Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het neutraliteitsbeleid binnen de MIVB.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1732)

 
Datum ontvangst: 05/07/2023 Datum publicatie: 15/11/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 14/11/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/09/2023 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Ik interpelleer u vandaag over een belangrijk overleg dat begin deze week heeft plaatsgevonden binnen de MIVB met betrekking tot het neutraliteitsbeleid. Zoals u zich wellicht herinnert, werd de MIVB in 2021 veroordeeld wegens discriminatie van een sollicitante met een hoofddoek. Het is teleurstellend om te vernemen dat, een jaar na de uitspraak van de rechtbank, de MIVB nog steeds geen actie heeft ondernomen om deze uitspraak toe te passen.

In juni 2021 heeft de MIVB besloten om niet in beroep te gaan tegen de veroordeling wegens discriminatie. Dit besluit werd mede ingegeven door het verenigde front van de drie vakbonden. Het was een hoopvolle stap richting gerechtigheid en inclusiviteit. Echter, op 21 februari 2023 werden de resultaten van een interne enquête gepubliceerd, waaruit bleek dat de werknemers van de MIVB niet bereid waren om verandering te omarmen. Deze onthulling was verontrustend en onderstreepte de diepgewortelde uitdagingen waarmee de organisatie te maken heeft.

Opmerkelijk is dat de vakbondsafgevaardigden de resultaten van de enquête betwistten en een verklaring hebben afgegeven waarin zij de bevindingen in twijfel trokken. Dit roept vragen op over de interne communicatie en de mate van consensus binnen de MIVB over dit belangrijke onderwerp.

Vandaag wil ik graag op de hoogte worden gebracht van de inspanningen die de MIVB heeft geleverd om de gerechtelijke uitspraak toe te passen en discriminatie binnen de organisatie aan te pakken. We hebben gehoord dat er enkele voorstellen zijn gedaan door de MIVB, maar verdere details en de huidige status van deze voorstellen ontbreken.

Wat zijn de specifieke voorstellen die zijn voorgelegd? Zijn er stappen ondernomen om de uitspraak van de rechtbank toe te passen? En welke maatregelen zijn er genomen om discriminatie te voorkomen en een inclusieve werkomgeving te bevorderen?

Het is van cruciaal belang dat dergelijke kwesties serieus worden genomen en dat er concrete acties worden ondernomen om discriminatie in al haar vormen te bestrijden. We rekenen erop dat de MIVB en u als Minister hierin een leidende rol zullen spelen en de waarden van gelijkheid en respect voor diversiteit hoog in het vaandel zullen dragen.

Ik kijk uit naar uw antwoord en dank u bij voorbaat voor uw aandacht voor deze belangrijke kwestie.

 
 
Antwoord    De besprekingen van de voorstellen om het neutraliteitsbeleid van de MIVB aan te passen zijn momenteel gaande binnen het beheerscomité van de MIVB. Er is door hen echter nog geen beslissing genomen, aangezien er ook wordt gewacht op een parallel initiatief dat de Regering zich had voorgenomen wanneer zij de MIVB in de zomer van 2021 de contouren heeft gegeven waarbinnen het neutraliteitsbeleid kon worden aangepast. Die parallelle werf was een ordonnantie met betrekking tot proselitisme.

Om een beslissing te kunnen nemen over het neutraliteitsbeleid binnen de MIVB, wacht het beheerscomité van de MIVB daarom op het parallelle project van een ordonnantie met betrekking tot proselitisme.


Een eerste stap van het interne traject dat de MIVB heeft doorlopen rond neutraliteit was de organisatie van terreinbezoeken, om haar adviseurs kennis te laten maken met de personeelsleden en de werkzaamheden van de MIVB. De tweede fase bestond uit het verzamelen van de meningen van de MIVB’ers. De MIVB heeft dit aangepakt aan de hand van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Het kwalitatieve onderzoek focust op het verwerven van diepgaande inzichten (bv. noden, verwachtingen), met andere woorden het “waarom” bepalen. Daar waar kwantitatief onderzoek zich richt op grotere volumes deelnemers om het relatieve belang van bepaalde variabelen of topics te bepalen.
Het kwalitatieve luik bestond uit focusgroepen. Alle MIVB’ers konden zich inschrijven om deel te nemen. Het kwantitatieve luik bestond uit een enquête. Deze werd onder alle medewerkers van de MIVB verspreid. Op 26 oktober organiseerde de MIVB een projectdag. Daar gingen de deelnemers met elkaar in dialoog rond uitdagende statements.

Al deze elementen hebben bijgedragen aan de voorbereidende werken voor het toekomstige neutraliteitsbeleid, dat zoals ik al zei, momenteel nog in bespreking is binnen het beheerscomité van de MIVB.
Zoals ik recent ook tijdens de actualiteitsvragen in de Plenaire vergadering heb aangegeven is het thema van de neutraliteit in openbare besturen en overheidsinstellingen een onderwerp waarover de standpunten in onze maatschappij sterk uiteen lopen. Dat is het geval in de politieke wereld, maar ook op de werkvloer of binnen de vakbonden.  

Dat is ook zo voor het personeel van de MIVB, zo bleek uit de enquête. Er zijn enerzijds MIVB-werknemers die pleiten voor een exclusieve neutraliteit, maar anderzijds ook “Stibiens” die sterk voorstander zijn van een inclusieve neutraliteit. Tussen beide posities zijn er ook MIVB-medewerkers die een gematigdere positie nemen, tussenin, met verschillende accenten. Er kan dus niet beweerd worden dat het MIVB-personeel in zijn geheel voorstander is van het behoud van een exclusieve neutraliteit, maar omgekeerd is er ook geen geheel draagvlak voor een totaal inclusieve neutraliteit. Maar wel is het belangrijk om vast te stellen dat het laten evolueren van het neutraliteitsbeleid van de MIVB geen eenvoudige oefening is.  

Welk neutraliteitsbeleid er ook komt aan het eind van dit proces, het zal noodzakelijkerwijs het resultaat zijn van een compromis, en het zal dus niet iedereen 100% tevreden stellen. De MIVB wenst tot een beleid te komen dat misschien niet perfect is maar dat wel het samenleven binnen het bedrijf zal bevorderen.