Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de resultaten van Link van Actiris

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 1291)

 
Datum ontvangst: 29/01/2024 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 11/03/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/01/2024 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Link van Actiris is opgezet om werkzoekenden na afloop van een kwalificerende opleiding, een andere vormende ervaring of een artikel 60-contract gedurende korte tijd te begeleiden om ze aan werk te helpen. Het doel van een artikel 60-contract is om werkzoekenden in staat te stellen een eerste werkervaring op te doen en/of in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering. Ik ben dan ook benieuwd naar de resultaten.
  • Hebt u Link van Actiris geëvalueerd sinds de oprichting ervan? Zo ja, wat is uw politieke analyse van de resultaten van die dienst?

  • Hoeveel zaken heeft elke Link-consulent sinds 2019 gemiddeld per jaar behandeld?

  • Hoeveel mensen hebben in 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023 gebruikgemaakt van Link?

  • Hoeveel mensen konden in 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023, na afloop van hun artikel 60-contract gebruik maken van Link van Actiris?

  • Hoeveel mensen vonden in 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023 werk dankzij de begeleiding van Link?

  • Hoeveel voltijdequivalenten zijn er nodig bij Actiris om Link te runnen?

  • Welke budget is er in 2024 voor Link uitgetrokken?

 
 
Antwoord   
1/

Sinds de oprichting van de dienst Link van Actiris zijn er tal van interne en externe evaluaties van de dienst uitgevoerd. Deze laatste zijn nog steeds aan de gang, met name in het kader van de voortdurende verbetering van de diensten.

De dienst Link is cruciaal als prioritaire dienst om de werknemers aan het einde van hun inschakelingsbetrekking te begeleiden. Deze aanpak van “matching op maat” beoogt het vergroten van de slaagkansen van deze individuen op de arbeidsmarkt. Zoals de cijfers hieronder aantonen, werd deze doelgroep zwaar getroffen door de verschillende crises die wij recent hebben doorgemaakt. Wegens hun kwetsbaarheid worden deze personen dubbel getroffen, en het is absoluut noodzakelijk dat wij blijven tegemoetkomen aan hun noden om hen te helpen bij het slagen in hun socioprofessionele inschakeling.

Ik ben opgetogen dat de nieuwe overeenkomst tussen Actiris en de OCMW’s (2002-2027) het kader versterkt voor het (opnieuw) duurzaam en kwaliteitsvol aan het werk gaan van personen die een leefloon of gelijkwaardige sociale steun genieten.

2/

Elke consulent van de dienst Link houdt zich jaarlijks gemiddeld bezig met de volgende aantallen dossiers sinds 2019:

2019: 197
2020: 143
2021: 142
2022: 112
2023: 167


3/

In 2019 hebben 2.184 werkzoekenden begeleiding van de dienst Link kunnen genieten. In 2020 was dat aantal gedaald tot 1.833. In 2021 waren het er nog 1.704. In 2022 konden 1.346 werkzoekenden begeleid worden door deze dienst, en in 2023 steeg dit cijfer tot 1.534.

Deze daling is met name te verklaren door de verschillende crises die een impact hebben op het gebruik van de dienst Link evenals de opleidingen.4/

In 2019 hebben
879 personen op het einde van hun contract “artikel 60” gebruikgemaakt van de dienst Link van Actiris. In 2020 bedroeg dit aantal 644. In 2021 hebben 517 personen op het einde van hun contract “artikel 60” gebruikgemaakt van de dienst Link. In 2022 is dit cijfer gedaald tot 359. Ten slotte werden in 2023 216 personen op het einde van hun contract “artikel 60” begeleid door de dienst Link van Actiris.

Deze daling is te verklaren door de herziening van de te bereiken volumedoelstellingen in de nieuwe partnerschapsovereenkomst OCMW/ACTIRIS 2022-2027.


5/

In 2019 werden 926 personen aan een job geholpen na begeleiding via de dienst Link, wat 42% van de dat jaar opgevolgde personen vertegenwoordigt.

In 2020 werden 765 personen aan werk geholpen via de dienst Link, wat eveneens 42% van de dat jaar begeleide personen is.

In 2021 hebben 744 personen een job gevonden dankzij de begeleiding van de dienst Link, wat 44% van de opgevolgde personen inhoudt.

In 2022 werden 693 personen aan het werk gezet als gevolg van ondersteuning via de dienst Link, wat 51% van de dat jaar begeleide personen vertegenwoordigt.

Tot slot werden in 2023 736 personen aan een job geholpen na begeleiding door de dienst Link, ofwel 48% van de dat jaar opgevolgde personen.

6/

Momenteel vereist de werking van de dienst Link 11,6 voltijds equivalenten (VTE).

7/

De begeleiding die wordt aangeboden door de dienst Link, vormt geen maatregel op zich. Deze dienst begeleidt werkzoekenden die een specifieke aanpak nodig hebben. Bijgevolg is er geen specifiek toegekend budget voor deze dienst, maar is het inbegrepen in het globale werkingsbudget, dat met name alle uitgaven ter begeleiding van werkzoekenden voor alle doelgroepen dekt.