Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de steunmaatregelen voor de RH's en RVT's om de energiecrisis het hoofd te bieden.

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 635)

 
Datum ontvangst: 23/09/2022 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 03/11/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/10/2022 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag p.m.
18/10/2022 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De federatie van rusthuizen luidt de noodklok over de stijging van de energieprijzen en de gevolgen daarvan voor RH en RVT’en. Zij vraagt en stelt voor noodmaatregelen te nemen om de energiecrisis aan te pakken.

Femarbel zou u in de loop van september een brief hierover hebben gestuurd.

Om deze prijsstijging het hoofd te bieden, staan de rusthuizen nu voor de keuze hun energieverbruik drastisch te verminderen of deze prijsstijging door te rekenen aan hun bewoners. Het is duidelijk dat beide keuzes rampzalige gevolgen zullen hebben voor de bewoners. Ter herinnering: de erkenningsnormen leggen op dat in de kamers van de bewoners van temperatuur van 22°C kan worden bereikt.

Het is duidelijk dat rusthuisbewoners geen gebruik kunnen maken van het sociaal tarief, terwijl dit wel het geval zou zijn indien ze nog thuis woonden.

Volgens Femarbel zullen veel instellingen de winter niet aankunnen en sommige directies overwegen nu al hun activiteiten gewoon te staken bij gebrek aan vooruitzichten op zeer korte termijn. Rusthuizen sluiten zou natuurlijk een bijkomende ramp zijn.

Het is duidelijk dat de rusthuizen die al moeite hebben om te herstellen van de coronacrisis die hen hard heeft getroffen, niet in staat zijn om nog een crisis te overleven zonder passende steun van de overheid.

In deze context wil ik u de volgende vragen stellen:

  • Bent u inderdaad benaderd door Femarbel?

Zo ja, heeft u al kennis genomen van hun brief en hun eisen? Heeft u of uw kabonet de federatie ontmoet om hun eisen te bespreken?

  • Heeft u al een besluit genomen om de rusthuizen snel te helpen?

Zo ja,

    • Om welke maatregel(en) gaat het? Komen zij overeen met de door de federatie gevraagde maatregelen?

    • Wanneer worden deze maatregelen uitgevoerd?

Zo nee, wat zijn de redenen voor het ontbreken van specifieke besluiten/maatregelen voor de rusthuizen tot dusver?

 
 
Antwoord    Ik dank u voor uw vragen.

Ik verwijs u naar het antwoord dat ik mevrouw Schepmans tijdens de commissie van 18/10/2022 heb gegeven, waarvan de inhoud volgt:

De waarschijnlijke moeilijkheden van de rusthuizen zijn, net als die van andere diensten en verenigingen, aan de orde gesteld in de instanties van Iriscare en het onderwerp geweest van brieven aan het Verenigd College.
Wat meer bepaald de rusthuizen betreft, benadrukken Femarbel, GIBBIS en de Federatie van OCMW’s de moeilijkheden die rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen ondervinden om het hoofd te bieden aan de energiekosten. Die kostenstijging zou kunnen leiden tot een toename van verzoeken om een prijsverhoging bij Iriscare. Die prijsverhogingen worden namelijk geregeld door het ministerieel besluit van 2 augustus 2005 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang.
Hoewel wij in dit stadium niet over voldoende gegevens beschikken om de werkelijke risico’s van sluiting van rusthuizen objectief te beoordelen, luisteren wij uiteraard naar de waarschuwingssignalen die we krijgen.

Daarom heeft de regering ermee ingestemd speciale budgetten vrij te maken om de verschillende sectoren in staat te stellen de stijgende energieprijzen op te vangen.
De regering voorziet 200 miljoen euro voor de stijgende energiekosten van burgers, ondernemingen, instellingen, gemeenten en OCMW’s – en dus a fortiori hun rusthuizen.
Commerciële rusthuizen zullen een beroep kunnen doen op het specifieke budget van 120 miljoen euro dat is vrijgemaakt voor de ondersteuning van Brusselse ondernemingen.
Rusthuizen uit de verenigingssector zullen een beroep kunnen doen op het budget van 26 miljoen euro dat specifiek voor de non-profitsector is vrijgemaakt.

Tot slot zal ik het nog even hebben over de hervorming van de rusthuizen, aangezien u mij daarom hebt verzocht. Zoals verwacht zal tegen het einde van het jaar het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen worden voorgelegd aan het parlement. Die tekst voert een aantal verbeteringen in om een beter kader te bieden voor de sector van de huisvesting voor ouderen. Dat gebeurt onder meer door een erkenning van onbepaalde duur en een systeem van tussentijdse sancties en administratieve boetes in te voeren, en door het systeem van specifieke vergunningen tot ingebruikneming en exploitatie aan te passen. Die verschillende verbeteringen hebben tot doel de controle te versterken en het huisvestingsaanbod beter af te stemmen op de behoeften van de Brusselse bevolking.
Ook de herziening van de erkenningsnormen van rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen loopt ten einde. De tekst zal in het eerste kwartaal van 2023 voor een eerste lezing aan het Verenigd College worden voorgelegd. Na een gerechtvaardigde aanpassingsperiode voor de sector om alles volgens de regels te doen, is de effectieve inwerkingtreding van de nieuwe normen gepland voor 2024. Ter herinnering: die herziening heeft tot doel de levenskwaliteit van de ouderen in de Brusselse rusthuizen te verbeteren en werd uitgevoerd in overleg met vertegenwoordigers van de sector en de begunstigden.
De herziening van de ordonnantie en de erkenningsnormen van rusthuizen gaat ook gepaard met een herziening van de methode voor de controle en inspectie van de door Iriscare erkende, geconventioneerde of gesubsidieerde instellingen. De opdracht zal vanaf 1 januari 2023 door Iriscare worden uitgevoerd.