Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de CO2-voetafdruk van gebouwen waarin ION's zijn ondergebracht

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 102)

 
Datum ontvangst: 19/12/2019 Datum publicatie: 10/02/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 06/02/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/01/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Zoals u weet zijn de gebouwen verantwoordelijk voor 77% van het totale energieverbruik van het Gewest. Gezien het beperkte potentieel voor de productie van hernieuwbare energie in een stedelijke context is het essentieel om onze inspanningen te richten op de energie-efficiëntie van de gebouwen in Brussel. De isolatie van gebouwen en de renovatie van verwarmingssystemen zijn dan ook een prioriteit om de doelstellingen van de Europese Unie te halen, die u in uw algemene beleidsverklaring zeer ambitieus heeft geformuleerd. We moeten dus een voorbeeld stellen met onze eigen gebouwen die onze besturen betrekken.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Wat is de CO
2-voetafdruk van de besturen en de ION’s onder uw toezicht?
- Bestaat er binnen diezelfde besturen en ION’s een ecoteam? Zo ja, hoeveel personen telt het? Dient het een activiteitenverslag in dat jaarlijks kan worden gepubliceerd?
 
 
Antwoord    Wat is de koolstofbalans van de besturen en de ION’s onder uw voogdij?

Leefmilieu Brussel
In bijlage 2 vindt u de resultaten van de koolstofbalans van Leefmilieu Brussel.

Haven van Brussel
Sinds 2016 voert de Haven van Brussel, in overeenstemming met de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die in zijn beheerscontract zijn vastgelegd, een koolstofbalans van zijn eigen installaties uit. Er is een actieplan aan verbonden om de ecologische voetafdruk van de haven te verkleinen. In 2018 bedroeg de uitstoot 290 ton kooldioxide-equivalent (t CO2 eq.). Dit betekent een daling van 14% ten opzichte van het referentiejaar 2014.

De uitstoot verbonden aan de verwarming (verbranding van aardgas) van de gebouwen vertegenwoordigt het grootste deel van de broeikasgasemissies. Deze uitstoot bedroeg 140 t CO
2 eq., of 49% van de totale uitstoot van de Haven van Brussel in 2018. Ten opzichte van 2014 (171 t CO2 eq.) is er voor deze categorie een totale vermindering van de uitstoot met meer dan 18% (684 MWh verbruikt in 2018 ten opzichte van 835 MWh in 2014).

De tweede categorie van emissies in volgorde van belangrijkheid houdt verband met de door de Haven van Brussel gebruikte informaticamiddelen en bedroeg 48 t CO
2 eq. (d.w.z. 15% van de uitstoot van de Haven) tegenover 52 t CO2 eq. in 2014. Computers vertegenwoordigen het grootste deel (meer dan 90%) van de broeikasgasemissies voor deze categorie.

De derde emissiepost houdt verband met de verplaatsingen van het personeel (met auto's, vrachtwagens, boten van de Haven van Brussel) en de zakenreizen (auto, trein, vliegtuig). In 2018 bedroeg deze uitstoot 47 t CO
2 eq. (18%). Deze emissies zijn met 19% gedaald ten opzichte van 2014.

De vierde categorie betreft de post ‘brandstof (stroomopwaarts)’, die overeenkomt met de emissies die verband houden met de terbeschikkingstelling van brandstoffen (winning, verwerking, raffinage, vervoer en distributie). Deze uitstoot bedroeg 36 t CO
2 eq. (12%) in 2018, tegenover 45 t CO2 eq. in 2014, wat neerkomt op een vermindering van meer dan 21%.

De post ‘klimaatregeling’ is sinds 2014 stabiel. De uitstoot bedroeg 10 t CO
2 eq. en vertegenwoordigde dus 3% van de broeikasgasemissies in 2018.

Om uw informatie te vervolledigen: in 2018 heeft de Haven van Brussel beslist om verder te gaan in zijn aanpak door zijn niet te verlagen CO
2-uitstoot te compenseren via de ondersteuning van klimaatprojecten. Het project dat is geselecteerd om de in 2018 berekende emissies te compenseren, is een project voor watervoorziening in Oeganda. Door deze aanpak werd de haven in 2018 bekroond met het label ‘CO2-neutraal bedrijf’ en werd zo de eerste CO2-neutrale haven in België.


Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer
De BMWB is gevestigd in twee afzonderlijke gebouwen, met kantoren in de hoofdzetel van de onderneming en kantoren op de exploitatiesite van de waterzuiveringsinstallatie Brussel-Zuid.

De BMWB huurt de administratieve kantoren gelegen aan de Keizerinlaan 17-19 in 1000 Brussel. Het bedrijf verhuurt een deel van de 4e verdieping aan Vivaqua.
Op basis van de 686 m² die de BMWB inneemt, kan worden geconcludeerd dat de CO
2-uitstoot 36.358 kg per jaar bedraagt (alleen voor het gebouw). In bijlage vindt u een kopie van de EPB van het gebouw (wordt momenteel afgerond).

De administratieve kantoren op de site van het station Zuid worden momenteel heropgebouwd. De oppervlakte van dit nieuwe gebouw bedraagt 1.470 m². De EPB-informatie is bijgevoegd. Het primaire energieverbruik (PEC) bedraagt 99,60 kWh/m²/jaar.

Agentschap Net Brussel
Het Gewestelijk Agentschap voor Netheid beschikt over indicatoren voor de koolstofbalans van zijn gebouwen via de EPB-certificering en de energieboekhouding.

De meeste van haar depots en gebouwen zijn gecertificeerd als ‘EPB openbare gebouwen’. Deze certificaten geven de jaarlijkse CO
2-uitstoot per m² [kgCO2/m²/jaar] aan en de meest relevante aanbevelingen om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren.

Op basis hiervan verduidelijkt de bijgevoegde tabel (cf. Bijlage 2) de beschikbare cijfers voor de emissies van de verschillende gebouwen van het agentschap.

Het is de bedoeling om in 2020 de certificering van de infrastructuur die tot nu toe nog niet gecertificeerd is (vaak gebouwen met meerdere gebruikers), af te ronden en de bestaande certificaten bij te werken.

Bestaat er een ecoteam binnen deze besturen en ION’s? Zo ja, uit hoeveel mensen bestaat het? Dient het een verslag van zijn activiteiten in dat jaarlijks openbaar gemaakt kan worden?

Leefmilieu Brussel
Bij Leefmilieu Brussel coördineert en ontwikkelt de dienst Ecopraktijken, bestaande uit 4 personen, acties op het gebied van intern ecomanagement, met de medewerking van verschillende thematische werkgroepen.

De milieuverklaring stelt elk jaar de resultaten van het uitgevoerde milieuprogramma voor aan het publiek; ze wordt gepubliceerd op de website van Leefmilieu Brussel.

Haven van Brussel
De Haven van Brussel telt binnen haar technische directie een milieu-eenheid die momenteel uit 2 VTE's bestaat en die tegen het einde van dit jaar tot 3 VTE's zou moeten worden uitgebreid.

De belangrijkste milieuacties van de Haven van Brussel worden vermeld in het online jaarverslag (cf. http://jaarverslag.port.brussels/25-jaar).


Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer
De BMWB beschikt niet over een ecoteam.

Agentschap Net Brussel
De dienst ISO, belast met het behoud van het ISO 9001-certificaat (Kwaliteitssysteem) en het ISO 14001-certificaat (Milieusysteem), bestaat uit 2 medewerkers.

De dienst ISO stelt een intern auditrapport inzake kwaliteit en leefmilieu op, dat een samenvatting is van alle audits die tijdens het certificeringsjaar zijn uitgevoerd.