Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de monitoringsystemen voor invasieve uitheemse soorten

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1603)

 
Datum ontvangst: 13/11/2023 Datum publicatie: 19/01/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 18/12/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/11/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Ik heb al meerdere malen de gelegenheid gehad om u vragen te stellen over verschillende vraagstukken in verband met uitheemse soorten, in het bijzonder invasieve soorten.

Vandaag kom ik bij u terug om u opnieuw te vragen naar het beheer van deze invasieve soorten, en meer specifiek naar de monitoringsystemen die op gewestelijk niveau zijn opgezet.

Bestaat er een bewustmakingsbeleid voor het gebruik van instrumenten zoals observation.be om exotische diersoorten te monitoren (inclusief genaturaliseerde en mogelijk invasieve soorten)?

Beschikt u over statistieken over de waarnemingen van exemplaren die tot de invasieve diersoorten behoren (inclusief de waarnemingen door burgers)? Indien die gegevens bestaan, tonen zij aan dat de Brusselaars voldoende betrokken zijn en dat het probleem goed wordt beheerd door Leefmilieu Brussel?

Bestaat er een dienst waar burgers exemplaren die tot de invasieve plantensoorten behoren, kunnen melden en monitoren? Zo ja, beschikt u over statistieken over die waarnemingen? Indien die gegevens bestaan, tonen zij aan dat de Brusselaars voldoende betrokken zijn en dat het probleem goed wordt beheerd door Leefmilieu Brussel (met name in het kader van het project Life Riparias)?

Wat meer specifiek de follow-up van de monitoring van de exotische muggenpopulaties zoals de tijgermug (Aedes albopictus) betreft, welk gevolg werd er gegeven aan de projecten MEMO en MEMO+?
 
 
Antwoord    1.
Het portaal Waarnemingen.be wordt beheerd door NATAGORA, dat onder andere als opdracht heeft het grote publiek te informeren en te sensibiliseren rond wilde fauna. In dat kader wordt er publiciteit gemaakt voor het portaal.

Het is ook de bedoeling dat de dienstverlener bij het opstellen van de ATLAS gebruikt maakt van participatieve wetenschappelijke activiteiten. Het doel is om personen aan te trekken en in staat te stellen die zouden kunnen bijdragen aan de tellingen, of rechtstreeks voor de atlassen, of in het algemeen.

2.

De permanente telling gebeurt via Waarnemingen.be.
Leefmilieu Brussel beschikt niet over verwerkte gegevens dankzij welke het aandeel van de Brusselaars in de waarnemingen zou kunnen worden geanalyseerd.
Methodologisch gezien kan uit de waarnemingen alleen niet worden afgeleid of de administratie het fenomeen goed of slecht beheert.
3.

Ook hier gebeurt de permanente telling via Waarnemingen.be.
Leefmilieu Brussel beschikt niet over verwerkte gegevens dankzij welke het aandeel van de Brusselaars in de waarnemingen zou kunnen worden geanalyseerd, noch om te besluiten of Leefmilieu Brussel het fenomeen goed of slecht beheert.

Daaraan moet worden toegevoegd dat in het kader van de overheidsopdracht voor het opstellen van de nieuwe atlas van de wilde flora erin is voorzien dat de dienstverlener een analyse uitvoert van de tendensen in de aanwezigheid en de abundantie van soorten, in het bijzonder van de invasieve uitheemse soorten (IUS).
4.
MEMO+ is het meerjarige monitoringproject van exotische steekmuggen in België. Het wordt aangestuurd vanuit de WG EMOV waar ook mijn administratie in zetelt.
De studie MEMO+ wordt uitgevoerd door Sciensano en ITG (Instituut voor Tropische Geneeskunde).
Wanneer een waarneming van een exotische steekmug wordt gedaan en wordt bevestigd, wordt de betreffende gewestelijke milieuadministratie gecontacteerd. Voor het Brussels Gewest is dat Leefmilieu Brussel. Zij beschikken over een overheidsopdracht met een privéfirma die indien nodig kan overgaan op de bestrijding van de mug.