Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende bewustmaking van de noodzaak om de maatregelen te financieren die zijn aanbevolen door de Burgerraad voor het Klimaat

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1579)

 
Datum ontvangst: 10/10/2023 Datum publicatie: 22/11/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 17/11/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/10/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Op 4 oktober jongstleden beantwoordde u een vraag om uitleg over de duurzaamheid van de Burgerraad voor het Klimaat. Ik zou echter graag willen dat u een paar punten verduidelijkt.

Hoe worden de deelnemende burgers precies geïnformeerd en bewust gemaakt van de budgettaire beperkingen en struikelblokken met betrekking tot de aanbevelingen van deze Burgerraad? Welke instrumenten zijn hiervoor in het leven geroepen?

 
 
Antwoord    In het kader van de Burgerraad voor het klimaat wordt er niet gevraagd aan de leden om de rol van expert volledig op zich te nemen. Het project vertrekt vanuit een logica van een samenwerking tussen de regering en de leden van de Burgerraad voor het klimaat, met als doel het huidige klimaatbeleid te versterken en bij te dragen aan een rechtvaardige klimaattransitie.

Er wordt dus niet gevraagd aan de burgers om in hun eindrapport in detail in te gaan op technische aspecten zoals het budget en het juridisch kader. Tijdens de vergaderingen zal technische informatie worden meegedeeld maar de focus tijdens de discussies van de burgers zal niet liggen op de financiële en juridische haalbaarheid.

Wat belangrijk is in het eindrapport is dat de burgers:
- uitleggen waarom iets belangrijk is voor hen (wat vormt een probleem, wat ontbreekt er, enz.);
- aangeven waar hun grenzen liggen (verplichten of eerder aanmoedigen);
- aangeven hoe belangrijk iets is voor hen, om prioriteiten te kunnen stellen;
- uitleggen waarom een aanpassing van het huidige beleid of een toevoeging nodig is;
- hun doelstellingen, visie en concrete voorstellen duidelijk toelichten.

Op basis van die inhoud gaat de regering samen met de administraties aan de slag om een voorstel te formuleren dat realistisch is en dat voldoet aan de verwachtingen van de burgers. De budgetten die hiervoor zullen worden vrijgemaakt en de nodige wijzigingen op juridisch niveau zullen sterk afhangen van de prioriteiten die door de burgers naar voren worden geschoven en het gevolg dat daaraan zal worden gegeven.

Het is dus niet vergelijkbaar met een proces waarbij bijvoorbeeld een plein wordt heraangelegd en het maximumbudget dat daarvoor kan worden uitgetrokken al bekend is.

Het is dus niet de bedoeling van de Burgerraad om numerieke verwachtingen vast te stellen (bijvoorbeeld dat x% van alle nieuwbouw gedeelde ruimten moeten zijn), maar eerder om aan te geven wat belangrijk is en wat moet worden bereikt om te zorgen voor een rechtvaardige klimaattransitie (bijvoorbeeld het ontwikkelen van een kader dat het voor burgers gemakkelijker maakt om ruimten te delen).

Het opvolgingscomité evalueert na de feedback van de regering in welke mate die voorstellen beantwoorden aan hun prioriteiten en doelstellingen.

Het gaat hier over een samenwerking waarbij de deelnemers vertrekken vanuit het bestaande gewestelijke klimaatbeleid, dat beleid evalueren en voorstellen doen om het eventueel te versterken of rechtvaardiger te maken, om zo tot nieuwe voorstellen te komen, met als doel bij te dragen aan een visie in 2050 van een koolstofneutraal Brussels Gewest waar iedereen waardig kan leven.