Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de barbecues in de Brusselse parken

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 49)

 
Datum ontvangst: 11/10/2019 Datum publicatie: 10/12/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 09/12/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/11/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het begin van een zittingsperiode is de gelegenheid om van alles te vragen en vragen te stellen, of liever gezegd, u vragen te stellen over de projecten die in de komende 5 jaar zullen worden opgezet.

De herfst is echter nog maar net begonnen en ik heb het al over de zomer en de fameuze barbecues.

In 2015 vroeg uw collega Annemie Maes zich af waarom er zo weinig ruimte is voor de organisatie van barbecues in de parken die door Leefmilieu Brussel worden beheerd. Nu u hefbomen tot uw beschikking hebt, vraag ik me af of u in deze richting wil voortgaan en plaatsen voor barbecues in de ruimten van het gewestbestuur wil aanleggen.

In dat verband had ik u graag de volgende vragen gesteld:

- Het project wordt niet vermeld in de GBV. Staat uw politieke familie er niet meer achter?
- Wat vindt de overheid van barbecues in de openbare ruimte?
- Valt het te overwegen om vzw’s ertoe aan te moedigen de organisatie, de logistiek en het onderhoud van de BBQ-zones op zich te nemen in de plaats van Leefmilieu Brussel?
 
 
Antwoord    1. Zal dit project, dat door uw politieke familie wordt gedragen, maar waar nergens melding van wordt gemaakt in de GBV, nog worden uitgevoerd?
Deze kwestie valt niet onder de parlementaire controle op de acties van de Regering.

2) Wat is het standpunt van de regering inzake het toestaan van barbecues in de openbare ruimte?
De gemeentelijke politiereglementen en het gewestelijk parkreglement voorzien beiden een verbod op het maken van vuur in de openbare ruimte.
Tijdens evenementen, staat Leefmilieu Brussel soms het gebruik toe van barbecues, vuurtafels of hangende haarden. Deze afwijkingen zijn onderworpen aan strikte voorwaarden om de eerbiediging van de gezondheid en de veiligheid te waarborgen en om schade aan de bodem en de vegetatie, alsmede verontreiniging en afval, te voorkomen. Dit gebeurt altijd op minerale ondergrond (grind, dolomiet, geplaveid beton, enz.) en met een controle op het beheer van de kooksessies.
De ambtenaren van Leefmilieu Brussel houden nauwlettend toezicht op de naleving van de voorwaarden voor de toekenning van deze afwijkingen.
3. Is het mogelijk om VZW’s aan te moedigen om de organisatie, de logistiek en het onderhoud van de BBQ-zones op zich te nemen, in plaats van Leefmilieu Brussel?
De ontwikkeling van barbecuezones in groene ruimten leidt tot twee soorten problemen: de inrichting van deze ruimten en het beheer ervan.
Een barbecue in de openbare ruimte mag enkel plaatsvinden op een minerale ondergrond, uit de buurt van bomen en bosjes, om elk risico op brand, schade aan de vegetatie (brand, hete as, vertrapping) en vervuiling (met name door steenkool) te voorkomen. Het is daarom noodzakelijk om in geschikte gebieden een specifieke en aangepaste infrastructuur te ontwikkelen, waarbij conflicten tussen de verschillende soorten gebruik van het park en de overlast voor de buurt worden beperkt. De risico's op verstoring van de openbare orde (alcoholgebruik, geluidsoverlast, enz.) zijn rond deze gebieden immers groter.

Het beheer van deze ruimtes levert meer problemen op. Zo heeft de stad Gent bijvoorbeeld de barbecues die ze had geïnstalleerd verwijderd vanwege de complicaties die gepaard gingen met het beheer ervan.

Gezien de Brusselse context en het gewestelijk parkreglement, lijkt de ontwikkeling van barbecuezones eerder onwaarschijnlijk.