Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende vorderingen in verband met handistreaming binnen het kader van uw bevoegdheden

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 1)

 
Datum ontvangst: 03/09/2019 Datum publicatie: 15/11/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: SO19 Datum antwoord: 15/11/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/09/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke en Franse Gemeenschapscommissie hebben elk een regelgeving inzake handistreaming aangenomen. Handistreaming kan worden gedefinieerd als het in aanmerking nemen van de handicapdimensie in alle beleidsmaatregelen van de Brusselse overheden. Zo moet de Brusselse regering op alle gebieden regels en maatregelen aannemen om de integratie van personen met een handicap te vergemakkelijken.

Graag wil ik de stand van zaken opmaken met betrekking tot de toepassing van de ordonnantie handistreaming in het kader van uw eigen bevoegdheden:

- Zijn er denkoefeningen of initiatieven gestart die rekening houden met handicaps? Zo ja, welke precies?

- Heeft u voor uw kabinet sollicitaties ontvangen van personen met een handicap die dat hebben vermeld? Zo ja, hoeveel? Is dat aantal gestegen ten opzichte van voorgaande jaren? Hoeveel personen met een handicap werken er?

- Beoordeelt u systematisch de handicapdimensie bij het opstellen van al uw regelgeving? Wordt bij de eerste lezing van alle ontwerpen van besluiten en ordonnanties onder uw bevoegdheid systematisch een beoordeling van handistreaming gevoegd?

 
 
Antwoord    1. Zijn er denkoefeningen of initiatieven gelanceerd die rekening houden met personen met een handicap ? Zo ja, welke ?

Ik dank u voor uw vraag die volledig kadert binnen het inclusief beleid dat wij willen voeren.


De aanwervingen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid en Innoviris vallen, net zoals de aanwervingen bij alle andere besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, onder de bevoegdheid van Talent.brussels (ter herinnering, dit is de gewestelijke overheidsdienst die het Gewest vertegenwoordigt als openbare werkgever en een globale strategie uitwerkt voor het Brusselse openbare ambt) en ook van de directie Human Resources van Brussel Gewestelijke Coördinatie.

De diversiteitsmanager neemt deel aan de vergaderingen van de werkgroep “handicap” bij Talent.brussels, om oplossingen te vinden voor het structureel te kort van arbeidskrachten met een handicap in de Brusselse openbare sector.

Ik nodig u dus vriendelijk uit om uw vraag te richten tot de Minister bevoegd voor het Openbaar Ambt binnen het Gewest alsook tot de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, die u met veel plezier zullen antwoorden.

Zo heeft Innoviris bijvoorbeeld bijgedragen tot de installatie van een commandobord in braille met geluidsinstructies voor blinden en slechtzienden in de liften. Zij heeft het voorbije jaar echter geen redelijke aanpassingen moeten toepassen voor kandidaten met een handicap. Onder de personeelsleden van Innoviris is er niemand met een handicap.
Bij hub.brussels, is er een persoon met een handicap.


In het kader van onze bevoegdheden bestaat er eveneens een ondersteuning van handicapte ondernemers.

Met de steun en expertise van het CAWaB (Collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles) en equal.brussel heeft de dienst 1819 (gewestelijke informatiedienst voor al wie in Brussel zaken doet) een project opgezet om de voorlichting en oriëntering van gehandicapten die zich als ondernemer willen vestigen, te verbeteren en tegelijkertijd de actoren van de ondersteuning van het ondernemerschap te sensibiliseren voor de begeleiding van gehandicapte ondernemers en de beschikbare steunmaatregelen.

Concreet resultaat: een brochure met waardevolle en nuttige informatie voor alle aspirant-gehandicapte ondernemers.

De kwestie van de handicap en het ondernemerschap wordt in de brochure van bij het begin aan de orde gesteld door een waarschuwing aan het adres van toekomstige gehandicapte ondernemers: JA, hun entourage, die hen wil beschermen met goede bedoelingen, kan hen proberen te ontmoedigen.

En NEE, kiezen voor ondernemerschap is geen gek idee. Integendeel. Veel mensen met een handicap hebben de kwaliteiten en vaardigheden ontwikkeld die nodig zijn om een ondernemingsproject tot een goed einde te brengen.


Dit statuut kan hun situatie aanzienlijk verbeteren, zowel wat betreft hun entourage als hun werkritme. Zo heeft Alexandre Bodart Pinto, die sinds zijn jeugd vastgespijkerd zit in een zetel na een motorongeluk, door zijn vastberadenheid en ondanks de waarschuwingen van zijn entourage, een evenementenbureau opgericht dat vandaag erkend is in Cannes en Saint-Tropez. Na tien jaar succes te hebben geboekt met “VIP Belgium”, wijdt hij zich momenteel aan de ontwikkeling van het platform
www.everybody-travel.com, dat zich richt op alle reizigers met mobiliteitsproblemen.

In deze brochure vindt de kandidaat-gehandicapte ondernemer de nodige informatie om de beschikbare steun als gehandicapte te verkrijgen: zo behoren een ondersteuning en begeleiding bij de beroepsopleiding, een vestigingspremie, een aanpassing van de werkplek en een tussenkomst in de reiskosten tot de mogelijkheden volgens specifieke procedures voor personen met een handicap die erkend is door de PHARE (COCOF-administratie belast met het gehandicaptenbeleid), terwijl vergelijkbare maatregelen voorzien zijn voor Nederlandstalige Brusselaars met een handicap die erkend is door de VDAB.

De brochure beschrijft de verschillende statuten waaraan personen met een handicap onderworpen kunnen zijn om de ondernemer een eerste idee te geven van de gevolgen van een zelfstandige activiteit voor zijn inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), integratietegemoetkoming (IT) of voor zijn uitkeringen van de mutualiteit. In de brochure wordt aangeraden om, vooraleer te starten, advies in te winnen bij de sociale dienst van de DGPH, de gemeente, de OCMW's of de mutualiteit met het oog op het bekomen van een simulatie van de impact van de verwachte inkomsten op deze uitkeringen en het nemen van een geïnformeerde beslissing.

Daarnaast formuleert de brochure een reeks handige ondernemingstips en geeft het een antwoord op de legitieme vragen die alle toekomstige ondernemers, of ze nu wel of niet gehandicapt zijn, zichzelf stellen. De nadruk wordt gelegd op de noodzaak om het project van tevoren zorgvuldig voor te bereiden, bijvoorbeeld door na te gaan onder welke voorwaarden men toegang wil krijgen tot het beroep dat men van plan is uit te oefenen, of door de motivatie en de levensvatbaarheid van het project te onderzoeken.

Daarnaast komen het sociaal statuut van de zelfstandige en de alternatieven voor het starten van een activiteit met beperking van de risico's, alsook de financiering en de subsidies die toegankelijk zijn voor Brusselse neo-ondernemers, eveneens aan bod.

De brochure staat vol met adressen, contactgegevens en telefoonnummers, maar een centraal aanspreekpunt blijft essentieel om het grote avontuur van het ondernemerschap in de best mogelijke omstandigheden aan te pakken: de dienst 1819 van hub.brussels.

Op 24 mei 2019, organiseerde de dienst 1819 ter gelegenheid van de publicatie van de voornoemde brochure ook een seminarie dat was aangepast aan personen met een handicap (bv. live gebarentolken).
2. Heeft u binnen uw Kabinet kandidaturen ontvangen van personen met een handicap die hun handicap ook hebben gemeld? Zo ja, hoeveel? Is dit aantal gestegen ten opzichte van voorgaande jaren? Hoeveel mensen met een handicap werken er op uw Kabinet?

Voor zover wij weten, hebben we geen kandidaturen ontvangen van personen met een handicap.

Als nieuw lid van de regering voor deze legislatuur kunnen we niet vaststellen of er een stijging of daling is van het aantal personen met een handicap ten opzichte van voorgaande jaren.

Tot op heden is er nog niemand met een gemelde handicap aangeworven op het kabinet.

3. Neemt u systematisch het gehandicaptenaspect in overweging bij het opstellen van uw regelgevingen? Wordt er systematisch een evaluatie van de "Handistreaming" gevoegd bij de eerste lezing van alle ontwerpbesluiten en -ordonnanties waarvoor u bevoegd bent?

De wetgevende en reglementaire teksten (besluiten/ordonnanties) die tot mijn bevoegdheidsdomein behoren, maar ook de documenten die worden opgesteld in het kader van overheidsopdrachten, worden systematisch onderworpen aan een gelijkekansentest (waarvan sinds 1 maart 2019 een nieuwe versie bestaat). Voor de wetgevende en reglementaire teksten is het de Raad van State die erop toeziet dat deze test wel degelijk wordt uitgevoerd. In de andere gevallen gebeurt deze controle door de Inspectie van Financiën.

Ter herinnering, de gelijkekansentest heeft een ruimer doel dan enkel en alleen “Handistreaming”, aangezien hij de impact van verschillende ontwerpen op een reeks zogenoemde “gelijkekansendoelgroepen” (vrouwen, personen van buitenlandse origine, personen met een handicap, …) moet evalueren. De test past binnen een “mainstreaminglogica”, een transversale benadering die tot doel heeft een inclusief beleid uit te werken. De gelijkekansentest moet het mogelijk maken de impact van een nieuw ontwerp te meten op basis van de volgende criteria:
• Gender (gelijkheid man/vrouw)
• Handicap
• Etnische en culturele achtergrond
• Seksuele geaardheid, genderidentiteit en genderexpressie
• Sociale afkomst en situatie