Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het bestrijden van het niet benutten van sociale voorzieningen.

Indiener(s)
Nicole Nketo Bomele
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 259)

 
Datum ontvangst: 23/10/2020 Datum publicatie: 14/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 03/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
03/11/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Uit een verslag van het observatorium voor gezondheid en welzijn van 2017 blijkt duidelijk dat vele Brusselaars in moeilijkheden geen beroep doen op sociale steunmaatregelen, hoewel ze daarop recht hebben. Een van de mogelijke verklaringen hiervoor is dat men niet op de hoogte is van het recht op het gebruik van deze voorzieningen.

­ Hoeveel informatie- en bewustmakingscampagnes werden gevoerd om het niet benutten van de verschillende sociale voorzieningen tegen te gaan?

­ Kan u verduidelijken welke campagnes gevoerd werden en door welke instanties ze werden uitgevoerd?

­ Wat is het budget voor dergelijke campagnes?
 
 
Antwoord    De huidige crisis in verband met de COVID-19-pandemie vergroot de ongelijkheden op welzijns-en gezondheidsvlak.

Een belangrijke en centrale uitdaging is ervoor te zorgen dat alle Brusselaars die door de crisis worden getroffen, gebruik kunnen maken van hun sociale grondrechten en de bestaande hulp kunnen mobiliseren.

Deze kwestie is des te belangrijker omdat kwetsbare Brusselaars in het bijzonder worden getroffen door de niet-toegang tot sociale rechten en de sociale onderbescherming.

Ondanks het feit dat zij in aanmerking komen voor bepaalde fundamentele sociale rechten (sociale bijstand, werkloosheidsverzekering, steun voor huisvesting, verplichte verzekering en verhoogde tussenkomst, sociale toeslag in de gezinsbijslag, sociaal energietarief, enz.), maakt een groot deel van de sociaalzwakkere bevolking er geen gebruik van.

Dit is te wijten aan het feit dat ze niet op de hoogte zijn van hun rechten of er geen gebruik van maken, dat ze weigeren hun rechten te gebruiken of dat deze rechten hen niet worden aangeboden.

Naast de niet-toegang of ingevolge het voortduren van deze situaties in de tijd, genieten veel personen in het Gewest geen sociale bescherming (meer) [verlies van bescherming of niet-dekking].

Om dit probleem op te lossen, worden de OCMW's opgeroepen om projecten te ontwikkelen die gericht zijn op een betere toegankelijkheid, ontvankelijkheid en opvolging van de burgers zodat zij toegang krijgen tot hun sociale rechten.

Met betrekking tot uw vraag over de “Verdeling van de middelen voor Deel II (2/5): Schijf B: 12 miljoen euro”, kan ik u het volgende meedelen.

De subsidie van 30 miljoen euro voor de Brusselse OCMW's is verdeeld in twee schijven.


Schijf A van 18 miljoen en schijf B van 12 miljoen.


Aan de Brusselse OCMW's werd gevraagd om ten minste 35% van schijf B te investeren in projecten ter bestrijding van de sociale onderbescherming en de niet-toegang tot rechten.

Het doel is in de eerste plaats om de in aanmerking komende bevolking, die zich hier niet van bewust is, te sensibiliseren voor het feit dat ze hiervoor wel degelijk in aanmerking komt.

Ook moet de onthaalervaring van elke persoon die (zowel fysiek als virtueel) aankomt in het OCMW of in een van zijn gespecialiseerde diensten, worden verbeterd.

In dit verband hebben de OCMW's een niet-uitputtende lijst met mogelijke acties ontvangen die kunnen worden ondernomen in de strijd tegen de niet-gebruikmaking van rechten.

Verschillende van deze acties zijn direct gekoppeld aan informatie- en vooral sensibiliseringscampagnes voor de verschillende gemeentelijke doelgroepen.

Ondertussen werd door de FOD Maatschappelijke Integratie een flyer gecreëerd waarin de bijkomende hulp op het niveau van de OCMW's in België wordt toegelicht.

Deze flyers, die worden gecreeërd door de federale overheid, werden door sommige OCMW's gebruikt in het kader van sensibiliseringscampagnes voor de bestrijding van de niet-gebruikmaking van rechten in hun gemeenten.

Andere OCMW’s hebben zelf een hele reeks informatiemiddelen voor de bevolking gecreëerd (flyers, brochures, brieven, updates van hun websites, enz.).

Deze informatiemiddelen en -campagnes zullen met de OCMW's worden besproken in het kader van de contractualisering van deze facultatieve subsidie aan het einde van dit jaar.