Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de impact van de federale wet inzake de belasting op kansspelen, weddenschappen en gokautomaten op de economische spelers in Brussel.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 702)

 
Datum ontvangst: 29/01/2024 Datum publicatie: 17/04/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 17/04/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/02/2024 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Verscheidene casino's in ons land maken zich zorgen over de gevolgen van de nieuwe federale wet inzake de belasting op spelen, weddenschappen en automatische ontspanningstoestellen. In die wet wordt immers bepaald dat de gewestelijke belastingen op kansspelen vanaf 1 januari niet meer aftrekbaar zullen zijn van de vennootschapsbelasting.

De fysieke casino's, die miljoenen bijdragen aan de steden en gewesten waar ze gevestigd zijn, bevinden zich al in een bijzonder moeilijke economische situatie. Ook de casino's zijn niet ontsnapt aan de wisselvalligheden van de verschillende crises op het gebied van economie en gezondheid. In Brussel vraagt het casino VIAGE zich al af of het zijn licentie, die in 2026 afloopt, zal verlengen of dat het gewoon zal overwegen om uit Brussel te vertrekken.

Net als andere sectoren moeten we dergelijke economische spelers in ons gewest kunnen houden. Casino's creëren een brede waaier aan jobs voor de Brusselaars, zoals croupiers, kelners, veiligheidsagenten en ondersteunend personeel. Deze diversiteit aan jobs biedt kansen aan werknemers met verschillende kwalificatieniveaus, wat helpt om de werkloosheid te verminderen en de lokale economische stabiliteit te versterken.

Graag een antwoord op de volgende vragen:
  • Hebt u contact hierover met uw federale collega? Zo ja, wat zijn de belangrijkste punten die uit uw gesprekken naar voren komen?

  • Welke feedback geven de economische spelers die door deze nieuwe hervorming worden getroffen?

  • Wat zijn volgens u de gevolgen van deze hervorming voor het bedrijfsleven in ons gewest? Hebt u een raming gemaakt van de mogelijke gevolgen?

  • Hebt u een analyse gemaakt van het mogelijke rechtstreekse en onrechtstreekse verlies van jobs in het Brussels Gewest als gevolg van de toepassing van deze hervorming?

  • Welke gewestelijke hefbomen zou de regering kunnen inzetten om te proberen de gevolgen van deze hervorming te minimaliseren en de betrokken economische spelers in Brussel te houden?

 
 
Antwoord    In antwoord op zijn vragen, kan ik de geachte Volksvertegenwoordigster het volgende mededelen..
De wet in kwestie, die net voor de jaarwisseling werd gestemd, is het resultaat van onderhandelingen in het kader van de grootschalige fiscale hervorming die is opgenomen in het federale regeerakkoord tot invoering van een eenvoudiger en moderner belastingstelsel. De gewesten werden hier niet bij betrokken.
Afgelopen zomer heb ik op eigen initiatief bij mijn federale collega's mijn bezorgdheid geuit over de nefaste gevolgen voor de regionale financiën indien de betrokken gewestelijke belastingen niet meer aftrekbaar zouden zijn van de inkomstenbelasting.
Ik heb er toen ook op gewezen dat deze maatregel een gevaarlijk precedent zou scheppen en de weg zou kunnen vrijmaken voor een algemene niet-aftrekbaarheid van gewestelijke belastingen die oorspronkelijk federale belastingen waren, zoals de onroerende voorheffing, verkeersbelastingen en de registratierechten. Uiteindelijk kreeg ik te horen dat de federale onderhandelingen waren afgerond en dat het niet mogelijk zou zijn om deze maatregelen in te trekken zonder de federale begroting zwaar onder druk te zetten.
De betrokken economische actoren, in het bijzonder het Grand Casino Brussel, een van de grootste belastingbetalers in onze regio, lieten weten dat de niet-aftrekbaarheid van spelbelastingen een zeer nadelige financiële impact zou hebben. Laten we niet vergeten dat casino's, alleen al op gewestelijk niveau, een gemiddelde kansspelbelasting van 40% op hun bruto-omzet dienen te betalen. In termen van onze belastinginkomsten vertegenwoordigt dit gemiddeld de helft van de jaarlijkse opbrengst van de belasting op spelen en weddenschappen Daarbij komen nog de concessies aan Stad Brussel en de verschillende vastgoedbelastingen.
Het Grand Casino Brussel is een belangrijke werkgever en economische speler voor het Gewest, wiens economische levensvatbaarheid in het gedrang dreigt te komen door deze federale maatregel. Deze onderneming, waarvan de activiteiten legaal en gecontroleerd zijn, stelt niet minder dan 257,5 voltijdse equivalenten tewerk, waarvan 87% Brusselaars, wat een aanzienlijke return voor de Brusselse economie betekent. Er zijn gemiddeld 823 bezoekers per dag, waardoor het een belangrijke en populaire toeristische bestemming is, en het zorgt voor een zekere bedrijvigheid in een wijk die na zonsondergang enigszins verlaten is. Een groot deel van de exploitatiekosten (naar schatting 8,2 miljoen euro) vloeit terug naar de lokale economie via betalingen aan leveranciers van goederen en diensten ter ondersteuning van de dagelijkse activiteiten van het casino.
Kortom, het valt niet te ontkennen dat de sluiting van een dergelijke economische speler een aanzienlijke impact zou hebben op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gezien het economische en sociale gewicht dat deze speler vertegenwoordigt op het vlak van werkgelegenheid (veel laaggeschoolden afkomstig uit Brussel die in het bedrijf werden opgeleid) en economische returns (aantrekkingskracht op toeristen, belastingen).
De vennootschapsbelasting is een federale belasting. Het komt de federale wetgever toe om de modaliteiten ervan te bepalen, maar bij het uitoefenen van deze fiscale bevoegdheid moet hij ervoor zorgen dat de beginselen van federale loyauteit en evenredigheid worden gerespecteerd en dat de bevoegdheden van de gewesten niet worden geschonden. De federale wetgever handelt nu echter op een gebied waar hij beloofd had niet meer tussen te komen. Door het algemene belastingtarief op de economische activiteit in kwestie te verhogen, mengt hij zich in de fiscale en economische beleidskeuzes van de gewesten met betrekking tot deze economische activiteit.
Bovendien zal een dergelijke federale maatregel waarschijnlijk nadelig zijn voor de belastinginkomsten van de gewesten in verband met een verlaging (of niet-verhoging) van de volumes. In het Belgische federale systeem kan er geen sprake zijn van uitholling van gewestelijke belastingen ten gunste van federale belastingen.
Respect voor federale loyauteit impliceert ook dat de federale overheid en de gefedereerde entiteiten bij de uitoefening van hun bevoegdheden het evenwicht van de federale structuur als geheel niet verstoren.
De federale wet van 28 december 2023 houdende diverse fiscale bepalingen, en meer bepaald de artikelen 50 en 52, die de fiscale aftrekbaarheid van overgedragen belastingen afschaffen, vormen zowel een inbreuk op het overeengekomen institutionele financieringssysteem als een gevaarlijk precedent voor de gewestelijke overheden. Daarom heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in haar geheel beslist om het Grondwettelijk Hof te vatten met het oog op de nietigverklaring van de artikelen 50 en 52 van voornoemde wet.