekestelling als een onmiddellijk verbod op verhuur bestraffen.

  5. Hoeveel van deze boetes zijn in 2022 daadwerkelijk gehandhaafd, voor de helft opgeschort (alleen in het geval van een ingebrekestelling), verminderd of geannuleerd?

  6. Kunt u de aard van de vastgestelde gebreken in 2022 nader toelichten?

Daarnaast zou ik graag willen weten of de Directie-Generaal Huisvesting ontmoetingen organiseert met de sociale huisvestingsmaatschappijen om goede praktijken uit te wisselen in de strijd tegen ongezonde woningen.

 
 
Antwoord    39 ingebrekestellingen, 1 verhuurverbod na een herbezoek en 3 beslissingen tot onmiddellijk verhuurverbod werden in 2022 uitgevaardigd door de DGHI voor sociale woningen.

In 2022 werden 26 sociale woningen conform verklaard na een aanmaning tot het uitvoeren van werken (Let op, deze beslissingen volgen niet op de 39 ingebrekestellingen die in 2022 werden uitgevaardigd, aangezien een verlengbare termijn van 12 maanden wordt toegekend in geval van een ingebrekestelling).


Gedurende diezelfde periode werden 10 conformiteitscontroleattesten afgeleverd voor sociale woningen waarvoor een verhuurverbod gold.

Daarnaast werden er in 2022 7 boetes betekend aan Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM’S). 5 boetes werden geannuleerd, 1 werd gehandhaafd en 1 werd verlaagd.

Nadien werden deze twee opgelegde boetes in beroep geannuleerd, aangezien uit de voorgelegde documenten bleek dat er sprake was van een goed beheer en dat de woningen zo snel mogelijk in overeenstemming met de normen waren gebracht, rekening houdend met de beperkingen waarmee de OVM's te maken hadden. De bedragen van deze boetes waren laag (2.400,00 euro en 2.000,00 euro).

Wat de aard van de vastgestelde gebreken in deze woningen betreft, hadden de meest voorkomende gebreken betrekking op de veiligheid van elektrische installaties (79% van de betrokken dossiers), vocht (73%), de veiligheid van gasinstallaties (69%) en problemen met natuurlijke verlichting, ventilatie en de staat van de ramen (65%).

Wat ten slotte de organisatie betreft van ontmoetingen met de OVM’s voor de uitwisseling van goede praktijken die moeten worden toegepast op het gebied van veiligheid en gezondheid: er is niets systematisch georganiseerd aangezien het gaat om weinig dossiers en deze dossiers goed verlopen. Sinds het begin van de legislatuur zijn er echter wel degelijk ontmoetingen georganiseerd met twee OVM's die de dossiers wilden doorlopen die hen aanbelangen. De DGHI staat echter nog altijd open voor eventuele verzoeken uit de sector voor het geven van presentaties of opleidingen.

In de loop van 2022 heeft de DGHI ook een brief verzonden naar alle OVM's die woningen in hun bestand hadden waarvoor een verhuurverbod gold, teneinde hen aan te moedigen deze woningen op te knappen en een conformiteitscontroleattest aan te vragen.