Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de samenwerking tussen het Cefig en Brusafe voor de vooropleiding van politieagenten

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 1191)

 
Datum ontvangst: 07/09/2023 Datum publicatie: 14/12/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 29/11/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/10/2023 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Vooropleidingen en opleidingen tot politieagent zijn van vitaal belang voor de veiligheid van een stad als Brussel. Als bewakers van de openbare orde zijn politieagenten verantwoordelijk voor het bewaren van de vrede, het voorkomen van criminaliteit en het doeltreffend reageren op noodsituaties. Hun rol is essentieel om de veiligheid van de inwoners, bezoekers en de hele gemeenschap te garanderen. Met goed opgeleide politieagenten versterkt Brussel zijn vermogen om veiligheidsproblemen te voorkomen en op te lossen, wat bijdraagt tot een veiligere en vreedzamere omgeving voor al zijn inwoners. Dit is des te belangrijker gezien de verontrustende situaties van de stations Brussel-Noord en Brussel -Zuid.

In Brussel is Brusafe verantwoordelijk voor het maken van de selecties voor de vooropleiding en vervolgens is het Cefig die de vooropleiding verzorgt. Wanneer we echter onderzoek doen naar deze vooropleiding, stellen we vast dat zowel Bruxelles Formation als Cefig onjuiste informatie geven over de voorwaarden om toegang te krijgen tot deze vooropleiding ter voorbereiding op de toelatingsexamens voor de politie. Beiden stellen namelijk dat het niet hebben behaald van een getuigschrift van het secundair onderwijs een verplichte voorwaarde is, terwijl in werkelijkheid, na een telefoontje naar het Cefig blijkt dat dit absoluut geen voorwaarde is. Bovendien heeft het geen zin om degenen die geslaagd zijn voor de middelbare school te straffen. Hoe komt het dat niemand van de verantwoordelijken van Bruxelles Formation, van het Cefig of zelfs de leden van uw kabinet die verantwoordelijk zijn voor dit onderwerp, deze fout heeft gezien? In een tijd waarin er een schreeuwend tekort is aan politieagenten, niet in het minst door de moeilijkheden om hen aan te werven, is dit een ernstige tekortkoming.

Duidelijke voorwaarden voor toegang tot de opleiding zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat mensen die zich willen inschrijven en niet worden ontmoedigd voordat ze zelfs maar de kans hebben gehad om zich kandidaat te stellen. Complexe of onduidelijke toelatingscriteria kunnen een belemmering vormen voor getalenteerde en gemotiveerde mensen en het tekort aan politieagenten in ons gewest erger maken.

Mijn vragen luiden daarom als volgt:

  • Hebt u contact gehad met Bruxelles Formation en Cefig over anomalieën in de inhoud van deze vooropleiding?

  • Ligt er een evaluatie van de samenwerking tussen Brusafe en het Cefig op tafel bij de regering? Zo ja, wat is het bijbehorende tijdschema?

  • Wat is het totale aantal plaatsen voor de vooropleiding tot politieagent en acht u dit aantal voldoende in het licht van de huidige behoeften van ons gewest?

  • Hoeveel personen hebben sinds 2019 elk jaar een vooropleiding tot politieagent gevolgd? Hoeveel personen zijn tegelijkertijd afgehaakt?

  • Hoeveel personen zijn na deze vooropleiding geslaagd voor het toelatingsexamen sinds 2019?

  • De vooropleiding tot politieagent in Wallonië omvat lessen Nederlands, terwijl dit niet het geval is in Brussel. Wat zijn de redenen hiervoor?

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u de volgende elementen van antwoord mee te delen:

De vooropleidingen zijn voornamelijk bedoeld om het hoge percentage niet-geslaagden voor de selectieproeven van de politie zoveel mogelijk te verlagen door kandidaten de mogelijkheid te bieden zich voor te bereiden. Ze zijn inhoudelijk afgestemd op de selectieprocedures bij de politie en op de bijzondere beroepseisen. De opleidingen zijn erop gericht de kandidaten voor te bereiden op de cognitieve proeven en op de persoonlijkheidsbeoordeling en daarnaast hun abstracte en numerieke redeneervermogen te verbeteren.

Er gaat ook aandacht uit naar de beroepswaarden en de sociale omgangsregels. Er zijn geen lessen Nederlands opgenomen in het programma, omdat de selectie- en rekruteringsdienst van de personeelsdirectie van de federale politie de kennis van het Nederlands tijdens de selectieprocedure niet test.

Deelname aan de vooropleidingen is geen voorafgaande vereiste om te mogen kandideren bij de politie, maar kan de kandidaten wel helpen om hun slaagkansen te verhogen.


Bruxelles Formation laat weten dat de vooropleiding voor beveiligings- of politieagenten die het subsidieert, gericht is op socioprofessionele inschakeling en bedoeld is om mensen zonder diploma de vaardigheden bij te brengen die ze nodig hebben om te slagen voor de proeven. In het bestek is bepaald dat minstens 80% van de stagiairs mensen moeten zijn die niet in het bezit zijn van een getuigschrift van het hoger middelbaar onderwijs.


Vroeger waren deelnemers aan de selectieprocedure van de politie met een getuigschrift van het hoger middelbaar onderwijs of een ander diploma vrijgesteld van de cognitieve evaluatie. Sinds september 2021 moeten echter alle kandidaten de cognitieve proeven afleggen. Mensen zonder diploma krijgen dus voorrang, maar de houders van een getuigschrift van het hoger middelbaar onderwijs worden niet uitgesloten.

De overheidsopdracht die de samenwerking tussen Brusafe en het CEFIG regelt, is in 2020 ingegaan en loopt in december 2024 af. Jaarlijks wordt die samenwerking geëvalueerd om zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de behoeften van de kandidaten. Het CEFIG staat tevens onder het toezicht van de instanties waarvan het subsidies krijgt, met name Bruxelles Formation en Actiris. Zij controleren en evalueren elk jaar de programma’s, de toegangsvoorwaarden en de specifieke kenmerken van de doelgroep.

Het maximale aantal deelnemers aan een vooropleiding van politieagent bedraagt 16 personen. Sinds de gunning van de overheidsopdracht in 2020 heeft Brusafe elk jaar drie vooropleidingen voor inspecteurs besteld (waarvan telkens twee overdag en één ‘s avonds).


Daarnaast worden elk jaar ook twee (door Bruxelles Formation gesubsidieerde) vooropleidingen voor beveiligings- of politieagenten georganiseerd.

Het oriëntatiecentrum voor rekrutering (OCR) van Brusafe selecteert in samenwerking met het CEFIG de kandidaat-agenten en -inspecteurs. Een kandidaat die een vooropleiding wil volgen, wordt gevraagd om achtereenvolgens deel te nemen aan een infosessie, een verduidelijkingsgesprek over het project en een gesimuleerde cognitieve proef. Na die simulatie zijn er drie mogelijkheden:

1) ofwel voldoet de kandidaat niet aan de minimumvereisten om de vooropleiding te volgen. Hij of zij krijgt dan het voorstel om een basisopleiding te volgen bij een opleidingsinstantie.
2) ofwel voldoet de kandidaat wel aan de vereisten en heeft hij of zij dus geen vooropleiding nodig. In dat geval wordt een individuele begeleiding voorgesteld,
3) ofwel beschikt de kandidaat over de capaciteiten om snel te bereiken wat vereist wordt. Hij of zij krijgt een uitnodiging om deel te nemen aan de vooropleiding, nadat tijdens een selectiegesprek gepeild werd naar zijn of haar motivatie en beschikbaarheid om gedurende 14 weken de lessen bij te wonen.

Het OCR ontfermt zich over iedereen die niet voldoet aan de voorwaarden voor begeleiding door het CEFIG (bijvoorbeeld kandidaat-agenten die niet als werkzoekende zijn ingeschreven) en stelt hen individuele begeleiding op maat voor.


Sinds de start van de overheidsopdracht in 2020 heeft Brusafe bij het CEFIG twaalf vooropleidingen voor inspecteurs besteld. Op vier jaar tijd hebben in totaal 156 kandidaten de opleiding helemaal voltooid (35 personen hebben afgehaakt).

Bruxelles Formation heeft sinds 2019 tien vooropleidingen voor beveiligings- of politieagenten gesubsidieerd. In totaal hebben 109 kandidaten de opleiding helemaal voltooid. Gedurende de onderzochte periode hebben 18 mensen de opleiding voor inspecteur en 27 mensen de opleiding voor agent niet afgemaakt.

Dat mensen afhaken, valt te verklaren door het feit dat sommigen van hen om zeer persoonlijke redenen afzien van hun voornemen om bij de politie te gaan, maar ook door het feit dat er soms veel tijd ligt tussen de opleiding en het moment waarop de rekrutering van start gaat (dat is vooral het geval voor agenten). Om te mogen solliciteren, is het sinds de hervorming van september 2021 verplicht een blanco strafregister te hebben. Enkele kandidaten hebben daardoor moeten afhaken, omdat ze niet aan die nieuwe voorwaarde voldeden.

Ik wil nog opmerken dat voor beveiligings- en politieagenten af en toe selecties worden georganiseerd, terwijl voor inspecteurs voortdurend selecties plaatsvinden.

Veel kandidaten die geslaagd zijn voor de toelatingsproeven, beslissen om niet meer verder te doen.


Uit de informatie die mij na navraag bij de door het CEFIG en het OCR begeleide kandidaten is bezorgd, blijkt dat 123 van de 149 begeleide kandidaten aan de GIP begonnen zijn. Het is niet geweten hoeveel kandidaten naar een van de andere politiescholen zijn gegaan. In 2019 hadden van de 193 deelnemers aan de basisopleiding in de GIP 6 aspirant-inspecteurs en 1 aspirant-agent begeleiding gekregen van het CEFIG en het OCR.

Sindsdien heeft zich een positieve evolutie voltrokken, want op 15 september 2023 hadden van de 52 deelnemers aan de basisopleiding in de GIP 9 aspirant-inspecteurs en 10 aspirant-agenten begeleiding gekregen van het CEFIG en het OCR.

Van alle kandidaten die sinds 2019 zijn begeleid, zijn er 82 inspecteur en 41 agent geworden.