Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het algemene overzicht van de toerismestatistieken met gegevens voor 2022 van BISA

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 1116)

 
Datum ontvangst: 31/08/2023 Datum publicatie: 16/10/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 12/10/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/09/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/10/2023 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Op 27 juli kondigde het BISA de volledige update aan van het algemene overzicht van toeristische cijfers en de  gegevens voor 2022. In vergelijking met 2019 en iets meer dan 7 miljoen en 30 duizend overnachtingen, zitten we in 2022 onder de grens van 6 miljoen overnachtingen. In 2019 bedroeg het aantal recreatieve overnachtingen 3.181.185. In 2022 zal dit aantal 3.023.821 overnachtingen zijn. Dit betekent een daling van 5% in het aantal recreatieve overnachtingen. Wat betreft zakelijke overnachtingen laten de cijfers een verschil zien van ongeveer 24%, met 905.014 zakelijke overnachtingen in 2022 ten opzichte van 2019.

Vergeleken met de verschrikkelijke jaren 2020 en 2021 laten de cijfers zien dat we langzaam weer op het goede spoor komen. In uw antwoorden op een schriftelijke vraag die ik u eerder stuurde, benadrukte u ook dat "het herstel van het toerisme aanhield gedurende heel 2022". De definitieve BISA-cijfers bevestigen uw bewering, maar de cijfers voor zakelijke overnachtingen zijn nog steeds zorgwekkend. Zou het kunnen dat ons gewest minder aantrekkelijk is voor het bedrijfsleven dat hier congressen, seminars en conferenties organiseertde of zien we inderdaad een herstel? Wat is de huidige positie van ons gewest in de wereld van congressen, seminaries en conferenties? Welke economische voordelen levert dit op voor ons gewest?

Allemaal vragen die ik graag wil aanvullen met het volgende:

  • Bevestigen de nu beschikbare gegevens voor recreatieve overnachtingen in 2023 de opleving die in 2022 is gezien? Wat is de huidige situatie voor zakelijke overnachtingen?

  • Zijn er sinds het einde van de pandemie veranderingen opgetreden in de overnachtingsgewoonten van vakantiegangers en van mensen die om zakelijke redenen in ons gewest overnachten?

  • Welk deel van de economie van het Brussels Gewest (BBP, werkgelegenheid, ...) komt momenteel voor rekening van recreatieve en zakelijke overnachtingen (congressen, seminaries, conferenties, ...)?

 
 
Antwoord    Vanuit mijn bevoegdheid voor het imago van Brussel en het toerisme kan ik u de volgende elementen van antwoord verstrekken:

De gegevens van het BISA voor het jaar 2022 waarnaar u verwijst, hebben enkel betrekking op de Brusselse hotels en omvatten dus niet het totale aantal overnachtingen van toeristen in Brussel. De andere vormen van verblijfsaccommodatie die door Brussel Economie en Werkgelegenheid zijn erkend (aparthotels, toerismeverblijven, enz.) zijn er immers niet in verrekend. Bovendien hanteert de FOD Economie sinds 2015 een andere methode om het aantal hotelovernachtingen te berekenen, zoals ook vermeld staat op de website van het BISA. Daardoor worden 18 Brusselse logiesverstrekkende inrichtingen met in totaal 815 kamers niet meer meegeteld.

Visit.brussels berekent het aantal overnachtingen op een manier die een zo getrouw mogelijke weergave van de realiteit biedt, namelijk door:

- gebruik te maken van gecorrigeerde gegevens van de FOD Economie om zo het ontbrekende aantal overnachtingen in de niet meegetelde 815 kamers te schatten (zie de methodologie onderaan de
barometer van de overnachtingen van visit.brussels)
- door ook het aantal overnachtingen aangeboden door particuliere verhuurders die niet door de FOD Economie zijn erkend, zoals AirBnb en Home Away, mee op te nemen in haar berekening. Sinds 2020 worden de gegevens over particuliere verhuur echter bezorgd door een andere instantie, waardoor het niet mogelijk is om een betrouwbare vergelijking te maken tussen de cijfers van 2019 en die van 2022.

Samengevat:

Overnachtingen 2019:
Erkende verblijfsaccommodatie - zakentoerisme: 4.090.000
Erkende verblijfsaccommodatie - vrijetijdstoerisme: 3.710.000
Particuliere verhuur: 1.383.000
Totaal: 9.183.000
Overnachtingen 2022:
Erkende verblijfsaccommodatie - zakentoerisme: 3.080.000
Erkende verblijfsaccommodatie - vrijetijdstoerisme: 3.460.000
Particuliere verhuur: 537.000
Totaal: 7.077.000

Bronnen:
Barometer van de overnachtingen (gecorrigeerde gegevens van de FOD Economie), Barometer van de particuliere verhuren (AirDNA voor 2019 en AllTheRooms voor 2022).

Visit.brussels gaat er dus van uit dat er in 2022 niet 5.968.126 overnachtingen (in hotels, BISA) waren, maar wel 7.077.000 overnachtingen.

Voorts is de heropleving na de coronacrisis goed zichtbaar op de bijgevoegde grafiek over het aantal overnachtingen in de officieel erkende accommodatie (overnachtingen zakelijk toerisme en vrijetijdstoerisme opgeteld). We stellen vast dat de curve van het aantal overnachtingen sinds mei 2022 opnieuw zeer dicht aanleunt bij die van 2019. Zie curve in bijlage 1.

Wat het zakentoerisme betreft, bekleedde Brussel in 2022 met 570 congressen (dat waren er 271 meer dan in 2021) nog steeds de eerste plaats op de wereldranking van de Unie van Internationale Verenigingen (UIA). Bovendien stond Brussel in 2022 voor het eerst in de top 10 van de ranglijst van internationale congresbestemmingen van de International Congress & Convention Association (ICCA). In 2022 vonden er 108 congressen plaats, tegenover 86 in 2019. Tijdens de crisis maakte de ICCA geen rangschikking op. De MICE-sector in Brussel had in 2022 dus de wind in de zeilen.

Om de economische impact van een zakelijke bezoeker te meten, volstaat het om zich te baseren op gegevens uit een studie van 2015 en daarop de gezondheidsindex van 2022 toe te passen (zie berekening hieronder). Uit die berekening blijkt dat een zakentoerist in 2022 in 24 uur tijd naar schatting 292 euro uitgaf. Zie grafiek in bijlage 2.

Om de economische impact van het zakentoerisme te kunnen inschatten, wordt vertrokken van de volgende hypothese:

Als in 2022 47% van de overnachtingen in erkende accommodatie business-gerelateerd was, dan gaan we ervan uit dat 47% van de overnachtingen bij particuliere verhuurders ook kaderde in een zakelijk verblijf.


Op basis daarvan voeren we de volgende berekening uit:

(3.080.000 zakelijke overnachtingen in erkende verblijfsaccommodatie + (0,47*537.000 overnachtingen bij particuliere verhuurders)) * 292 euro uitgaven per overnachting = 973.057.880 euro die dankzij het zakentoerisme in 2022 ten goede kwam aan de Brusselse economie.

De heropleving van 2022 zet zich door in de gegevens van januari tot mei 2023 die de FOD Economie heeft bezorgd. In de eerste vijf maanden van 2023 nam het totale aantal overnachtingen toe met 38%.

Wanneer we enkel kijken naar de professionele overnachtingen, dan bedraagt de stijging ten opzichte van dezelfde periode in 2022 52%. Dat grote verschil valt te verklaren door de gevolgen van de coronacrisis die in het eerste trimester van 2022 nog voelbaar waren.

In die periode maakte het aantal professionele overnachtingen 50,6% uit van het totaal voor 2023. In 2022 bedroeg dat aandeel in dezelfde periode nog 46%.

Op basis van de gegevens afkomstig van de FOD Economie stellen we geen aanzienlijke verschillen vast tussen 2022 en de eerste vijf maanden van 2023.