Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de vorderingen in verband met handistreaming binnen het kader van uw bevoegdheden

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 1)

 
Datum ontvangst: 03/09/2019 Datum publicatie: 15/10/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: SO19 Datum antwoord: 11/10/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/09/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke en Franse Gemeenschapscommissie hebben elk een regelgeving inzake handistreaming aangenomen. Handistreaming kan worden gedefinieerd als het in aanmerking nemen van de handicapdimensie in alle beleidsmaatregelen van de Brusselse overheden. Zo moet de Brusselse regering op alle gebieden regels en maatregelen aannemen om de integratie van personen met een handicap te vergemakkelijken.

Graag wil ik de stand van zaken opmaken met betrekking tot de toepassing van de ordonnantie handistreaming in het kader van uw eigen bevoegdheden:

- Zijn er denkoefeningen of initiatieven gestart die rekening houden met handicaps? Zo ja, welke precies?

- Heeft u voor uw kabinet sollicitaties ontvangen van personen met een handicap die dat hebben vermeld? Zo ja, hoeveel? Is dat aantal gestegen ten opzichte van voorgaande jaren? Hoeveel personen met een handicap werken er?

- Beoordeelt u systematisch de handicapdimensie bij het opstellen van al uw regelgeving? Wordt bij de eerste lezing van alle ontwerpen van besluiten en ordonnanties onder uw bevoegdheid systematisch een beoordeling van handistreaming gevoegd?

 
 
Antwoord    Voor de DHR

In het kader van zijn gelijkekansen- en diversiteitsbeleid worden een reeks acties gepland en uitgevoerd ter promotie van het principe van gelijke behandeling en non-discriminatie van personen met een handicap aan de hand van een tweejaarlijks diversiteitsplan (redelijke aanpassingen, sensibilisering, partnerschappen, enz.).

Sinds 2008, biedt de GOB omscholingsovereenkomsten aan, evenals ontdekkingsstages voor personen met een handicap die willen toetreden tot de arbeidsmarkt via een adaptatie- en opleidingsperiode. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen de persoon met een handicap en de GOB en wordt erkend door AVIQ als de persoon in Wallonië is gedomicilieerd en door Phare voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een periode van drie maanden tot twee jaar. De opgedane ervaring moet na het verstrijken van de overeenkomst de indienstneming van de persoon met een klassieke arbeidsovereenkomst mogelijk maken, bij de organisatie of elders.

Sinds 2018 is de GOB een actief lid van het gewestelijke handicapplatform dat door Talent.brussels werd opgericht.

Voor Brussels International

Ter bevordering van het nationale en internationale imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest schrijft het gewest jaarlijks een projectoproep uit voor sportclubs die zich op jongeren richten. Een van de selectiecriteria is de toegankelijkheid van het sportieve aanbod.

In 2018 werd het analyserooster herzien, rekening houdend met het criterium betreffende de mainstreaming op het vlak van gelijke kansen. De projectoproep 2019 wordt momenteel goedgekeurd.
De in 2018 geselecteerde gelijke kansen-projecten
Handisportprojecten
Enveloppe ‘18-

Fédération Multisport Adapté
€ 15.000,00

Fédération sportive des sourds de la Région de Bruxelles-Capitale
€ 11.000,00

Ligue Handisport Francophone
€ 30.000,00

Association sportive centre de traumatologie réadaptation
€ 3.500,00

Blind Tennis Belgium
4.000,00 €

Brussels 5-a-side
€ 8.500,00

Friends | Scream United (FriS)
€ 5.400,00

Le 6eme sens
€ 4.000,00

Algemeen totaal
81.400,00


Vanaf 1 januari 2019 zal elke nieuwe wet en regelgeving met behulp van de gelijkekansentest geëvalueerd moeten worden. Vanaf 1 maart 2019 zal de test ook worden toegepast op de beheersovereenkomsten, de strategische planningtools en op de overheidsopdrachten en subsidies van meer dan 30.000 euro.

Antwoord van equal.brussels:
Gelijke kansen valt niet onder de bevoegdheden van minister Gatz en equal.brussels beschikt niet over informatie m.b.t. zijn kabinet.

In 2018-2019, coördineerde equal.brussels de implementatie van handistreaming in de verschillende kabinetten via steun voor de realisatie van acht proefprojecten (een per regeringslid). Naast de coördinatie van deze proefprojecten houdt handistreaming in dat elke minister of staatssecretaris bijzondere aandacht moet besteden aan de rechten van personen met een handicap in het kader van zijn/haar bevoegdheden.

Ter informatie: m.b.t. de huidige bevoegdheden van minister Gatz werden twee proefprojecten gerealiseerd, voor de bevoegdheden openbaar ambt en fiscaliteit.


1. Openbaar ambt: de gemeentelijke sportinfrastructuur.
De toegang tot sportactiviteiten is ingewikkeld voor personen met een handicap wegens een gebrekkige toegankelijkheid
van de sportinfrastructuur en wegens een gebrekkige informatie over de infrastructuur waar ze terecht kunnen. Het is dus belangrijk maatregelen te nemen opdat dit publiek toegang krijgt tot sportgelegenheden, ongeacht of ze zelf aan sport doen, dan wel toeschouwer of begeleider zijn.
Ziehier de drie maatregelen van de opdracht:
> aanpassen van het subsidiëringsbesluit van de gemeentelijke sportinfrastructuur om
te voorzien in een verhoging met 20% van de subsidie wanneer er een verhoogde toegankelijkheid is gepland
> voorzien in informatie over de toegankelijkheid van de sportinfrastructuur in het Brusselse kadaster dat momenteel wordt opgesteld.
> maken van een sensibiliserende video gericht op de beheerders van sportcentra om hen
het nieuwe besluit toe te lichten en hen bewust te maken van het belang van toegankelijkheid voor de integratie van personen met een handicap

2. Fiscaliteit: aanpassen van de communicatie aan alle mogelijke doelgroepen, met inbegrip van personen met een handicap.
Fiscaliteit lijkt voor de burger vaak complexe materie. Voor personen die over minder intellectuele vermogens beschikken is dat des te meer het geval. Brussel Fiscaliteit heeft daarom beslist zijn website toegankelijker te maken en zijn communicatie aan te passen aan alle Brusselaars, ook personen met een handicap.
De vier maatregelen van de opdracht
> audit van de website, van de communicatiecampagnes en -tools.
> aanpassen van de website van Brussel Fiscaliteit, integratie van video's in gebarentaal en van samenvattingen in eenvoudige en duidelijke taal.
> sensibiliseren van het communicatieteam van Brussel Fiscaliteit.
> opstellen van een informatiebrochure door CAWaB en equal.Brussels voor alle kabinetten en besturen om hen de grondslagen van een inclusieve communicatie uit te leggen