Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (HAB).

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 73)

 
Datum ontvangst: 28/02/2020 Datum publicatie: 11/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 29/04/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/03/2020 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen p.m.
13/03/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
 
Vraag    De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) maakt deel uit van het bevoegdheidspakket dat bij de zesde staatshervorming naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie werd overgeheveld. Deze tegemoetkoming heeft tot doel die oudere personen te ondersteunen die, ten gevolge van een handicap of het verlies van autonomie, maar moeilijk hun dagelijkse activiteiten kunnen verrichten.
 
In de algemene beleidsverklaring van deze regering staat dat de THAB zal worden gehandhaafd. Het Verenigd College wil eveneens, ik citeer, “de mogelijkheid onderzoeken om het vereiste inkomensplafond te verhogen en de evolutie van het bedrag aan het welzijn te koppelen. Zij zal de procedure en het inkomensonderzoek vereenvoudigen, onder meer door de aanstelling van een unieke operator om het bestaande proces te optimaliseren.” 
Hoe staat het ondertussen met dit dossier? Wat heeft het Verenigd College al gerealiseerd met betrekking tot de intenties uit de beleidsverklaring?
 
- Heeft u de mogelijkheid al onderzocht om het inkomensplafond te verhogen dat recht geeft op de tegemoetkoming?
- En hoe zit het met de belofte om het bedrag van de tegemoetkoming mee te laten evolueren met de levensduurte?
- De unieke operator is ondertussen een feit. Werden er al verdere stappen gezet om de procedure en het onderzoek van de inkomsten te vereenvoudigen?
- Werden nog andere maatregelen getroffen om het huidige proces te optimaliseren?

- Welke kalender hanteert men, wetende dat Iriscare de bevoegdheid in verband met de THAB tegen 1 januari 2021 zal overnemen?
- Als Iriscare deze tegemoetkoming overneemt, wat zal dat dan kosten ? Kan men dat vergelijken met wat het zou kosten mochten gewone verzekeraars die taak op zich nemen?
- Wat zullen de rol en de missie van de verschillende actoren (OCMW’s en ziekenfondsen) zijn in heel dit proces?
 
Iriscare zal een dubbele rol spelen: die van regulator en die van operator. De administratie zal dus een dubbel petje dragen.

- Wat is er al gebeurd om de gewestelijke diensten zich maximaal te laten voorbereiden op deze overgang en op hun nieuwe taken?
- Hoeveel aanwervingen plant men?
- Tot welke buurtdienst zullen de gebruikers zich kunnen wenden?
- Zullen er informatiecampagnes worden opgezet om de 65-plussers met beperkte autonomie maximaal te bereiken?
- Wanneer zullen die campagnes worden gelanceerd?
- Zullen de OCMW’s en ziekenfondsen ook een rol te spelen hebben bij die informatieronde?
- U hebt beslist om van Iriscare de unieke operator te maken. Hoe zal dat de oudere mensen met een beperkte autonomie helpen in hun aanspraak op de tegemoetkoming?

 
 
Antwoord    Ik dank u voor deze vraag, die bijzonder gelegen komt, aangezien de ontwerpordonnantie tot hervatting van het beheer van deze voorziening vanmorgen in het Verenigd College in eerste lezing is aangenomen.


U stelt mij een reeks vragen over de modaliteiten van de tenuitvoerlegging van de THAB in het licht van het meerderheidsakkoord.

Sinds de zomer van 2019 werd een werkgroep opgericht om, in samenwerking met de Algemene Directie Gehandicapten van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, de bevoegdheid voor de Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden over te nemen.

De overname van de THAB houdt in dat zowel het administratieve onderzoek als het medische gedeelte wordt overgenomen.

De hervatting van de administratieve component is gepland voor 1 januari 2021.

Vanaf dat moment neemt Iriscare effectief alle betalingen voor haar rekening en analyseert zij nieuwe gevallen.

De inbeheername van de medische evaluatie is gepland voor 2022.


U vraagt mij of er plannen zijn geweest om de inkomensplafonds voor de toegang tot de THAB te verhogen.

In dit opzicht zijn de bewoordingen misleidend, aangezien het in feite eerder vrijstellingsbedragen betreft die, in combinatie met de mate van afhankelijkheid van de persoon, het mogelijk maken om het bedrag van de uitkering te bepalen.

Na evaluatie blijkt dat het belangrijkste gevolg van een verhoging van deze vrijstellingsbedragen zou zijn dat er meer begunstigden - wier inkomen dus hoger zou zijn - in het systeem worden opgenomen en dat hun een bedrag aan vergoedingen wordt toegekend dat in feite extreem laag is.

Wij menen dat dit geen zin heeft.

Wij geven er de voorkeur aan om de initiële bedragen voorlopig te behouden.

Er werd echter voorgesteld om, zoals ook in het meerderheidsakkoord is voorzien, te werken aan het niet-gebruik, omdat we de dekkingsgraad van degenen die recht hebben op de THAB willen verbeteren.


Inzake de vereenvoudiging van de procedures

In eerste instantie zal een voorlopige herziening van de inkomsten worden uitgevoerd, waardoor de verwerkingstijd van bepaalde dossiers aanzienlijk zal worden verkort en onnodige medische analyses zullen worden vermeden.

Ook zal Iriscare overgaan tot een online raadpleging van de pensioenstromen om de pensioengegevens op te vragen, wat de inkomensherziening aanzienlijk zal versnellen.

Daarnaast zullen we samenwerken met verschillende werkveldactoren om de procedure zo toegankelijk mogelijk te maken.

Sociale diensten, OCMW's, rusthuizen, enz. zullen nog steeds elektronisch aanvragen kunnen indienen.

We zullen ook voorzien in een papieren aanvraagprocedure, om het scala aan toepassingsmogelijkheden verder te verbreden en de effecten van de digitale kloof te bestrijden.


Inzake het tijdschema voor de hervatting van het beheer van deze voorziening

Na goedkeuring door de Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen in januari werd de ontwerpordonnantie vanmorgen in eerste lezing aan het College voorgelegd.

Na het advies van de Raad van State en een tweede lezing hopen wij de tekst nog voor de zomer aan u te kunnen voorleggen.

De administratie heeft ons ook verzekerd dat zij de termijn van 1 januari voor de hervatting van de voorziening zal kunnen waarborgen.


U vroeg mij om een vergelijking van de kosten van de overname door Iriscare, enerzijds, en door de mutualiteiten, anderzijds.

Wat de administratieve kant betreft, worden de personeelskosten geraamd op 6,8 VTE.

Dit cijfer is vergelijkbaar met de schatting van het NIC, dat in totaal 7,6 VTE's voorstelde om deze taken binnen de mutualiteiten uit te voeren.

Wat de medische analyse betreft, is Iriscare momenteel nog bezig met het maken van de exacte ramingen, rekening houdend met het feit dat dit luik in 2022 zal worden hervat.

Wat de IT betreft, werd een investering van 1,8 miljoen voorzien om een applicatie te ontwikkelen binnen Iriscare.

Een vergelijking met wat de mutualiteiten zouden hebben voorgesteld is niet mogelijk, omdat er geen raming werd ingediend in termen van IT-ontwikkeling en enkel een raming van de jaarlijkse onderhoudskosten, die 472.000 euro bedragen.


Inzake de rol van de werkveldactoren in het proces

De OCMW's, de sociale diensten van de mutualiteiten, de rusthuizen en alle andere relevante actoren zullen de THAB-aanvraagdossiers kunnen indienen.

Precies zoals nu het geval is.

Iriscare zal verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van deze opdrachten.


U vroeg mij ook welke concrete plannen Iriscare had voor de hervatting van deze voorziening, zowel op het vlak van het bestuur als voor wat betreft de toegankelijkheid voor de burgers.

Onze gedragslijn is als volgt.

De diensten van Iriscare zullen het beheer van dit systeem overnemen volgens dezelfde governance-voorwaarden als deze die van toepassing zijn binnen de FOD.

De administratie zal met andere woorden instaan voor het beheer van de voorziening en de betalingen.

De werkveldactoren en de burgers zullen de aanvragen indienen.

In dit opzicht volgen we hetzelfde patroon, terwijl we de backofficeprocessen veel efficiënter maken.

De toegankelijkheid van de voorziening zal worden gewaarborgd door de bestaande spreiding van de onthaalpunten over het hele grondgebied waar het mogelijk is aanvragen in te dienen, zoals u zult hebben begrepen, maar ook door het opzetten van een telefoonlijn waar burgers en dienstverleners vragen kunnen stellen.

In overleg met de belangrijkste actoren die momenteel aanvragen indienen, zal een communicatieplan worden opgesteld om dit zo goed mogelijk te kalibreren.

Het zou moeten worden gelanceerd in 2021, wanneer Iriscare belast wordt met het beheer van het THAB.

Tot slot zal, zoals ik al zei, de aanstelling van Iriscare als enige operator het mogelijk maken om van de overname gebruik te maken om de administratieve stromen in de backoffice te verduidelijken en tegelijkertijd de samenwerking met de werkveldactoren te intensiveren om het gebruik van THAB te versterken.