Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de vorderingen in verband met handistreaming binnen het kader van uw bevoegdheden

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 4)

 
Datum ontvangst: 03/09/2019 Datum publicatie: 15/10/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: SO19 Datum antwoord: 11/10/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/09/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke en Franse Gemeenschapscommissie hebben elk een regelgeving inzake handistreaming aangenomen. Handistreaming kan worden gedefinieerd als het in aanmerking nemen van de handicapdimensie in alle beleidsmaatregelen van de Brusselse overheden. Zo moet de Brusselse regering op alle gebieden regels en maatregelen aannemen om de integratie van personen met een handicap te vergemakkelijken.

Graag wil ik de stand van zaken opmaken met betrekking tot de toepassing van de ordonnantie handistreaming in het kader van uw eigen bevoegdheden:

- Zijn er denkoefeningen of initiatieven gestart die rekening houden met handicaps? Zo ja, welke precies?

- Heeft u voor uw kabinet sollicitaties ontvangen van personen met een handicap die dat hebben vermeld? Zo ja, hoeveel? Is dat aantal gestegen ten opzichte van voorgaande jaren? Hoeveel personen met een handicap werken er?

- Beoordeelt u systematisch de handicapdimensie bij het opstellen van al uw regelgeving? Wordt bij de eerste lezing van alle ontwerpen van besluiten en ordonnanties onder uw bevoegdheid systematisch een beoordeling van handistreaming gevoegd?
 
 
Antwoord    Ik dank u voor uw vraag, waarop ik de volgende elementen van antwoord kan verstrekken.


De gelijkekansentest van het Brussels Gewest controleert de impact van beleidsinitiatieven, maatregelen en handelingen op de volgende criteria: gender, handicap, etnische en culturele achtergrond, seksuele geaardheid, genderidentiteit en genderexpressie en sociale afkomst en situatie. Zij moet verplicht worden uitgevoerd voor alle wet- en regelgevende ontwerpen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar ook voor ontwerpen van beheersovereenkomsten, ontwerpen van strategische planningsdocumenten, ontwerpen van opdracht- en concessiedocumenten betreffende voorgenomen overheidsopdrachten en concessies van meer dan 30.000 euro, ontwerpen van subsidiegidsen en ontwerpen van besluiten tot toekenning van een subsidie van meer dan 30.000 euro.

De ordonnantie van 8 december 2016 over “handistreaming” heeft op basis van de aanbevelingen van de VN geleid tot een gewijzigd denkpatroon. Zo besteedt het Gewest voortaan in al zijn bevoegdheden aandacht aan de handicapkwestie en valt deze dus niet langer enkel onder de verantwoordelijkheid van de minister van gelijke kansen of sociale zaken.

Om de handistreaming in de praktijk te brengen, deed het Gewest in 2018-2019 een beroep op CAWaB (het Collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles). Dat Collectief begeleidde de uitvoering van acht proefprojecten, één per regeringslid (ik verwijs in dat verband naar de brochure “Comment mettre en place une politique handistreaming au sein de mon Cabinet, dans mon administration?”, april 2019).

Het komt er nu op aan die werkwijze systematisch door te trekken naar alle bevoegdheden van het Gewest en een wisselwerking tussen de verschillende spelers tot stand te brengen, zodat in al die verschillende bevoegdheden op een coherentere en transversalere wijze rekening gehouden kan worden met de handicapdimensie, en haar ook te laten doordringen tot de gemeenschappen en de federale overheid.

Eerste vraag: zijn er al denkoefeningen of initiatieven opgestart met aandacht voor de handicapdimensie? Indien ja, welke precies?

Het handistreaming-decreet van de COCOF is nog maar zeer recent in voege getreden, want het uitvoeringsbesluit ervan werd van kracht op 14 januari 2018 en er moest gewacht worden totdat de nieuwe bestuursdirecteur van de bestuursdirectie voor bijstand aan personen met een handicap (beter bekend onder de naam Dienst PHARE ) op 15 juni 2018 was aangesteld om van start te gaan met de procedure voor de samenstelling van de coördinatiegroep die moet instaan voor de concrete uitvoering van het decreet.

Deze coördinatiegroep, die actief is sinds januari 2019, heeft het allereerste handistreamingrapport opgesteld, dat in maart door het College is goedgekeurd en in april ingediend is in het Parlement. Dat eerste rapport, waarnaar ik u graag wil verwijzen, biedt een nauwkeurig en volledig overzicht van de denkoefeningen en initiatieven met aandacht voor de handicapdimensie. Alle bevoegdheidsdomeinen komen aan bod: onderwijs, cultuur, jeugd, sport, werk, beroepsopleiding en toegankelijkheid.
Toch wil ik even stilstaan bij een paar grote stappen die vooruit gezet zijn:
a) Personen met een handicap die aan de slag zijn bij de administratie: voor het eerst is het quotum van personen met een handicap precies bepaald op 34 medewerkers ofwel 4,4%. Dat percentage ligt weliswaar onder het quotum van 5% dat vastgelegd is in het ambtenarenstatuut van de COCOF van 13 april 1995, maar is ruimschoots hoger dan de quota die gelden bij de andere overheden in het land.

b) Inrichten van specifieke opleidingen over de handicapdimensie, niet alleen voor de coördinatiegroep, maar ook voor het voltallige personeel van de Brusselse Franstalige Overheidsdienst SPFB.
c) Deelname aan en promotie van Duoday
d) Uitwerking van een handistreamingplan 2018-2020 inzake beroepsopleiding op basis van vijf krachtlijnen:
· -De professionele verstrekkers van opleidingen sensibiliseren voor de inclusie van personen met een handicap
· De opleidingscentra toegankelijk maken
· De hulp bij de opleidingen versterken
· Zorgen voor redelijke inrichtingen
· Het opleidingsaanbod uitbreiden
e) Overgangs- en inschakelingsproject met de steun van het Europees Sociaal Fonds, in scholen voor bijzonder onderwijs, om leerlingen met een handicap te helpen de stap te zetten van de school naar de arbeidswereld.
Dat rapport, dat dateert van het einde van de vorige legislatuur, bevat ook een aantal aanbevelingen en aandachtspunten waarmee rekening gehouden zal worden in het eerste handistreamingrapport van deze legislatuur, dat momenteel in opmaak is.

Sinds het recente aantreden van het nieuwe College hebben we al de volgende initiatieven genomen:
a) de procedure voor de aanstelling van de vertegenwoordigers van de leden van het College in de coördinatiegroep werd opgestart;
b) mijn vertegenwoordigers hebben deelgenomen aan de recentste vergadering van de coördinatiegroep;
c) er is voorgesteld om de coördinatiegroep een budget toe te kennen, zodat zij initiatieven en opleidingen kan opzetten, zoals opgelegd is door het handistreaming-decreet;
d) mijn vertegenwoordigers en de twee coördinatoren van de coördinatiegroep die aangewezen zijn door het College, hebben een akkoord bereikt om de noodzakelijke onafhankelijkheid van de coördinatiegroep te garanderen, niettegenstaande het feit dat mijn vertegenwoordiger de groep van rechtswege voorzit, zoals bepaald is in de reglementering.
Verder loopt momenteel ook een proefproject om een onderdeel van de formulieren waarmee verenigingen een subsidie kunnen aanvragen, te wijden aan de handicapdimensie.


Binnenkort zal een beginrapport van de huidige legislatuur voorgelegd worden aan het Parlement. Het reglement bepaalt dat de minister die bevoegd is voor personen met een handicap, dat rapport binnen het jaar na de vorming van het nieuwe College moet bezorgen aan dat College om het dan vervolgens in te dienen bij het Parlement. Het zal een overzicht bieden van de initiatieven die de administratie en de kabinetten in de coördinatiegroep tijdens deze regeerperiode beogen uit te voeren.

Tweede vraag: hebt u op uw kabinet kandidaturen ontvangen van personen die lijden aan een handicap en die dat ook vermeld hebben? Indien ja, hoeveel? Is dat aantal hoger dan in vorige jaren? Hoeveel personen met een handicap werken er?


Er zijn geen kandidaturen binnengekomen van personen met een handicap en geen enkele medewerker van mijn kabinet heeft een handicap.

Derde vraag: evalueert u systematisch de handicapdimensie bij de uitwerking van al uw regelgevingen? Wordt er systematisch een evaluatie van de “handistreaming” gevoegd bij de eerste lezing van de ontwerpbesluiten en -ordonnanties die handelen over uw bevoegdheden?

Alle ontwerpdecreten en -besluiten die betrekking hebben op mijn bevoegdheid inzake bijstand aan personen met een handicap, moeten ter advies worden voorgelegd aan de adviesraad voor personen met een handicap CCPH.

Er is daarentegen nog geen systematische evaluatie van de handistreaming. Ik kan u in dat verband wel meedelen dat ik de administratie gevraagd heb om een omzendbrief voor te bereiden, die het College zal bespreken.