Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de uitgaven voor de consultancykosten van Actiris

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 1320)

 
Datum ontvangst: 11/03/2024 Datum publicatie: 18/04/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 18/04/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/03/2024 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    In antwoord op een schriftelijke vraag van een van mijn collega's hebt u een Excel-bestand verstrekt met alle consultancykosten die Actiris heeft gemaakt vanaf het begin van de regeerperiode tot 2023. Uit dit bestand blijkt dat Actiris 29 consultancyopdrachten heeft uitgevoerd voor een totaalbedrag van 2.827.709,8 euro.
  • Werden alle opdrachten met betrekking tot communicatiecampagnes vooraf geanalyseerd om na te gaan of het nodig was een beroep te doen op consultancy en of dit niet intern door de Actiris-teams kon worden uitgevoerd? Zo ja, wat waren de belangrijkste redenen waarom dit niet intern kon gebeuren?

  • Zijn de resultaten van deze communicatiecampagnes geëvalueerd? Zo ja, wat was het doel in termen van publiek en op welk publiek was het gericht?

  • Hoe verklaart u dat de consultancykosten voor communicatiecampagnes verhoudingsgewijs hoger zijn dan de kosten voor het laten uitvoeren van onderzoek of analyse?

  • Hoe verklaart u het gebruik van externe consultancydiensten voor een project met betrekking tot interne communicatie bij Actiris, voor een bedrag van 853.421,39 euro?

 
 
Antwoord   

 

1/

Wat betreft het Excel-bestand waarnaar u in uw vraag verwijst, hebben de opdrachten in verband met de communicatiecampagnes betrekking op drie overheidsopdrachten voor een totaalbedrag van 1 209 155,34 euro.

Ik kan bevestigen dat Actiris systematisch analyseert of een opdracht intern kan worden uitgevoerd alvorens een overheidsopdracht ui tte schrijven.

Wat meer specifiek deze drie adviesopdrachten betreft, beschikte Actiris niet over de juiste expertise of uitrusting om de verwachte resultaten te behalen.

Hoewel de Directie Communicatie van Actiris veel communicatiewerk intern uitvoert, is het toch nodig om een deel ervan uit te besteden. Dit is het geval bij grote projecten waarbij de bijdrage van een adviesbureau Actiris in staat stelt om:

 

-          te beschikken over geavanceerde expertise op het gebied van communicatiestrategie.

-          voordeel te halen uit een externe invalshoek, die nieuwe perspectieven biedt op de kwesties die moeten worden gecommuniceerd.

-          innovatieve creatieve concepten voor te stellen.

-          te beschikken over specifieke technische vaardigheden, bijvoorbeeld op het gebied van grafische vormgeving of video.

-          toegang te hebben tot specifieke medianetwerken.

-          blijk te geven van flexibiliteit, aanpassingsvermogen en snelle mobilisering om aan de specifieke behoeften van Actiris te voldoen.

 

2/

 

Actiris evalueert systematisch zijn verschillende communicatiecampagnes.

 

Wat meer bepaald de campagne "Een job, c'est aussi een job" betreft, de enige campagne die is opgenomen in het Excel-bestand waarnaar u verwijst, was de evaluatie als volgt:

 

 

Het doel en de doelgroep van deze campagne was het bereiken van Brusselse werkzoekenden die informatiesessies konden bijwonen over jobmogelijkheden in de Vlaamse rand.

 

 

Om dit te maximaliseren was het nodig om bijvoorbeeld prioritair te communiceren over de sectoren bij de inwoners van de Brusselse gemeenten die het meest geschikt zijn voor interregionale mobiliteit. Met andere woorden: welke gemeenten in Vlaanderen zetten de meeste Brusselaars aan het werk, welke Brusselse gemeenten hebben de meeste inwoners zien verhuizen naar de Vlaamse rand, welke sectoren hebben aangeworven in de rand (handel, bouw, logistiek, ...)?

 

De ontwikkeling van deze strategie, die gebaseerd was op de resultaten van de VIONA-enquête, maakte het mogelijk om de argumenten voor de campagne te ontwikkelen. De campagne was uiteraard gericht op alle werkzoekenden in Brussel, maar in de media lag de focus op bepaalde gemeenten.

De doelstellingen in termen van publiek op sociale netwerken waren:

 

Media

Doel*

Resultaat

Percentage

Youtube

1.000.000

974.014

97,4%

Méta

3.953.146

3.443.338

87%

Teads

1.154.762

1.234.585

106,9%

* Weergaves

 

Daarnaast leverde het afficheren van de campagne Actiris naar schatting 309.555 contacten op.

 

 

3/

Het vergelijken van deze twee uitgavenposten is lastig, omdat het om twee totaal verschillende onderwerpen gaat, gekoppeld aan moeilijk te vergelijken marktkosten.

Bij het kopen van mediaruimte, zoals het geval was bij de campagne "een job, c'est aussi un job", moet een overheidsdienst zich aanpassen aan de prijzen die multinationals bereid zijn te betalen. Toch is dit een noodzakelijke uitgave als we onze doelstellingen op het gebied van externe communicatiecampagnes willen bereiken.

 

4/

Het departement “interne communicatie” van Actiris heeft slechts 3 VTE's.

Ter informatie: het personeelsplan van Actiris voor 2023 voorziet in 1.648 VTE’s. Omgerekend naar het aantal werknemers, komt dit neer op 2.000. Deze afdeling kan onmogelijk alle activiteiten alleen uitvoeren.

Bovendien omvat het genoemde bedrag ook de directe kosten van evenementen die voor het personeel worden georganiseerd.