Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de evaluatie van consultancyopdrachten die aan externe partners zijn toevertrouwd

Indiener(s)
Petya Obolensky
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 801)

 
Datum ontvangst: 11/01/2024 Datum publicatie: 12/03/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 12/03/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/01/2024 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    De onderzoeksmedia Apache onthulden onlangs dat de Vlaamse overheid de controle op het werk van privéadviesbureaus aan wie ze bepaalde opdrachten had gedelegeerd, had toevertrouwd aan diezelfde adviesbureaus. Die praktijk roept uiteraard een aantal ethische vragen op: we kunnen niet anders dan twijfelen aan de ijver van een adviesbureau om zijn eigen werk voldoende kritisch te bekijken, zelfs als het daarvoor betaald wordt. Dat kan toekomstige contracten en opdrachten in gevaar brengen, met inbegrip van de mogelijkheid om opnieuw betaald te worden om voor die controles.
  • Welke procedures gebruiken uw kabinet en de overheidsdiensten, instellingen van openbaar nut en autonome bestuursinstellingen die onder uw toezicht staan om het werk te beoordelen van adviesbureaus waaraan een opdracht is toevertrouwd?

  • Wordt de audit intern of door externe partners uitgevoerd? Als beide werkwijzen worden gebruikt, welke procedure wordt dan gevolgd om te besluiten de ene werkwijze te gebruiken in plaats van de andere?

  • Kunt u voor de gevallen waarin een externe partner werd gebruikt om het uitgevoerde werk te beoordelen:

    1. specificeren wie de partner was?

    2. specificeren welk bedrag voor die evaluatie in rekening werd gebracht?

    3. de inhoud van de evaluatie toelichten?

  • Welke maatregelen hebben u, uw kabinet en de instellingen van openbaar nut en de autonome bestuursinstellingen die onder uw toezicht staan genomen om een situatie zoals die bij de Vlaamse overheid te vermijden?

 
 
Antwoord    Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft nooit gebruik gemaakt van een externe opdracht om een evaluatie van opdrachten uit te voeren. De administratie houdt regelmatig toezicht op het werk van elke consultant en maakt gebruik van de opvolgingscomités om de consultants bij te sturen als er zich problemen voordoen. Aan het einde van de opdracht wordt een afsluitende vergadering georganiseerd, voorafgegaan door interne besprekingen om te bepalen of de opdracht goed is uitgevoerd en of de gestelde doelen zijn bereikt. Zo niet, dan wordt de consultant gevraagd om het uitgevoerde werk te herzien.

Citydev.brussels is een gedeconsolideerde organisatie op budgettair vlak, die zeer zelden een beroep doet op particuliere consultancybureaus. De evaluatie van het door die bureaus uitgevoerde werk wordt, afhankelijk van de omvang van de gevraagde consultancy, uitgevoerd door de administratieve diensten van citydev.brussels, het directiecomité, het financieel comité (belast met het bijstaan van de raad van bestuur in zijn taken met betrekking tot de financiële controle van citydev.brussels en de vennootschappen waarvan hij aandeelhouder is), de raad van bestuur of de algemene vergadering.

De opdrachten die door
hub.brussels aan externe bureaus worden toevertrouwd, zijn grotendeels ad hoc en niet van een schaal die een externe evaluatie zou vereisen. Bij de gunning van opdrachten aan een dienstverlener die al eerder voor hub.brussels heeft gewerkt, of bij de verlenging van een opdracht, vraagt het beslissingsorgaan systematisch om een evaluatie van eerdere opdrachten voordat het zijn beslissing neemt (in de vorm van een interne beoordeling door de afdeling die de leverancier heeft behandeld).

Wat
mijn kabinet betreft, wordt de controle intern uitgevoerd. De uren en inhoud van de diensten worden vastgelegd in een overzicht van het verrichte werk. Dat wekelijkse of maandelijkse overzicht (afhankelijk van de opdracht) moet worden gevalideerd door de raadgever en/of de hiërarchisch meerdere om te controleren of de diensten voldoen aan het bestek, om de betaling van de factuur te autoriseren en/of om de voortzetting van de opdracht te bevestigen.