Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende perinatale zorg en steun aan perinatale rouw

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 787)

 
Datum ontvangst: 06/02/2024 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 25/03/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/02/2024 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
 
Vraag    Volgens het verslag van 2022 van het Centre d'épidémiologie périnatale (Cepip) registreerde het Brussels Gewest in 2021 een perinatale sterfte van 7,4 per duizend geboorten, een lichte daling ten opzichte van 2020 (7,6 per duizend). Dit cijfer ligt echter nog steeds hoger dan het nationale gemiddelde (6,5 per duizend).

Perinatale rouw is een complex psychologisch proces dat ouders treft die een kind hebben verloren tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte. In Brussel zijn er verschillende verenigingen en diensten die gezinnen in perinatale rouw ondersteunen, zoals Souffle de Vie, Parents en deuil en  Service d'accompagnement périnatal de l'Office de la naissance et de l'enfance.

Gezien de bezorgdheid over de perinatale sterfte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het cruciale belang van een adequate begeleiding van de gezinnen die met perinatale sterfgevallen worden geconfronteerd, wil ik de volgende vragen stellen:

  • Hoe ver staat het overleg over de opstelling van een Brussels perinataal plan?

Wanneer zal het Brusselse perinatale plan, een van de centrale maatregelen in het Brussels Gezondheidsplan, worden goedgekeurd?

  • Welke specifieke initiatieven en maatregelen neemt het Verenigd College momenteel om de perinatale sterfte terug te dringen en de perinatale zorg in het gewest te verbeteren?

Kunt u een gedetailleerde beschrijving geven van de huidige steunprogramma's voor gezinnen die worden geconfronteerd met perinatale rouw in het Brussels Gewest, en kunt u aangeven hoeveel geld ze hiervoor ontvangen?

Hebben alle getroffen gezinnen gelijke toegang tot deze programma's?

 
 
Antwoord    Het Brussels Gezondheidsplan dat u aanhaalt, is opgenomen in het Geïntegreerd Welzijns- en Gezondheidsplan. Helaas hebben we door die opname en door covid niet zo ver kunnen gaan als we hadden gehoopt op het gebied van de perinatale zorg.
Des te meer omdat we, zodra we ermee aan de slag gingen, hebben vastgesteld dat een zeer groot aantal entiteiten en actoren in alle richtingen optreden, met weinig onderlinge coördinatie.

Er is op 15 februari 2024 daaromtrent een vergadering gehouden op initiatief van mijn kabinet, de meeste Brusselse actoren in kwestie en verschillende instanties die over informatie over dit onderwerp beschikten. De deelnemers waren vertegenwoordigers van:
- de administraties van de GGC en de FGC;
- de kabinetten van de ministers Van den Brandt, Crevits en Linnard;
- de Brusselse verenigingen van verloskundigen;
- het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad en het CEPIP;
- het KCE;
- ONE;
- de Huizen van het Kind;
- de vzw's Aquarelle en Nasci.
Opgroeien (Kind en Gezin) en de Brusselse vereniging van gynaecologen waren ook uitgenodigd, maar waren niet vertegenwoordigd tijdens de vergadering.
Er zullen nog andere overlegvergaderingen volgen om een algemeen beeld te krijgen van deze kwestie in Brussel en om de huidige en toekomstige uitdagingen in kaart te brengen, zodat er een perinatale strategie kan worden voorgesteld die specifiek is voor het Gewest.

Parallel met die intra-Brusselse besprekingen heeft de GGC het protocolakkoord tussen de federale overheid en de gefedereerde entiteiten betreffende het Interfederaal plan geïntegreerde zorg van 8 november 2023 ondertekend.
In dat protocol wordt met name voorzien in de implementatie van geïntegreerde zorgprogramma's, waarvan er één specifiek gericht zal zijn op perinatale zorg. De programma's waarin dit protocol voorziet, zullen op gewestelijk niveau worden onderhandeld en zullen het dus mogelijk maken om bij de ontwikkeling ervan rekening te houden met de specifieke kenmerken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er zijn besprekingen aan de gang tussen de federale overheid en de gefedereerde entiteiten om tegen het einde van de legislatuur een programmavoorstel op te stellen.

Wat de verbetering van de perinatale zorg in het Brussels Gewest betreft, hebben twee verenigingen van vroedkundigen een facultatieve subsidie ontvangen in 2022 en 2023 en twee bijkomende verenigingen van vroedkundigen hebben ook een facultatieve subsidie ontvangen in 2023 om hun activiteiten te ondersteunen en een betere perinatale coördinatie te ontwikkelen. Het doel van de toekenning van die subsidies is om de perinatale zorg te verbeteren door te zorgen voor continuïteit tussen ziekenhuisteams en ambulante teams.

De vier verenigingen zijn:
- Wheel of care: 35.000 euro van juni 2022 tot mei 2023 en 92.000 euro van juni 2023 tot mei 2024;
- Zwanger in Brussel: 46.000 euro van juni tot december 2023;
- Au fil de la naissance: 70.000 euro in 2023;
- Amala: 20.000 euro van april tot december 2022 en 82.000 euro in 2023.
Die vier verenigingen hebben opnieuw subsidie aangevraagd voor 2024.


De vereniging Aquarelle krijgt sinds 2019 ook facultatieve subsidies voor de medisch-sociale opvolging van zwangere vrouwen of vrouwen die zijn bevallen die niet gedekt zijn door de sociale zekerheid of die geconfronteerd worden met immigratieproblemen.
Sinds 2023 wordt de aan die vzw toegekende subsidie ook gebruikt om de coördinatie tussen de ziekenhuizen en de eerste lijn van de verloskundige zorg te ontwikkelen door overeenkomsten op te stellen. Die doelstelling volgt op de publicatie van de nieuwe ziekenhuisnormen en maakt de implementatie ervan mogelijk. Zoals u ongetwijfeld weet, bevatten die nieuwe normen voor de toegankelijkheid en de kwaliteit van de Brusselse ziekenhuisdiensten een heel hoofdstuk dat gewijd is aan perinatale zorg.
Wat de steun aan gezinnen in perinatale rouw betreft, steunt de GGC geen specifieke actie op dat gebied en ik ben niet op de hoogte van een specifiek programma voor steun bij perinatale rouw dat onder haar bevoegdheid valt.

In Brussel zijn er wel zelfhulpgroepen voor ouders met een verlieservaring. Verenigingen verwijzen naar hen door. De groepen worden beheerd door professionals of vrijwilligers die soms zelf ook een verlies hebben geleden. Rouwende ouders die hun ervaring willen delen, kunnen steun putten uit die forums. Er zijn ook initiatieven in de Brusselse ziekenhuizen.

Zo is er de vzw “Sauvez mon enfant”, die wordt gesubsidieerd door de FGC en ouders met een verlieservaring ondersteunt in het UKZKF.