Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende gewestelijke steun voor netwerken voor vrouwelijk ondernemerschap

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 789)

 
Datum ontvangst: 06/11/2023 Datum publicatie: 19/01/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 12/01/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/11/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    We weten dat hub.brussels vrouwelijk ondernemerschap in Brussel aanmoedigt via het WIB-platform (Women in Business). Ik zou graag willen weten of het gewest nog andere initiatieven op dit vlak ondersteunt.
  • Hoe moedigt de regering vrouwelijk ondernemerschap in Brussel aan, behalve via hub.brussels en het platform Women in Business?

  • Ondersteunt de regering andere initiatieven op dit vlak, met name uit de privésector? Zo ja, welke? Voor welke bedragen?

  • Hoe verbindt u het Women in Business-netwerk met andere bestaande initiatieven in het gewest?

  • Hoe wordt de bevordering van vrouwelijk ondernemerschap geïntegreerd in de "Shifting Economy"-strategie van het gewest?

 
 
Antwoord    Zoals bepaald in de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waakt de regering over “de integratie van de genderdimensie in het geheel van haar beleidslijnen, maatregelen, begrotingsvoorbereidingen of acties en dit met het oog op het vermijden of corrigeren van eventuele ongelijkheden tussen vrouwen en mannen”.

Op basis daarvan integreert de strategie Shifting Economy de genderdimensie op een transversale manier.

Enerzijds worden, in het kader van Shifting Economy,
specifieke maatregelen ter ondersteuning van vrouwelijk ondernemerschap uitgevoerd via de actie FAVOR 16 “Steun het ondernemerschap van vrouwen en het bewustzijn van meisjes en vrouwen voor STEAM-beroepen (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), met bijzondere aandacht voor vrouwen die minder vertegenwoordigd zijn in de wereld van ondernemerschap en STEAM-sectoren”, zoals:
·
de projectoproep Women in Business, die in 2022 werd gelanceerd, waardoor acht projecten van begeleidingsstructuren of netwerken van vrouwelijke ondernemers konden worden ondersteund, rekening houdend met de gekruiste discriminatie waarvan bepaalde categorieën vrouwen het slachtoffer zijn, met name op grond van hun leeftijd, nationaliteit, sociale afkomst, opleidingsniveau of handicap. Ter herinnering: deze projectoproep ondersteunt privé-initiatieven. De lijst met de winnaars van 2022 kan worden geraadpleegd op de website van Women in Business en van Brussel Economie en Werkgelegenheid. Het totale budget voor de projectoproep van 2022 bedroeg 490.487 euro. De lijst met de winnaars van de editie 2023 van de oproep is ook te vinden op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid: https://economie-werk.brussels/news-laureaten-women-in-business-2023;
· de
acties van hub.brussels, namelijk de talrijke bewustmakingsevenementen, waaronder het Women Digital Festival, communicatiecampagnes over de rolmodellen van vrouwelijke ondernemers, met name in de STEAM-sectoren, bewustmaking van het begeleidings- en financieringsecosysteem om genderstereotypen te ontkrachten, de barometer over vrouwelijk ondernemerschap, waarvan de nieuwe editie begin december werd gepubliceerd, evenals een studie over de belemmeringen voor ondernemerschap voor personen met een handicap, met een genderperspectief, die binnenkort zal worden gepubliceerd;
· het
verzamelen van genderspecifieke gegevens door Brussel Economie en Werkgelegenheid, hub.brussels en finance&invest.brussels ter objectivering van het aantal vrouwen dat gebruikmaakt van hun begeleidings- en financieringsmaatregelen;
· de steun voor de
eerste editie van de wedstrijd ‘Be Cheffe’, georganiseerd door de Brusselse horecafederatie, voor een bedrag van 48.000 euro (25.000 euro via de dienst Economie van Brussel Economie en Werkgelegenheid en 23.000 euro via de dienst Werkgelegenheid van Brussel Economie en Werkgelegenheid). Het doel van deze wedstrijd was om vrouwelijke chef-koks, die sterk ondervertegenwoordigd zijn in de sector, in de kijker te zetten.
· Bij de acties van
Innoviris denk ik aan het vergroten van het bewustzijn van gendervooroordelen onder juryleden en de aanwezigheid van een genderreferent onder wetenschappelijke adviseurs, evenals de WATS-prijs en het I Love Science Festival, die respectievelijk inspirerende vrouwelijke rolmodellen op wetenschappelijk gebied in de kijker zetten, en zo helpen onze vertegenwoordigingen te veranderen, en het bewustzijn van wetenschap onder jonge meisjes en vrouwen vergroten.

Anderzijds omvat Shifting Economy
maatregelen die niet uitsluitend gericht zijn op vrouwen, maar die het vrouwelijk ondernemerschap ondersteunen, zoals:
·
de projectoproep ‘Steun aan ondernemers en begeleiding bij de economische transitie’, waarbij in het reglement werd voorzien in een bonuspunt voor projecten die zich richten op groepen die verder van het ondernemerschap af staan, waaronder vrouwen. Dankzij deze projectoproep konden met name het netwerk Diane van UCM, het programma ‘vrouwelijk ondernemerschap’ van Crédal en een project ter ondersteuning van inclusief ondernemerschap van Microstart, dat ondernemers begeleidt en microkredieten aanbiedt, worden ondersteund. De meeste van deze projecten liepen tot eind 2023 en er is een systeem opgezet voor het aanvragen van verlenging, gebaseerd op de evaluatie van de projecten door Brussel Economie en Werkgelegenheid;
· de recente
hervorming van de toegang tot het beroep, die bepaalt dat vanaf 15 januari 2024 de vereiste om basiskennis van bedrijfsbeheer aan te tonen zal worden afgeschaft, en waarbij wordt voorzien in andere vereenvoudigingen van de regelgeving vanaf 1 april 2024. Het ondernemerschap toegankelijker maken komt iedereen ten goede, vooral vrouwen;
· de
steun voor sociaal ondernemerschap: volgens de laatste cijfers van het Observatorium voor Sociale Economie zijn er verhoudingsgewijs meer vrouwen in sociale-economieondernemingen. Het ondersteunen van deze structuren door middel van financiering en begeleiding (zie het hoofdstuk hierover in Shifting Economy) helpt dus het ondernemerschap van vrouwen en hun werk in loondienst te ondersteunen;
· de
steun voor tewerkstellingscoöperaties zoals Smart of RCOOP: uit de laatste barometer van hub.brussels bleek dat meer vrouwen dan mannen een eigen onderneming willen beginnen in een veilig kader, in een activiteitencoöperatie. Door het ondersteunen van de nieuwe ondernemersmodellen van tewerkstellingscoöperaties of gedeelde ondernemingen, die werken volgens het model van de werknemer-ondernemer, met name via de hervorming van de steun voor economische expansie, ondersteunen we het vrouwelijk ondernemerschap;
· bij finance&invest.brussels, de
opleiding van analisten in genderstereotypen en het versterken van de banden tussen finance&invest.brussels en de actoren in het ecosysteem dat vrouwelijk ondernemerschap ondersteunt, met name via de deelname van finance&invest.brussels aan evenementen georganiseerd door hub.brussels en zijn partners, zodat Brusselse vrouwelijke ondernemers meer financiering kunnen aanvragen bij de Brusselse invest. Bovendien wordt er momenteel een nieuw CRM-systeem (IT-tool voor het beheer van de relatie met klanten) ontwikkeld, dat het mogelijk zal maken om de diversiteitsindicatoren van de gefinancierde ondernemingen beter op te volgen.

Meer specifiek heeft
hub.brussels twee voltijdse medewerkers in het team ‘sensibilisering voor vrouwelijk ondernemerschap’. Hun doel is om het ecosysteem te stimuleren en het bewustzijn rond gendergelijkheidskwesties in ondernemerschap te vergroten, en het tegelijkertijd uit te rusten met nuttige kennis voor de ondernemersloopbaan van vrouwen.

Het
Women in Business-platform is een tool die hub.brussels gebruikt om verschillende Brusselse begeleidingsstructuren voor vrouwelijk ondernemerschap uit alle sectoren samen te brengen. Alle initiatieven die vrouwelijke ondernemers in Brussel rechtstreeks ondersteunen en/of begeleiden, worden uitgenodigd om lid te worden van het platform. Om zijn leden samen te brengen, organiseert hub.brussels verschillende partnerbijeenkomsten doorheen het jaar. Op elke partnerbijeenkomst nodigt hub.brussels initiatieven uit die geen lid zijn van het platform maar wel interesse hebben in vrouwelijk ondernemerschap om hun acties voor te stellen. Het doel van deze aanpak is om uitwisselingen en ontmoetingen aan te moedigen met de verschillende actoren van het Brusselse ecosysteem van ondernemerschap met een focus op vrouwelijk ondernemerschap, en om potentiële synergieën te creëren tussen leden en niet-leden.