Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de evaluatie van de regeling "Oplossingsgarantie voor iedereen"

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 1234)

 
Datum ontvangst: 07/09/2023 Datum publicatie: 15/11/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 14/11/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/09/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   
De regeling "Oplossingsgarantie voor iedereen" strekt ertoe werkzoekenden binnen 12 maanden (6 maanden voor jongeren) na hun inschrijving een oplossing te bieden in de vorm van een baan, opleiding, stage, validering van competenties of studiehervatting.
  • Heeft u een evaluatie gemaakt van de regeling sinds ze werd ingevoerd? Zo ja, wat zijn uw bevindingen en aanbevelingen?

  • Hoeveel werkzoekenden kregen in 2019, 2020, 2021 en 2022 dankzij de regeling een baan, opleiding, stage of validering van competenties of hebben een studie hervat? Beschikt u over een uitsplitsing naar geslacht en leeftijd?

  • Hoeveel VTE's zijn bij Actiris nodig om de regeling goed te laten verlopen?

  • Wat is het budget voor de regeling voor het jaar 2023? Is het veranderd sinds 2019?

 
 
Antwoord    Ik dank u voor uw vraag.

1.

De oplossingsgarantie is gebaseerd op de veronderstelling dat door het versnellen van de ondersteuning van WZ’s en het afstemmen van de ondersteuning op hun behoeften, en door zich te richten op het snel aanbieden van "oplossingen", het mogelijk is om de terugkeer naar werk te versnellen en het risico op langdurige werkloosheid te verminderen.
In de gewestelijke strategie is deze regeling gebaseerd op drie pijlers:
- Het vergroten van het ondersteuningsaanbod en van het afstemmen ervan op de behoeften;
- Het verhogen van het opleidingsaanbod en het verbeteren van de efficiëntie van de overgangen tussen werkloosheid, opleiding en tewerkstelling (via traditionele opleidingspartnerschappen maar ook via overeenkomsten met gemeenschappen);
- Het verhogen van het aantal werkaanbiedingen voor WZ’s via overeenkomsten met evenknieën, tewerkstellingsprogramma's en het verhogen van het gebruik van de diensten van Actiris door (Brusselse) werkgevers, door de portefeuille uit te breiden en klantenbinding.

De implementatie van de oplossingsgarantie binnen Actiris is begonnen met de hervorming van de ondersteuning, in eerste instantie voor een segment van het doelpubliek (jongerengarantie), en vervolgens, door geleidelijke uitbreiding, mogelijk voor de helft van de bij Actiris geregistreerde WZ’s. Deze hervormingen hebben geleid tot een groot aantal veranderingen op het gebied van methodologieën, organisatie, processen en procedures, maar ook op het gebied van technische instrumenten (Mijn Actiris, Enig dossier, enz.).

Tegelijkertijd zijn er belangrijke hervormingen doorgevoerd op het gebied van partnerschappen (overeenkomsten, borgpartners, enz.), maar ook op het gebied van diensten aan werkgevers en instrumenten (Mijn Actiris, enig dossier, enz.).


De projecten om de noodzakelijke diepgaande veranderingen binnen Actiris tot stand te brengen, werden over meerdere jaren gespreid en vereisten een voortdurende aanpassing door het personeel op het terrein.

Deze jaren werden ook gekenmerkt door de pandemie die, samen met de implementatie van de oplossingsgarantie, een belangrijke aanpassing van de instrumenten en methodologieën vereiste om een constant aanbod aan werkzoekenden te garanderen.

In deze context, en met het oog op de ontwikkeling van de praktijk van interne evaluatie, heeft Actiris twee evaluaties uitgevoerd die verband houden met de oplossingsgarantie.

De eerste betreft het beheer van veranderingsprojecten. Deze evaluatie heeft interne lessen opgeleverd op het gebied van projectbeheer, communicatie en ondersteuning van de verandering voor het personeel dat bij deze processen betrokken is.

De tweede, waarover de schriftelijke vraag gaat, is een eerste grote interne evaluatie. Er werd een groot aantal vragen gesteld, zowel in termen van kwantitatieve analyse als van een uitgebreide aanpak op basis van een groot aantal interviews (40 respondenten van Actiris en zijn partners, gedurende 28 interviews) en bibliografische bronnen.

Ten behoeve van de evaluatie werden gegevensextracties uitgevoerd om voor de
cohorten van 2019, 2020, 2021 en 2022 de volgende elementen te observeren:
- Tijdschema's (registratie - ondersteuning - voorgestelde oplossing - oplossing gevonden);
- Verwijzingen (naar partners)
- Resultaten ("implementatie van de oplossing");

Belangrijkste bevindingen:

- Door de verschillende uitbreidingen van de oplossingsgarantie is het aantal mensen waarop de OG zich richt bijna verdubbeld (bijlage 1),
- Ondanks deze aanzienlijke stijging hebben de invoering van uitgebreide contactmechanismen (beoordelingen op afstand) tijdens de COVID-periode, de associatie van garantiepartners in 2021 en de inspanningen van de Directie Werkzoekenden om het aantal convocaties te verhogen, ervoor gezorgd dat de dekkingsgraad van de doelgroep tussen 45 en 50% kon worden gehandhaafd, ondanks de toename van het volume van de doelgroep.
- Dit is bereikt ten koste van een toename van de portefeuilles werkzoekenden per consulent, een lichte vermindering van de intensiteit van de begeleiding en een aanpassing van de contactmethoden met bepaalde WZ’s (e-mail, telefoon, video).

De verschillende door Actiris ingevoerde processen en de integratie van de garantiepartners hebben het mogelijk gemaakt om zowel de tijd die nodig is om de begeleiding op zich te nemen als de tijd die nodig is om oplossingen voor te stellen en te verkrijgen voor de ondersteunde werkzoekenden te verkorten.
Ø Voor de WZ’s die uiteindelijk een oplossing verkregen, werd de gemiddelde duur van elke fase van het traject verkort (inschrijving - evaluatie - eerste voorstel - oplossing).
Ø Mensen die ondersteuning kregen, krijgen sneller een oplossing dan mensen die dat niet kregen.
Ø De tewerkstellingsoplossing is goed voor bijna 60% van de oplossingen die worden verkregen door WZ die ondersteuning krijgen. Het gaat om een groter deel van de mensen die door Actiris en AAZW’s worden ondersteund. Voor de missions locales staat tewerkstelling ook op de eerste plaats, maar in mindere mate, met een iets groter aandeel van opleiding dan voor de andere spelers.
Ø De impact van het programma en de duurzaamheid van de integratie werden niet gemeten in het kader van deze evaluatie (te weinig afstand).
De evaluatie leidde tot een reeks aanbevelingen, waarvan vele al in handen zijn van de werkgroepen die verantwoordelijk zijn voor het in werking stellen van het nieuwe beheerscontract.

Ter herinnering: in plaats van de levering van een van de 5 "oplossingsgarantie" binnen een bepaald tijdsbestek te garanderen (maar zonder duidelijk van deze grondgedachte af te wijken), wordt in het nieuwe beheerscontract de missie van Actiris toegespitst op het bieden van ondersteuning met als doel mensen aan het werk te krijgen, waarbij stages, opleiding, validering van vaardigheden en hervatting van studies de hefbomen zijn die kunnen worden ingezet.

De aanbevelingen betreffen met name
- Een verbetering van de technische interfaces, hun interconnectie en hun ergonomie en bruikbaarheid voor alle gebruikers;
- De structurering van het professionele netwerk van consulenten van Actiris en partners (verduidelijking van rollen en toepassingsgebied, uitwisselingen, lokale dynamiek, enz.);
- De informatie en begeleiding van werkzoekenden tussen Actiris en zijn partners;
- Een verbetering van de betrouwbaarheid van de gegevens en de relevantie van bepaalde gebruikte indicatoren;
- Interne processen voor veranderingsmanagement.
2.

De gegevens die beschikbaar zijn in het kader van de evaluatie zijn gebaseerd op een "cohort"-benadering.
WZ’s worden daarom geobserveerd op basis van hun jaar van inschrijving, ongeacht het jaar van het "resultaat".

Deze gegevens kunnen dus afwijken van de gegevens die per observatiejaar worden gepubliceerd (WZ’s die de ondersteuning in een begrotingsjaar hebben afgerond). Het resultaat wordt waargenomen op basis van de inschrijvingen tijdens de geplande periode voor de ondersteuning oplossingsgarantie.

- Sommige WZ’s die werden geïdentificeerd als "zonder oplossingen" hebben er mogelijk een gevonden na hun ondersteuning.
- Wijzigingen in het proces en de daaropvolgende reconstructie van de trajecten beperken de nauwkeurigheid van de gegevens, waarvan de ordes van grootte realistisch blijven.
- Ten behoeve van de evaluatie werden de gegevens met betrekking tot de resultaten niet geanalyseerd naar geslacht en leeftijd, en zijn ze uitsluitend verwerkt voor de cohorten 2021 en 2022.
- Ten slotte waren de resultaten voor het cohort 2022 ten tijde van de evaluatie nog onvolledig (bijlage 2).

Voor alle cohorten werden 217.668 WZ’s geïdentificeerd als vallend onder de oplossingsgarantie (gesegmenteerd). Het aantal WZ’s dat onder de oplossingsgarantie valt, is in vier jaar tijd bijna verdubbeld.

Wat betreft het
aantal "opgeloste" WZ’s die een “Oplossing” kregen in 2021:
- kreeg in 2021, 59% (d.w.z. 38.434 personen) van de
gesegmenteerde WZ’s een oplossing, net als
- in 2022, 41% (d.w.z. 28.339 personen) van de gesegmenteerde WZ’s (resultaten 2022 niet volledig).

Oplossingen na ondersteuning:

Van de in 2021 gesegmenteerde personen voor wie een professionele balans werd opgesteld (29.810 WZ’s), had 58% een oplossing gevonden.
De "natuurlijke" oplossingen die vroeg in het proces werden gevonden, kunnen niet systematisch worden gekoppeld aan de ondersteuning (bijlage 3).

Voor het cohort 2022 (22.023 WZ’s) had 41% van de WZ’s die ondersteuning hadden gekregen een oplossing gevonden op het moment van de evaluatie (onvolledige resultaten) (bijlage 4).

Soorten oplossingen:

Voor het cohort 2021 hebben deze oplossingen betrekking op tewerkstelling (33%), gevolgd door opleiding (14%), en in mindere mate stages, studies en validering van competenties. Meer dan de helft van de "natuurlijke" oplossingen (9% in onderstaande grafiek) heeft betrekking op werk (bijlage 5).

Voor het cohort 2022 (onvolledige gegevens) hebben de oplossingen eerst betrekking op tewerkstelling (20%), dan op opleiding (12%) en pas daarna op stages, studies en VDC. De helft van de 'natuurlijke' oplossingen is ook gekoppeld aan tewerkstelling (bijlage 6).

3.


Als gevolg van de nieuwe strategische doelstellingen in het beheerscontract van Actiris is de "Oplossingsgarantie voor iedereen"-regeling stopgezet. De instrumenten en praktijken die van de Oplossingsgarantie zijn geërfd, werden geïntegreerd in het algemene ondersteuningsproces en het is daarom onmogelijk om de VTE's die verantwoordelijk zijn voor de goede werking ervan apart te beschouwen.
4.

De Oplossingsgarantie voor iedereen is een concept en methodologie geïnspireerd op de Jongerengarantie, waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande Actiris-diensten om onze doelstellingen te bereiken. Voor zover deze dynamiek de diensten van Actiris mobiliseert zonder noodzakelijkerwijs extra uitgaven of aanvullende diensten te genereren, moet ervan worden uitgegaan dat de Actiris-begroting als geheel heeft bijgedragen aan de uitvoering ervan.

Zoals hierboven vermeld, is deze aanpak sinds 2023 vervangen. Vooral langdurig werkzoekenden moeten weer centraal komen te staan in de prioriteiten van Actiris op het gebied van begeleiding naar werk.
Mensen aan het werk krijgen is DE enige oplossing, en alle hefbomen die eerder als oplossingen werden geïdentificeerd, moeten hiervoor worden ingezet.