Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het ondersteunen van maatschappelijk waardevolle beroepen via stimuli

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 564)

 
Datum ontvangst: 28/03/2022 Datum publicatie: 16/05/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 06/05/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/03/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
 
Vraag   

De Brusselse Burgerassemblee, een groep van 45 toevallig uitgelote Brusselaars, heeft zich gedurende enkele maanden over werkgelegenheid en tewerkstelling in Brussel gebogen. Ze zocht antwoord op de vraag “hoe kunnen we elke Brusselaar toegang geven tot een gepast en waardevol werk?”. Na zich te informeren en met elkaar te overleggen heeft de Assemblee enkele voorstellen gedaan. Het is mijn rol om haar ideeën, voorstellen en vragen hier in het parlement binnen te brengen. Zo tonen we dat een democratie best inclusief, deliberatief en participatief kan zijn.

Men heeft het vaak over knelpuntberoepen en de voor de hand liggende noodzaak om deze te promoten. De Brusselse Burgerassemblee heeft zich echter verdiept in maatschappelijk waardevolle beroepen, met het doel deze te opwaarderen.

Maatschappelijk waardevolle beroepen zijn door de BBA als volgt gedefinieerd: “beroepen die zich niet laten becijferen terwijl ze bijdragen tot het welzijn van de bevolking, of het algemeen belang dienen of een positieve impact hebben op de maatschappij (bijvoorbeeld: boswachter, maatschappelijk werker, verpleegkundige, huishoudhulp, bejaardenhulp, arts, onderwijzer, afhalophaler, arbeider, politieagent, enz.)”.

Om te bepalen welke sectoren of beroepen in zo’n categorie zouden passen, kunnen we ons baseren op het werk van academici die de kwestie van key-worker en non-key worker bestudeerd hebben in het kader van het COVID-pandemie. Ze definiëren, enerzijds, key workers als werkers met een baan van essentieel belang voor het maatschappelijk levensonderhoud — bijvoorbeeld beroepen in de gezondheids- en sociale zorg, het onderwijs, het vervoer, food and necessity goods, etc. Non-key workers, anderzijds, zijn werkers met niet-essentiële banen die wél vanuit afstand kunnen uitgeoefend worden zonder dat de maatschappij daardoor wordt stopgezet. Zulke categorisatie is eigenlijk een eerste stap naar het overwegen van maatschappelijk waardevolle beroepen als een categorie beroepen op zich.

De regering bepaalde in haar regeerakkoord dat ze steun ging verlenen “aan acties die het beroeps-en privéleven met elkaar verzoenen (kinderopvang, gratis diensten voor bepaalde categorieën van werknemers, enz.).” Dat gaat exact in de richting van wat de Brusselse Burgerassemblee wilt. De Assemblee vraagt immers voor de volgende stimuli om zo effectief mogelijk te beantwoorden aan de behoeften van de personen die binnen deze categorie een beroep uitoefenen: (1) gratis openbaar vervoer in Brussel, (2) huishoudhulp en kinderopvang, (3) aangepaste uitrusting en werkinstrumenten en (4) aangepaste gezondheidsverzekering.

Als beleidsverantwoordelijke van de plaatselijke besturen hebt u direct of indirect impact op de werkomstandigheden van een aantal mensen die een maatschappelijk waardevol beroep uitoefenen. We denken hierbij in het bijzonder aan de maatschappelijke werkers die in de vele lokale besturen aangeworven worden, direct door de gemeente of door het OCMW. We horen dan ook graag wat u onderneemt om hen tegemoet te komen wat betreft stimuli om hun beroep aantrekkelijker te maken.

Hierover had ik u graag volgende vragen gesteld:

  • In het algemeen, wat doet u wat de hierboven stimuli betreft om de maatschappelijk waardevolle beroepen te opwaarderen die onder uw bevoegdheid vallen?

  • In welke mate hebben de maatschappelijke werkers toegang tot gratis openbaar vervoer?

  • In welke mate hebben de maatschappelijke werkers toegang tot gratis kinderdagverblijven?

  • In welke mate hebben de maatschappelijke werkers toegang tot een aanvullende gezondheidsverzekering?

  • In welke mate hebben de maatschappelijke werkers toegang tot een huishoudhulp?

  • In welke mate hebben de maatschappelijke werkers beschikking tot de nodige aangepaste uitrusting en werkinstrumenten om hun beroep te kunnen beoefenen?

  • Onderneemt u andere acties om de maatschappelijk waardevolle beroepen waarvoor u bevoegd bent aantrekkelijk te maken via bepaalde stimuli of steunmaatregelen?

 
 
Antwoord    Ik dank u voor uw vraag, meneer het parlementslid.

Meer bepaald hebben we op het niveau van de regering en binnen het Comité C een vergelijkende studie ondersteund van de lonen van maatschappelijk werkers van de drie gewesten.

Naar aanleiding van die door BPB uitgevoerde studie hebben we beslist om een protocolakkoord op te stellen voor de loonsverhogingen van 2021-2025.

De functies van niveau B in het BHG, die overeenkomen met het barema van maatschappelijk werkers, waren in vergelijking met de andere twee gewesten de minst gewaardeerde functies.

In dat kader hebben we een herwaardering ondersteund voor een totaal van 56,30 miljoen voor alle barema’s van het openbaar ambt.

Het lag ons nauw aan het hart dat de functies van maatschappelijk werkers en verpleegkundigen (niveau B) naar verhouding de meest geherwaardeerde functies zouden zijn.

Het barema van niveau B werd voor 6% geherwaardeerd. Die herwaardering van niveau B treedt in werking op 1 juli 2023.

Voor alle werknemers van het openbaar ambt, met inbegrip van de maatschappelijk werkers, hebben we de toekenning ondersteund van de subsidie voor pensioensteun, die op 1 januari 2021 in werking getreden is, en van de subsidie voor maaltijdcheques, die op 1 januari 2022 in werking getreden is.

Wat uw andere vragen betreft, is het belangrijk om te weten dat momenteel al het personeel van de gemeenten en OCMW's van de 19 Brusselse gemeenten aanspraak kan maken op een volledige terugbetaling van het MIVB-abonnement. Sinds 2021 hebben we voor de plaatselijke besturen de multimodale dekking van het vervoer van de werknemers ondersteund, met inbegrip van de maatschappelijk werkers.
Elke werknemer ontvangt de tools en de passende uitrusting om zijn beroep uit te oefenen. Zowel op het vlak van opleidingen waarbij aandacht besteed wordt aan de ondersteuning van de GSOB om de opleidingen van maatschappelijk werkers aan te passen aan de nieuwe werkcontext wegens de crisis, als op het vlak van uitrusting.


Dankzij een subsidie van 30 miljoen euro voor de OCMW’s in 2020-2021 konden de OCMW’s en hun maatschappelijk werkers eveneens het hoofd bieden aan de sociale en financiële crisis van de Brusselse burgers. Voor 2022 werd hun een subsidie van 20 miljoen euro verstrekt.

Een van mijn belangrijkste maatregelen om de beroepen met sociale waarde waarvoor we bevoegd zijn aantrekkelijk te maken, is de vastgelegde 57 miljoen eind 2021 voor de volledige non-profitsector en ook de omschakeling naar IFIC voor de gezondheidswerkers in de associatieve en privérusthuizen.

Er is ook een studie aan de gang over de mogelijke omschakeling naar het IFIC-model voor medewerkers van rusthuizen die afhangen van de OCMW’s om potentieel de barema’s van gezondheidswerkers in openbare rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen af te stemmen op die van gezondheidswerkers die afhangen van ziekenhuizen.