Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de vorderingen in verband met handistreaming binnen het kader van uw bevoegdheden

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 3)

 
Datum ontvangst: 03/09/2019 Datum publicatie: 15/10/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: SO19 Datum antwoord: 09/10/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/09/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke en Franse Gemeenschapscommissie hebben elk een regelgeving inzake handistreaming aangenomen. Handistreaming kan worden gedefinieerd als het in aanmerking nemen van de handicapdimensie in alle beleidsmaatregelen van de Brusselse overheden. Zo moet de Brusselse regering op alle gebieden regels en maatregelen aannemen om de integratie van personen met een handicap te vergemakkelijken.

Graag wil ik de stand van zaken opmaken met betrekking tot de toepassing van de ordonnantie handistreaming in het kader van uw eigen bevoegdheden:

- Zijn er denkoefeningen of initiatieven gestart die rekening houden met handicaps? Zo ja, welke precies?

- Heeft u voor uw kabinet sollicitaties ontvangen van personen met een handicap die dat hebben vermeld? Zo ja, hoeveel? Is dat aantal gestegen ten opzichte van voorgaande jaren? Hoeveel personen met een handicap werken er?

- Beoordeelt u systematisch de handicapdimensie bij het opstellen van al uw regelgeving? Wordt bij de eerste lezing van alle ontwerpen van besluiten en ordonnanties onder uw bevoegdheid systematisch een beoordeling van handistreaming gevoegd?

 
 
Antwoord   
1) Zijn er denkoefeningen of initiatieven gelanceerd die rekening houden met personen met een handicap? Zo ja, welke?


Voor Leefmilieu Brussel
Tot nu toe zijn er binnen Leefmilieu Brussel al verschillende initiatieven gelanceerd om met name rekening te houden met personen met een handicap:
- Wat de aanwerving betreft, heeft de Dienst Diversiteit van Leefmilieu Brussel een procedure vastgesteld die met name gericht is op de aanwerving van personen met een handicap, in het bijzonder via beroepsaanpassingscontracten (BAC). Deze procedure wordt momenteel toegepast binnen Leefmilieu Brussel en heeft tot doel om nog in 2019 de eerste personen met een BAC aan te werven.
- Aangezien de gehandicaptenproblematiek is opgenomen in de gelijke kansentest, wordt elk ontwerp van overheidsopdracht en subsidie van meer dan 30.000 euro, wetgevingsbesluit, enz. ook geanalyseerd vanuit het perspectief van de gehandicaptenproblematiek. Leefmilieu Brussel verbindt zich ertoe om 100% van de gelijke kansentests in te vullen.
- In samenwerking met het CAWaB wordt gewerkt aan het verbeteren van de toegankelijkheid van onze groene ruimten.

Voor het Agentschap Net Brussel
Het Agentschap legt zich inderdaad sinds meerdere jaren toe op de aanwerving van personen met een handicap. Zo hebben in 2019, 5 personen een ontdekkingsstage gevolgd en hebben 4 personen hiervan een beroepsaanpassingscontract ondertekend en heeft 1 persoon een CBD gekregen; 1 persoon is aangeworven en doet nu zijn/haar benoemingsstage.

Het Agentschap heeft ook veel aandacht voor personen die een handicap ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Zo hebben twee werknemers, in het kader van hun handicap, aanpassingen aan hun werkpost gevraagd. Deze zijn doorgevoerd in samenwerking met de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming die werd aangesteld door het Agentschap.


Enerzijds, heeft het Agentschap een overheidsopdracht gesloten met een inschrijver om de diensten die werken met personen met een handicap te sensibiliseren. Doel hiervan is dat de werknemers beter de handicap in kwestie begrijpen en dat de vereiste aanpassingen worden bepaald om de samenwerking binnen de dienst te verbeteren.

Binnen de operationele diensten is het niet mogelijk om personen met een handicap aan te werven, wegens de zwaarte van de opdrachten en taken, alsook wegens de vereiste om de veiligheidsnormen na te leven.

Evenwel, is het beleid van het Agentschap erop gericht om personen die een arbeidsongeval of gezondheidsproblemen hebben gehad tijdens hun loopbaan bij het Agentschap, aan het werk te houden.


In 2019 voorziet de Begeleidingscommissie Diversiteit van het Agentschap om met de Diversiteitsmanager en de Communicatiedienst samen te werken aan een campagne om personen met een handicap aan te moedigen om zich kenbaar te maken. Zo heeft het Agentschap een beter zicht op het aantal personen met een handicap en kan het hen aangeven op welke hulp ze recht hebben.


Verder werkt het Agentschap nauw samen met de Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPB). Er wordt een studie uitgevoerd door een ergonoom van de IDBP om een nauwkeurige analyse te maken over de noodzakelijke aanpassingen om de arbeidsomstandigheden te optimaliseren voor personen met een handicap.Tot slot, werkt de Diversiteitsmanager nauw samen met de GOB, Talent Brussels en de ION in het kader van een uitwisseling van goede praktijken en van het opstellen van een bijzonder lastenboek voor een samenwerking met een externe dienst om de aanwerving en begeleiding van personen met een handicap te vergemakkelijken.

Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer
De BMWB heeft nog geen specifieke initiatieven genomen in verband met personen met een handicap op de werkvloer. Sinds oktober 2019 is de BMWB wel gestart met de opmaak van een diversiteitsplan. In dit kader wenst de BMWB te reflecteren over een mogelijk actieplan voor alle mogelijke vormen van diversiteit, waaronder ook handicap.Haven van Brussel
De Haven van Brussel heeft via de Commissie Diversiteit bewustmakingsacties ondernomen bij het personeel met betrekking tot handicaps (visueel, motorisch, auditief).
Daarnaast bundelt de Haven haar krachten met Talent Brussels op het vlak van de rekrutering.2) Heeft u binnen uw Kabinet kandidaturen ontvangen van personen met een handicap die hun handicap ook hebben gemeld? Zo ja, hoeveel? Is dit aantal gestegen ten opzichte van voorgaande jaren? Hoeveel mensen met een handicap werken er op uw Kabinet?

Voor zover wij weten, hebben we geen kandidaturen ontvangen van personen met een handicap.
Als nieuw lid van de regering voor deze legislatuur kunnen we niet vaststellen of er een stijging of daling is van het aantal personen met een handicap ten opzichte van voorgaande jaren.
Tot op heden is er nog niemand met een gemelde handicap aangeworven op het kabinet.

3) Neemt u systematisch het gehandicaptenaspect in overweging bij het opstellen van uw regelgevingen? Wordt er systematisch een evaluatie van de "Handistreaming" gevoegd bij de eerste lezing van alle ontwerpbesluiten en -ordonnanties waarvoor u bevoegd bent?

Voor Leefmilieu Brussel
Ja.
De gelijke kansentest, die een gehandicaptenluik omvat en die de ontwerpwetgeving vanuit het perspectief van de gehandicapten evalueert, is verplicht voor elke ontwerpwetgeving.


Voor het Kabinet
Zonder voorwerp


Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer

De BMWB heeft nog geen initiatieven genomen in de systematische evaluatie van de dimensie handicap, noch een evaluatie “Handistreaming”. In het kader van de opmaak van het diversiteitsplan dient geëvalueerd te worden wat er mogelijk is in dit kader.


Voor het Agentschap Net Brussel


Met betrekking tot het in overweging nemen van het gehandicaptenaspect bij de voorbereiding van al onze aanbevelingen, kunnen we bevestigen dat de evaluatie van de “Handistreaming” door middel van de gelijke kansentest inderdaad systematisch wordt toegepast. Daarnaast, heeft het Agentschap in al zijn overheidsopdrachten een clausule opgenomen waarin staat dat onze inschrijvers zich ertoe verbinden om de wetgeving en reglementering inzake diversiteit na te leven, te weten het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, aangenomen te New York op 13 december 2006.