Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de oprichting van een gewestelijke aankoopcentrale voor de gemeenten en de OCMW's.

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 58)

 
Datum ontvangst: 20/12/2019 Datum publicatie: 12/02/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 12/02/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/01/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Historisch gezien had de federale overheid een aankoopcentrale waardoor de gemeenten niet via overheidsopdrachten moesten werken om verschillende materialen te ontvangen. Dat materiaal kon variëren van kleine kantoorbenodigdheden tot politievoertuigen.
Op gewestelijk niveau heeft Leefmilieu Brussel een aankoopcentrale voor de gemeenten opgericht waar zij kleine ecologische kantoorbenodigdheden kunnen verkrijgen tegen voorkeurstarieven.
Het is duidelijk dat de uitbreiding van deze regeling op het niveau van het Gewest voor de gemeenten en de OCMW’s die laatste zou ontlasten. Temeer omdat ze dan zelf geen overheidsopdrachten meer hoeven uit te voeren en de facto sneller over het nodige materiaal voor de goede werking van hun gemeente en/of OCMW kunnen beschikken.
Bent u voorstander van de oprichting van een dergelijke regeling? Zo ja, binnen welke termijn en met welk geraamd budget voor een dergelijk initiatief?
 
 
Antwoord    De kwestie van de oprichting van een gewestelijke aankoopcentrale voor de gemeenten en de OCMW’s werd al aangekaart in 2002 en 2012. Deze enquêtes werden bij de gemeenten gelanceerd om hun noden aan gezamenlijke aankopen te bepalen.

Uit de resultaten bleek dat de oprichting van een gewestelijke aankoopcentrale tegemoet zou komen aan een bepaalde verwachting van de meeste gemeenten.

Bij gebrek aan zo’n geregionaliseerde centrale hebben talrijke initiatieven ertoe geleid dat een actief netwerk van samenwerkingen op lokaal niveau en tussen het lokale en het gewestelijke niveau kon worden ontwikkeld.

Zij ondersteunen de doelstellingen van kennisuitwisseling met het oog op de professionalisering van publieke aankopers, alsook de rationalisering van overheidsaankopen op het niveau van de lokale overheden.

De via deze samenwerkingen opgedane kennis zal zeker helpen bij het opzetten van een efficiënte aankoopcentrale die beantwoordt aan de behoeften van de lokale spelers.

Hierbij informeer ik u tevens dat het Brussels Netwerk van gewestelijke publieke aankopers deze kwestie in december laatstleden heeft aangekaart.

Er werden evenwel bepaalde remmen aangehaald, namelijk:
- De moeilijkheid om de “aankoopcentrale” te definiëren. De term verwijst immers naar de notie van “gecentraliseerde aankoopactiviteiten” en vereist bijgevolg dat deze activiteiten “permanent” zijn. Dat vormt evenwel een aanzienlijke werklast en er is onvoldoende personeel om deze werkzaamheden van permanente actualisering uit te voeren.
- Het gebrek aan transparantie en overleg over wat nu reeds op gewestelijk niveau gebeurt. Bepaalde besturen en bepaalde gewestelijke overheidsinstellingen treden reeds op als aankoopcentrale (Leefmilieu Brussel, Net Brussel, CIBG, GOB, …) en er zijn overigens nog plannen om een gewestelijke aankoopcentrale op te richten op het niveau van Brussel Preventie en Veiligheid ten voordele van de politiezones.

- Er bestaat geen enkele volledige lijst met de lopende overheidsopdrachten die geplaatst werden door de verschillende gewestelijke aankoopcentrales. Het Brussels Netwerk van gewestelijke publieke aankopers werd gevraagd een monitoring uit te voeren om dit probleem te verhelpen.
- De moeilijke raming van de totale waarde van de overheidsopdracht zonder grote voorbereidingen en uitgebreide contacten met de mogelijke begunstigde aanbestedende overheden.
- Het risico op een gebrek aan overeenkomst tussen wat de aankoopcentrale aanbiedt en de eigen noden van de verschillende begunstigde aanbestedende overheden.
- Aangezien het gewoonlijk Europese opdrachten betreft, zijn deze gewoonlijk weinig toegankelijk voor kmo’s.
- Aangezien het gewoonlijk om Europese overheidsopdrachten gaat, vereist de logheid en de complexiteit van de gunning gespecialiseerd personeel dat degelijk en permanent opgeleid wordt. Dit soort personeel is moeilijk te rekruteren en te houden.
- De verplichting om van bij het begin de volledige reikwijdte van de begunstigde aanbestedende overheden van de aankoopcentrale te bepalen, zonder noodzakelijkerwijs vooraf kennis te hebben kunnen nemen van de werkelijke intenties van elk van hen om een beroep te doen op deze overheidsopdrachten.
- Het risico dat de economische operatoren de aankoopcentrale niet de beste voorwaarden bieden wegens:
o De relatieve onzekerheid op effectieve bestellingen en het gebrek aan waarborg in verband met een minimale bestelling afhankelijk van de specifieke behoeften (naleving van het beginsel van de gemeentelijke autonomie).
o De complexiteit van de administratieve opvolging van de overheidsopdracht voor de opdrachtnemer wegens het potentieel grote aantal adressen voor levering en facturatie die tegelijk beheerd moeten worden.

Ondanks deze moeilijkheden wordt de opportuniteit om een aankoopcentrale op te richten niet in vraag gesteld. turen.

De meerwaarde voor de lokale besturen op lange termijn is evident.
Zelfs als dit een werk van lange adem is met zekere moeilijkheden die moeten overwonnen worden, zullen wij hieraan werken. Vooreerst zullen we starten met :
- Enerzijds, om de overheidsopdrachten die reeds afgesloten werden door een aankoopcentrale, gewestelijk of plaatselijk, die toegankelijk is voor de plaatselijke besturen, vast te stellen;
- anderzijds, om te bepalen wat vandaag beantwoordt aan de gezamenlijke aankoopnoden van de plaatselijke besturen.