Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende subsidies ter bestrijding van seksuele intimidatie in de uitgaanssector

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 1361)

 
Datum ontvangst: 06/03/2024 Datum publicatie: 17/04/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 17/04/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/03/2024 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Eind 2021 starte de Brusselse regering, naar aanleiding van meldingen van seksueel geweld in het kader van de beweging #balancetonbar, een overleg op met de leden van de Brusselse Nachtraad. Naar aanleiding van dit overleg werd aangekondigd dat een bedrag van 610.000 euro was vrijgemaakt in het kader van een actieplan om de etablissementen veiliger te maken, de verschillende actoren beter te informeren over deze problematiek en de financiële steun aan de verenigingssector op het vlak van preventie en bijstand te versterken.

Wat meer bepaald dit laatste punt betreft, werd aangekondigd dat equal.brussels een projectoproep ter waarde van 200.000 euro zou uitschrijven om de bestaande projecten te versterken en de uitvoering van nieuwe projecten op dit gebied te versnellen. Er werd ook aangekondigd dat equal.brussels een gezamenlijke sensibiliseringscampagne zou voeren voor een bedrag van 200.000 euro en Brussel Preventie en Veiligheid voor een bedrag van 100.000 euro.

De strijd tegen seksuele intimidatie is natuurlijk heel belangrijk en we hebben altijd initiatieven gesteund die de situatie kunnen verbeteren, voor de veiligheid van iedereen.

Mijn vragen luiden dan ook als volgt:

-Naar aanleiding van uw aankondigingen eind 2021, kunt u mij precies vertellen welke bedragen zijn toegewezen aan welke organisaties en voor welke projecten?

-Zijn er actoren bewust gemaakt van die kwestie en zijn zij erin opgeleid? Zo ja, hoeveel en wie?

-Hoe beoordeelt u de rentabiliteit van deze verschillende initiatieven?

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:
De volgende subsidies werden toegekend in het kader van de specifieke projectoproep waar u het over heeft:
-
Modus Vivendi, € 70.629: Blootstelling aan en kwetsbaarheid door drugs in het nachtleven - Opleidingskit voor werkne(e)m(st)ers in het nachtleven die hun locatie veiliger willen maken;
-
Z! - les Amis d'EsperanZah, € 70.065: SACHA-opleiding dat tot doel heeft professionele actoren van vaste Brusselse uitgaansplaatsen (bars, clubs, concertzalen, enz.) op te leiden voor de concrete bestrijding van geweld tegen vrouwen en ten aanzien van LGBTQIA+-personen op het terrein. 
-
Brussels By Night Federation € 60.145: We Care (about each other) - Actie- en coördinatieplan tegen intimidatie en seksistisch en seksueel geweld in het uitgaansmilieu;
-
Collectief OSMOSE € 49.688: Implementatie van een actie- en preventieplan om veilige ruimtes in het nachtleven te eisen.
Andere projecten werden ondersteund in het kader van de terugkerende, vaste en innovatieve projectoproepen die jaarlijks door equal.brussels worden beheerd.
Het platform Safe Ta Night, dat wordt aangestuurd door Modus Vivendi, de Brussels By Night Federation en het Plateforme Prévention Sida, heeft in 2023 overigens een subsidie van 98.000 euro gekregen, die tweemaal verlengbaar is. Er werd gekozen voor een dergelijke subsidie - en van dergelijke omvang - omdat een meer ingrijpende, blijvende impact wordt beoogd.
Deze financiering dekt met name onderzoekswerk, sensibiliseringstools, het verzamelen van gegevens, begeleiding voor uitbaters en personeel uit het nachtleven, de aanmaak van opleidingsmodules, enz.
Wat overigens de opleiding en sensibilisering van actoren uit het uitgaansleven betreft, moet u weten dat Brussels By Night Federation een Care Team heeft opgericht. Dit is een team van vergoede vrijwilligers die indien nodig op evenementen en in het nachtlevenbedrijf ingrijpen met het oog op ieders welzijn. Concreet wil het Care Team gewelddadig gedrag, dwang en dreiging voorkomen. Dit team bestaat uit ongeveer 25 mensen met uiteenlopende profielen, die met name opgeleid zijn voor het toedienen van eerste hulp, bemiddeling, omgaan met emoties en met agressors, het identificeren van slachtoffers en daders, …
Sinds de oprichting ervan heeft het team al meer dan veertig opdrachten uitgevoerd en daarbij ervaring opgedaan en erkenning gekregen.
Bovendien heeft Modus Vivendi met name een opleiding uitgewerkt over seksistisch en seksueel geweld in het uitgaansleven en een opleidingskit ontwikkeld. De vereniging heeft 6 opleiders ingeschakeld, 27 deelnemers opgeleid en 63 personen gesensibiliseerd. Dit project heeft ons ook in staat gesteld bestaande partnerschappen te intensiveren en er nieuwe aan te gaan met andere vzw’s.
Tussen oktober 2022 en september 2023 heeft Z! les Amis d'EsperanZah tot slot 25 collectieven opgeleid, met name rond:
- Geweld identificeren;
- Technieken voor het slachtoffer of de getuige om weerwerk te bieden;
- Het gebruik van concrete tools om instemming te bevorderen als een onmisbaar element en intimidatie en agressie te voorkomen.
Deze drie projecten waren nauw verstrengeld en hebben elkaar verrijkt. Zo waren de opleidingen van de enen bijvoorbeeld leerrijk voor de initiatieven van de anderen.
Bovendien hebben deze projecten op lange termijn ook onrechtstreeks een impact want via sensibilisering, opleiding en het aanreiken van tools aan de horeca en het nachtleven stellen ze hen daadwerkelijk in staat om hun verantwoordelijkheid en preventieve rol volstrekt autonoom op te nemen, en ervan bewust te zijn dat ze daartoe de middelen hebben.
Tot slot is equal.brussels voor Osmose nog even in afwachting van het activiteitenverslag van de vereniging, waardoor het bestuur vooralsnog niet over bijkomende informatie aangaande haar project beschikt. Het collectief Osmose ontvangt ook een terugkerende subsidie van € 30.000 van equal.brussels, zodat ze hun actie- en preventieplan om veilige ruimtes in het nachtleven te eisen, kunnen blijven uitvoeren.
Met betrekking tot de rentabiliteit van deze initiatieven:

Het is niet de rol van equal.brussels om de rentabiliteit van de vele initiatieven die door deze administratie ondersteund worden te evalueren, vooral omdat hiervoor veel objectieve beoordelingsmiddelen nodig zouden zijn waarover equal niet beschikt. Equal.brussels blijft echter vragende partij om in de toekomst zowel het ondersteuningsbeleid voor het verenigingsleven alsook de impact van het gelijkekansenbeleid van de overheid te beoordelen.

Wel stel ik uit de ondersteunde activiteiten en de door de instellingen ingediende verslagen, maar ook uit de feedback op het terrein van de verenigingssector, vast dat de voorgestelde projecten met succes zijn afgerond en dat ze niet enkel op korte termijn hebben bijgedragen aan de opleiding en bewustmaking van uitbaters en personeel in de horeca en het nachtleven, maar dat ze hen ook autonomer hebben gemaakt en dat ze partnerschappen tussen de actoren die dagelijks ijveren voor bewustmaking en preventie in de uitgaanswereld hebben ontwikkeld en versterkt.

Om ten volle de vruchten te plukken van deze investering en het ijzer te smeden terwijl het heet is, heb ik dan ook beslist het netwerk rond Safe Ta Night structureler te ondersteunen.

Via deze stabielere subsidie zou dit platform meteen ook directer betrokken worden bij het werk van equal.brussels, waar het evalueren en opstellen van een nieuw gewestelijk plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen deel van uitmaken.

Door meer synergieën te ontwikkelen tussen publieke actoren en de verenigingen op het terrein, kunnen we gecoördineerder en doeltreffender optreden tegen seksistisch en seksueel geweld in het uitgaansleven.