Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de ordonnantie van 27 juli 2017 betreffende de gemeentelijke seniorenadviesraden

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 1230)

 
Datum ontvangst: 04/09/2023 Datum publicatie: 10/10/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 27/09/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/09/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

In uw antwoord op mijn schriftelijke vraag van november 2022 over de ordonnantie van 27 juli 2017 betreffende de gemeentelijke seniorenadviesraden heeft u uitgelegd dat een "gewestelijke subsidie (...) slechts aanvullend is". Met andere woorden, u heeft laten weten dat het Gewest niet van plan is om een gewestelijke subsidie aan de gemeentelijke seniorenadviesraden toe te kennen.

Artikel 14 van de voornoemde ordonnantie luidt evenwel als volgt: "Ongeacht de middelen die de gemeente ter beschikking stelt, verleent het Brussels Gewest de gemeente een werkingstoelage wanneer zij een adviesraad opricht die voldoet aan de in deze ordonnantie opgenomen voorwaarden, zodat hij de hem toevertrouwde opdrachten kan vervullen.”

De uitvoeringsmaatregelen die u bijkomstig lijken, zouden het mogelijk kunnen maken om de bestaande activiteiten in de verschillende betrokken gemeenten te harmoniseren en ideeën uit te wisselen. Deze doelstelling lijkt mij ook te worden bevestigd door artikel 3 van de ordonnantie, waarin sprake is van een " gecoördineerd en coherent beleid", onder meer op de verschillende gezagsniveaus.

  • Is het Gewest, in het licht van voornoemde ordonnantie en in het bijzonder van artikel 14, van plan om de gemeentelijke seniorenadviesraden financieel te ondersteunen?  Zo neen, hoe interpreteert u dan het desbetreffende artikel van de ordonnantie?

  • Hoe rechtvaardigt u dat er geen uitvoeringsmaatregelen worden getroffen in het licht van de doelstelling van een "gecoördineerd en coherent beleid", zoals bedoeld in artikel 3 van de ordonnantie?

 
 
Antwoord    Zoals ik aangaf in mijn antwoord op uw vraag nr 1075, vereist de ordonnantie van 27 juli 2017 niet echt een uitvoeringsmaatregel; de ordonnantie zelf volstaat om in werking te treden en volledige uitwerking te hebben. Er hoeven dus geen uitvoeringsbesluiten goedgekeurd te worden.

Ik geef trouwens aan dat, voor wat betreft de financiering van deze adviesraden, het aan de gemeente is om hen te voorzien van de middelen die zij nodig acht, in het kader van hun gemeentelijke autonomie. Een gewestelijke subsidie is hierbij slechts bijkomend.


Overigens financiert het Gewest de gemeenten reeds ruimschoots via de ADG en diverse subsidies. Ik vind dus dat het aan de gemeenten is om te beslissen, indien zij een seniorenadviesraad wil oprichten, en welk budget zij eraan wil besteden.