Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de controles en sancties in verband met de actieve en passieve beschikbaarheid van werkzoekenden

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 1290)

 
Datum ontvangst: 29/01/2024 Datum publicatie: 14/03/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 14/03/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/01/2024 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Sinds 2017 moet Actiris de beschikbaarheid van de Brusselse werkzoekenden controleren. De bedoeling is om na te gaan in welke mate een werkzoekende effectief stappen zet om werk te vinden. Daartoe is een systeem van objectieve en onpartijdige controle in drie fasen ingevoerd.
  • Hoe verloopt de communicatie tussen de controledienst en de verschillende begeleidingsdiensten van Actiris? Wat staat daarover in het beheerscontract? Wat zijn de huidige praktijken?

  • We kregen feedback uit het veld dat het niet meewerken van werkzoekenden aan beschikbaarheidscontroles niet wordt gecontroleerd of bestraft. Hoe verklaart u dat?

  • Hoeveel beschikbaarheidscontroles vonden er plaats in 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023? Kunt u ons een uitsplitsing geven van de controles op actieve en passieve beschikbaarheid voor elk van die jaren?

  • Hoeveel werkzoekenden die hun uitkering dreigden te verliezen vonden een baan na een negatieve beslissing in 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023?

  • Hoeveel onbesliste, positieve en negatieve evaluaties waren er in 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023?

  • Hoeveel werkzoekenden werden uitgenodigd en opgeroepen voor een gesprek in 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023? Kunt u een uitsplitsing geven van de uitnodigingen en oproepen tussen Actiris en haar partners?

 
 
Antwoord   

1/

 

Binnen Actiris wordt de begeleiding verzorgd door adviseurs van de verschillende begeleidingsdiensten, terwijl de controles worden uitgevoerd door de dienst Controle van beschikbaarheid, die rapporteert aan de Directie Beschikbaarheid van Actiris. Deze taakverdeling is vastgelegd in het regeringsbesluit van 16 februari 2017, dat tot doel heeft een duidelijk onderscheid te maken tussen de rollen van ondersteuning en controle, in het belang van onpartijdigheid en neutraliteit. Dit is een terugkerend debat over de controle op de beschikbaarheid sinds de regionalisering van deze bevoegdheid.

 

De opdracht van de begeleidingsdiensten is om werkzoekenden bij te staan en elk mogelijk geval van niet-naleving van hun verplichtingen te melden, terwijl de dienst Controle van beschikbaarheid  verantwoordelijk is voor het verifiëren van deze inbreuken na onderzoek en, indien nodig, het opleggen van sancties.

 

De interacties tussen de begeleidingsdiensten en de dienst Controle van beschikbaarheid vinden plaats via verschillende activiteiten, zoals opleidingen, maandelijkse vergaderingen en thematische werkgroepen, waardoor een transversale en collaboratieve aanpak wordt bevorderd.

 

Het beheerscontract 2022-2027 is openbaar en beschikbaar op de website van Actiris en heeft in zijn strategische doelstelling 5 tot doel een kwaliteitsaanpak te garanderen die gericht is op gebruikers en werknemers, door de processen te optimaliseren, de risicopunten te identificeren en transversale verantwoordelijkheden toe te kennen en daarbij de kwaliteit van de gegevens te verbeteren.

2/

 

Hoewel de belangrijkste opdracht van Actiris erin bestaat werkzoekenden (WZ) te begeleiden naar werk, wordt deze opdracht ondersteund door transversale taken zoals de organisatie van controles van beschikbaarheid van uitkeringsgerechtigde WZ’s.

Elke WZ die bij Actiris is ingeschreven en een inschakelingsuitkering of werkloosheidsuitkering ontvangt of zich in een periode van beroepsinschakeling bevindt, wordt geëvalueerd. Het evaluatieproces bestaat uit drie fasen, met een dossiergebonden beoordeling negen maanden na aanmelding (of vijf maanden in het geval van een beroepsinschakelingsstage), gevolgd door een uitnodiging voor een gesprek bij een negatieve evaluatie, waarbij de WZ moet aantonen dat hij actief op zoek is naar werk. Als de werkzoekende afwezig is op de hoorzitting zonder een verzoek om uitstel, neemt de evaluator een beslissing bij verstek.

 

In het recente verslag van het Rekenhof wordt gewezen op een zekere inconsistentie tussen het versturen van bindende uitnodigingen of uitnodigingen aan WZ’s en het gebrek aan samenwerking tussen  de interne diensten. Het nieuwe beheerscontract van Actiris komt al grotendeels tegemoet aan deze bezorgdheden, en een externe dienstverlener heeft het proces van de controle van actieve beschikbaarheid geëvalueerd, waarbij momenteel verbeterpunten worden bestudeerd.

3/

 

Onderstaande tabel toont het aantal uitgevoerde controles (met inbegrip van positieve en negatieve beslissingen en niet-overtuigende besluiten) voor jongeren (beschik J) en werkzoekenden die een uitkering ontvangen (beschik G) van 2019 tot 2023.

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

Actieve

Beschik

49.772

24.006

14.732

23.198

23.670

beschik J

7.924

9.477

10.930

12.281

13.684

beschik G

29.970

22.837

13.600

21.368

20.952

Passieve beschik

19.802

1.169

1.132

1.830

2.718

 

 

 

 

 

 

 

In 2023 nam Actiris 13.684 beslissingen voor jongeren die een inschakelingsuitkering aanvroegen en voerde het 20.952 evaluaties uit. De zogenaamde passieve beschikbaarheid, die betrekking heeft op werkzoekenden die niet op de uitnodigingen ingaan, betrof 2718 mensen.

4/

 

Onderstaande tabel toont het aantal werkzoekenden dat in 2019, 2020 en 2021 een negatieve beslissing heeft gekregen en binnen 12 maanden een baan heeft gevonden. Deze cohorten worden dus gevolgd tot respectievelijk eind 2020, 2021 en 2022.

 

Gegevens met betrekking tot de tewerkstelling voor de negatieve beslissingen in 2022 en 2023 zijn nog niet beschikbaar, aangezien de tewerkstelling zal worden berekend tot respectievelijk eind december 2023 en eind december 2024. Volledige gegevens over de tewerkstellingen in 2023 en 2024 en de verwerking van deze gegevens zullen beschikbaar zijn in het 3de kwartaal 2024 (voor 2023) en in het 3de kwartaal 2025 (voor 2024).

Aantal negatieve beslissingen, tewerkstellingen van deze werkzoekenden en tewerkstellingsgraad

Jaar van de negatieve beslissing

2019

2020

2021

 

 Jaar van de opvolging voor de tewerkstelling

2020

2021

2022

 

     Jongeren

 

 

 

 

Neg. Besliss.

661

350

854

 

Tewerkstelling

194

97

244

 

Graad

29%

28%

29%

 

 

 

 

 

 

Werkzoekenden

die een uitkering

ontvangen    

 

 

 

21.368

Neg. beslissingen

1.664

446

156

5.525

Tewerkstelling

342

69

36

1.085

Graad

21%

15%

23%

 

 

 

 

 

14.758

 

5/

 

Hieronder vindt u een tabel met het aantal niet-overtuigende besluiten (NO), positieve beslissingen en negatieve beslissingen voor jongeren (J) en voor werkzoekenden die een uitkering ontvangen (G).

 

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

Jongeren

7.924

9.477

10.930

12.281

13.684

Positieve beslissingen

4.277

6.910

5.509

5.639

5.450

Negatieve

beslissingen

661

350

854

2.002

1.768

NO

2.986

2.217

4.567

4.640

6.466

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

Werkzoekenden

die een uitkering

ontvangen    

29.970

22.837

13.600

21.368

20.952

Pos. beslis.

12.581

14.947

5.550

5.525

5.336

Neg. beslis.

1.664

446

156

1.085

2.385

NO

15.725

7.444

7.894

14.758

13.231

6/

 

In onderstaande tabel vindt u de uitsplitsing van de uitnodigingen en oproepingen voor van werkzoekenden voor een gesprek, per jaar en door andere Actiris-diensten dan de dienst Controle van beschikbaarheid (informatiesessies, geïndividualiseerde ondersteuning, gespecialiseerde begeleiding, selectie voor een werkaanbieding).

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

Oproeping      

87%

58%

84%

61%

58%

Uitnodiging   

13%

42%

16%

39%

42%

 

Partners roepen geen werkzoekenden op. Geen van hun interviews is onderworpen aan de objectiveringsprocedure. We hebben geen cijfers over het aantal uitnodigingen dat door partners is verstuurd.