Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de problemen die gewestelijke ambtenaren ondervinden in de buurt tussen Iristoren en het Noordstation.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 297)

 
Datum ontvangst: 19/03/2021 Datum publicatie: 23/04/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 23/04/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/03/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sinds kort huist het merendeel van de diensten van het Hoofdstedelijk Gewest in de zogenaamde Iristoren. Begin november liet de minister-voorzitter in de pers optekenen verheugd te zijn over het ultramodern gebouw met zijn buitengewone energieprestaties.

De minister voor het Openbaar Ambt drukte dan weer de hoop uit dat “deze wolkenkrabber in de komende jaren een icoon in de Brusselse skyline zou worden en een ontmoetingsplek voor medewerkers en burgers".

De laatste weken bereiken ons meerdere klachten van ambtenaren die niet zo blij zijn met de verhuis. Over het gebouw zijn zij wel tevreden maar de problemen die ze ondervinden op weg naar en van hun werkplek, maken van de verhuis voor velen een uiterst negatieve ervaring.

Op weg naar station of halteplaats voor het openbaar vervoer worden zij geconfronteerd met verbale agressie, vooral vrouwen zijn daarvan het slachtoffer. De agressie is vaak van seksuele aard en vrouwen worden bedreigd met handtastelijkheden.

Gelukkig is er de laatste maanden veel aandacht voor verbale agressie en seksuele intimidatie in de openbare ruimte. De pers heeft regelmatig een aantal gevallen van seksuele agressie, onder andere in het Jubelpark, aan de kaak gesteld waarop een aantal initiatieven werden genomen voor een verhoogde surveillance van veiligheidsdiensten.

Maar de problemen aan het Noordstation zijn ook al langer bekend en het is onbegrijpelijk dat de gewestelijke administratieve diensten verhuizen naar een buurt met zulke bedenkelijke veiligheidsreputatie zonder dat daar vooraf iets aan werd gedaan.

Deze situatie is onhoudbaar en het wordt tijd dat er een grote kuis wordt gehouden zodat mensen zich vrij en veilig over straat kunnen bewegen.

Als werkgever heeft u de verplichting tegenover uw werknemers, dat zij veilig en met een goed gevoel naar het werk kunnen komen. Op dit ogenblik wordt er nog veel thuisgewerkt en lijdt misschien een kleiner deel van de ambtenaren onder deze situatie, maar net daarom is het belangrijk dat u voor uw ambtenaren in de bres springt en bij de bevoegde autoriteiten aandringt op een fundamentele oplossing voor dit veiligheids- en leefbaarheidsprobleem.

Mijn vragen zijn de volgende:

· Is de minister via gezondheidsdiensten of personeelsvertegenwoordigers reeds op de hoogte gebracht van deze onverkwikkelijke situaties?
· Welke stappen werden reeds ondernomen om deze problemen, die een rechtstreekse impact hebben op het werkklimaat en het welbevinden op het werk, aan te pakken?
· Wat zal u in de toekomst concreet ondernemen zodat de bevoegde instanties de nodige maatregelen nemen om de buurt aangenaam en veilig te maken.
 
 
Antwoord    De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel schenkt in meerdere actieplannen bijzondere aandacht aan de veiligheid en het welzijn van zijn ambtenaren:

De begeleiding van de personeelsleden:
De interne diensten voor welzijn en voor preventie en veiligheid bieden een luisterend oor aan personeelsleden die daar nood aan hebben en dragen bij aan de versterking van de maatregelen met het oog op hun welzijn, met de bedoeling van een voortdurende verbetering van de werkomstandigheden.

Samenwerking met de lokale entiteiten:
Er staan ontmoetingen gepland met de gemeentes Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek, maar ook met lokale ankerpunten zoals de politiekantoren of de verenigingen, om te werken aan een steeds nauwere samenwerking.

Evolutie van de wijk:
Het is de bedoeling dat de Brabant-Noord-Lazaruswijk herleeft en sterker aansluit bij het centrum van de stad. Er worden vandaag verschillende concrete projecten voor de heropleving van de wijk opgezet dankzij
het stadsvernieuwingscontract 'SVC2 Brabant-Noord-Sint-Lazarus' waar de verhuizing van de besturen van de GOB deel van uitmaakt.


Het project zou aflopen in 2025 en omvat projecten op het gebied van openbare ruimte, woningen, sociale cohesie en economische opleving. Tegelijk wordt de veiligheid versterkt in de omgeving van de treinsporen, aan de tunnels en op de voornaamste wegen die dagelijks worden gebruikt door de pendelaars en bewoners.

Op korte termijn - in het tweede semester van 2021 - zal het Lichtplan worden bestudeerd. Wij zijn rechtstreeks betrokken bij dit project, samen met Brussel Mobiliteit dat het project coördineert.