Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de projecten van tijdelijke bezettingen in Brussel

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 765)

 
Datum ontvangst: 27/11/2023 Datum publicatie: 19/01/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 22/01/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/12/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
22/01/2024 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag   

Kunt u mij een volledige lijst geven van de projecten van tijdelijke bezetting sinds het begin van de legislatuur onder uw bevoegdheid gesteund worden, hetzij door subsidies, openbare aanbestedingen of andere vormen van financiering, hetzij door de terbeschikkingstelling van een gebouw of ruimte, dan wel andere steun in natura?

Graag voor elke toegekende financiering volgende elementen toelichten:

  • het type (niet-financiële) steun dat werd toegekend en de precieze steun;

  • het type ruimte dat tijdelijk wordt gebruikt: huisvesting, kantoor, commerciële ruimte, ongebruikt bedrijfsterrein, en de private of publieke aard van de ruimte;

  • het type activiteit dat wordt ondersteund (noodopvang, dagopvang, tijdelijke huisvesting, sociaal-culturele activiteit zonder winstoogmerk, economische activiteit met winstoogmerk, enz;)

  • het type betrokken publiek en het aantal mensen dat profiteert: mensen die recht hebben op sociale huisvesting, thuislozen, aanvragers van internationale bescherming (Oekraïners/anderen), rechtspersonen (ondernemers, non-profitorganisaties, enz.);

  • of er al dan niet een stedenbouwkundige vergunning werd verleend, of het project gebruik kon maken van het besluit “arrêté de minime importance” dan wel een tijdelijke stedenbouwkundige vergunning via het desbetreffende besluit.

 
 
Antwoord    Ik dank u voor uw vragen waarvoor u hieronder mijn antwoorden vindt.

1.
Sinds het begin van de legislatuur heeft de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tien projecten voor tijdelijk gebruik ondersteund door negen verschillende operatoren te subsidiëren en te begeleiden.

De steun voor projecten voor tijdelijk gebruik die collectieve huisvesting bieden aan kwetsbare groepen maakt deel uit van een gezamenlijke nota aan de leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. De financiële en operationele steun voor deze projecten sluit ook aan bij het meerderheidsakkoord van de Brusselse regering waarin wordt voorzien om “initiatieven voor tijdelijke bezetting [te] bevorderen en tegelijk [te] voorzien in het voortbestaan van het sociaal woningenbestand op lange termijn” en om “het (reglementair en praktisch) gemakkelijker [te] maken om plannen voor overgangsbeheer uit te werken en tijdelijke gebruiksbestemmingen te regelen door een loket ‘tijdelijke gebruiksbestemmingen’ op te richten om vlotter informatie te verstrekken en de verantwoordelijken van tijdelijke gebruiksprojecten op weg te helpen”.


Voor subsidies voor initiatieven voor tijdelijk gebruik gelden de volgende richtlijnen:
1. Het gaat erom tijdelijk onderdak te bieden aan personen die zich vanwege hun administratieve situatie in een kwetsbare positie bevinden, met inbegrip van minderjarigen en gezinnen met minderjarige kinderen.
2. De eigenaar van het gebouw in kwestie moet zijn instemming geven om zijn pand te laten bewonen op basis van een overeenkomst voor (kosteloos) tijdelijk gebruik.
3. Citydev.brussels treedt in het kader van zijn prioritaire gedelegeerde opdracht (zie artikel 50 van de beheersovereenkomst) op als facilitator voor het tijdelijk gebruik.
4. Een identificeerbare gesprekspartner met rechtspersoonlijkheid staat in voor de begeleiding van het project en verbindt zich daartoe in de overeenkomst.
5. Er wordt aan de gemeente en/of het OCMW voorgesteld om de tijdelijke gebruiksovereenkomst mee te ondertekenen.
6. In de overeenkomst wordt uitdrukkelijk vermeld dat het in gebruik genomen gebouw niet in zijn oorspronkelijke staat hoeft te worden hersteld of wordt een maximaal forfaitair bedrag bepaald.
7. De ondersteunde projecten voor tijdelijk gebruik mogen geen investeringen vergen die onredelijk zijn in verhouding tot de gebruiksduur.

Naast een facultatieve subsidie kan de steun voor projecten voor tijdelijk gebruik verschillende vormen aannemen:
- versterking van het bevoegde OCMW in wiens gebied het project voor tijdelijk gebruik zich bevindt om de toegang tot rechten en sociale bijstand voor geherhuisveste personen te vergemakkelijken;
- begeleiding bij operationele en technische procedures door citydev.brussels binnen de grenzen van de prerogatieven bedoeld in zijn prioritaire gedelegeerde opdracht of in zijn opdracht voor het loket ‘tijdelijke gebruiksbestemmingen’, of door de BFUH of elke andere vzw die daarom verzoekt en die het door de gezamenlijke nota vastgestelde kader naleeft;
- gezondheidsmonitoring onder leiding van het CoVeR-team sinds 2023 (gezondheidsmonitoring werd voorheen verzorgd door het Outbreak Support Team);
- doorverwijzing van kwetsbare personen die dat wensen naar opvangstructuren die aangepast zijn aan specifieke behoeften (verzorgd door Bruss’Help);
- monitoring door Bruss’Help, waarbij alle toegankelijke initiatieven voor kwetsbare groepen in kaart worden gebracht;
- steun voor de toegang tot energie door via onderhandeling met de leveranciers of de eigenaar van het pand te helpen zoeken naar een contract en geschillen met de leveranciers of eigenaars te regelen;
- hulp bij de toepassing van het sociaal tarief voor gas, wanneer het bevoegde OCMW de tijdelijke gebruiksovereenkomst ondertekent.

2.
De ter beschikking gestelde gebouwen zijn gevarieerd en verschillen naargelang het project voor tijdelijk gebruik:
- niet-residentiële gebouwen, waaronder de voormalige gebouwen van de Depage-kliniek;
- residentiële gebouwen zoals huizen of appartementen;
- hotels (het voormalige Hotel Galia).

De eigenaars van de gebouwen variëren ook naargelang het project:
- de Regie der Gebouwen (Immo Brussel);
- het OCMW van de Stad Brussel;
- mede-eigenaars of privé-eigenaars;
- de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel;
- citydev.brussels;
- de openbare vastgoedmaatschappij Comensia;
- de onderneming Thomas & Piron.

Details over het type gebouw en de eigenaars worden gegeven in de bijgevoegde Excel-tabel voor elk project voor tijdelijk gebruik.


3.
De projecten voor tijdelijk gebruik die door de GGC worden ondersteund, zijn voornamelijk gericht op collectieve huisvesting voor kwetsbare groepen. De projecten zijn ook gericht op het bevorderen van de integratie en het herstel van de sociale rechten van geherhuisveste personen via sociaal-administratieve en/of medische begeleiding. Daarnaast zetten sommige operatoren nevenactiviteiten op zoals voedselverdeling of de organisatie van culturele activiteiten.

4.
De projecten voor tijdelijk gebruik zijn gericht op het herhuisvesten van kwetsbare personen die illegaal verblijven, migreren en/of in zeer precaire omstandigheden leven. De meerderheid van de personen die worden ondergebracht in projecten voor tijdelijk gebruik zijn personen die illegaal verblijven en die geen toegang hebben tot sociale rechten en dus ook geen toegang hebben tot huisvesting.

Daarnaast huisvesten sommige projecten een gemengd publiek dat bestaat uit:
- daklozen of personen in zeer precaire situaties van Belgische of Europese nationaliteit;
- personen die illegaal verblijven;
- aanvragers van internationale bescherming;
- en personen die een aanvraag hebben ingediend voor internationale bescherming en die onderworpen zijn aan een ‘Dublin-procedure’ (Verordening 604/2013/EU van 26 juni 2013).

De projecten voor tijdelijk gebruik hebben een opvangcapaciteit van:
- 578 personen in 2020-2021;
- 513 personen in 2022 (minimumcijfer omdat gegevens ontbreken voor het project voor tijdelijk gebruik Belgium Kitchen);
- 428 tot 430 personen in 2023.

Details over het type publiek en het aantal geherhuisveste personen worden gegeven in de bijgevoegde Excel-tabel voor elk project voor tijdelijk gebruik.
Het gaat om cijfers van de GGC die geen rekening houden met de plaatsen die ook worden gefinancierd door de minister-president, waarover we niet alle informatie hebben.

5.
Geen enkel project voor tijdelijk gebruik dat door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie wordt gesteund, maakt het voorwerp uit van een besluit betreffende werken van geringe omvang of een bouwvergunning.