Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het invoeren van een 0%-lening via het Woningfonds.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 1268)

 
Datum ontvangst: 03/07/2023 Datum publicatie: 16/10/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 11/10/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/09/2023 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Ik wil uw aandacht vragen voor een urgent vraagstuk met betrekking tot huisvesting in Brussel, met name het toenemende aantal gezinnen dat Brussel verlaat om elders in Vlaanderen of Wallonië een woning te kopen. Deze ontwikkeling is het gevolg van verschillende factoren, waaronder de fors gestegen huizenprijzen, stijgende rentevoeten en bijtende inflatie. In dit verband wil ik graag uw standpunt en maatregelen betreffende de invoering van een 0% lening via het Woningfonds voor kandidaat-eigenaars bespreken.

Hoewel het Woningfonds momenteel kredieten aanbiedt, blijken deze niet significant lager te zijn dan de leningen die verstrekt worden door traditionele banken. Dit leidt ertoe dat gezinnen met lage inkomens en de middenklasse zich steeds vaker tot het Woningfonds wenden, met als gevolg dat het fonds zich genoodzaakt ziet strengere voorwaarden toe te passen om gezinnen met de laagste inkomens te kunnen blijven ondersteunen. Echter, gezien de gestegen huizenprijzen kunnen zelfs gezinnen met lage inkomens niet langer een beroep doen op het Woningfonds, aangezien het kredietbedrag wordt vastgesteld op basis van de terugbetalingscapaciteit.

Dit heeft geresulteerd in een zorgwekkende trend waarbij steeds meer gezinnen Brussel verlaten om elders in Vlaanderen of Wallonië een woning te kunnen kopen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de diversiteit en sociale cohesie van onze stad, maar ook voor de lokale economie en de levenskwaliteit van de betrokken gezinnen. Daarom is het van cruciaal belang dat er maatregelen worden genomen om deze trend om te keren en gezinnen in staat te stellen in Brussel te blijven wonen.

Ik wil daarom de aandacht vestigen op het belang van het invoeren van een 0% lening via het Woningfonds. Door een dergelijke lening beschikbaar te stellen, zou het Woningfonds gezinnen met lage inkomens en de middenklasse in staat stellen een betaalbare woning in Brussel te verwerven. Dit zou niet alleen de toegankelijkheid van de huizenmarkt vergroten, maar ook een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van de sociale diversiteit en het welzijn van onze stad.

Vandaar mijn vragen:

  • Bent u bereid om de mogelijkheid van een 0% lening via het Woningfonds serieus te overwegen? Zo ja, welke concrete stappen bent u van plan te ondernemen om dit te realiseren? Indien niet, welke alternatieve maatregelen overweegt u om de betaalbaarheid van woningen in Brussel te waarborgen en het vertrek van gezinnen tegen te gaan?

  • Welke andere maatregelen overweegt u om de toegang tot betaalbare huisvesting in Brussel te verbeteren en ervoor te zorgen dat gezinnen in staat zijn om in de stad te blijven wonen?

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

Wij delen dezelfde wens om een renteloze hypotheeklening te kunnen aanbieden, zodat Brusselaars gemakkelijker een eigendom kunnen verwerven.


Jammer genoeg is dat om verschillende redenen onmogelijk:

- Het aanbieden van een renteloze lening zou een rechtstreekse impact hebben op de vraag naar hypothecaire kredieten en het Woningfonds zou daar zowel budgettair als financieel niet op kunnen inspelen.
Het Fonds is immers gebonden aan absolute financieringslimieten: de limiet van de gewestelijke waarborg en de beperkte capaciteit van de kredietgevers ten opzichte van het Fonds en het Gewest;

- Deze maatregel zou leiden tot een te grote toename van het verschil tussen de rentevoet bij hypothecaire leningen en die bij de financiering van de nodige investeringsdotatie die het Gewest moet betalen.

Om u een idee te geven: het vast te leggen budget van de investeringsdotatie voor hypothecaire kredieten bedraagt in de initiële begroting 2024 19,65 miljoen euro.

Als we de rentevoeten op de hypothecaire aankoopkredieten en ECORENO-kredieten op 0% zetten, komen we op een vast te leggen bedrag van 59,34 miljoen euro in 2024.

Deze situatie zou ondraaglijk zijn voor de financiën van het Gewest en voor het Fonds.

In antwoord op uw vragen over alternatieve maatregelen om gezinnen aan te moedigen in Brussel te blijven, kan ik u zeggen dat het Fonds verschillende hefbomen gebruikt om de toegang tot huisvesting te bevorderen:
- Een hypothecair krediet met nog steeds gunstigere rentevoeten dan die bij de banken, met leningen tot 30 jaar en tot 120% van de woningprijs;
- De bouw en verkoop van betaalbare woningen;
- De verhuur van woningen en de hulp bij het samenstellen van een huurwaarborg.


Bovendien bestaan er andere hefbomen zoals de ontwikkeling van de CLTB. Tijdens deze legislatuur heeft het gewest een besluit aangenomen tot erkenning en organisatie van de opdrachten ervan en heeft het zijn eerste beheersovereenkomst met de CLTB gesloten.

Gezien het grote aantal huurders in Brussel zijn er bovendien ook concrete oplossingen voor hen voorzien, zoals bijvoorbeeld:

- De ontwikkeling van partnerschappen met de privésector om sociale woningen te verwerven;
- De vraag naar bijkomende budgetten voor de renovatie van sociale woningen;
- De hervorming van de huurtoelage zodat veel meer gezinnen deze toelage kunnen ontvangen;
- De actieve bestrijding van leegstaande woningen, waardoor woningen opnieuw op de huur- en koopmarkt kunnen worden gebracht;
- De uitoefening van het openbaar beheersrecht;
- De strijd die we hebben geleverd opdat huurders voorkeurrecht kunnen genieten wanneer hun woning te koop wordt gezet.
De regering onderhandelt momenteel ook over de conventionering, die tot doel heeft het aanbod van betaalbare woningen op de private markt te vergroten.

Ter afronding is het belangrijk eraan te herinneren dat de prioriteit van het regeerakkoord erin bestond een oplossing te vinden voor 15.000 gezinnen, en dat dankzij alle doorgevoerde oplossingen een oplossing kon worden aangereikt voor 17.000 gezinnen.