Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de budgettaire toewijzing van "betaald educatief verlof"

Indiener(s)
Luc Vancauwenberge
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 115)

 
Datum ontvangst: 05/02/2020 Datum publicatie: 03/03/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 03/03/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/02/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In de begroting (ref: A-36/1 Opdracht 16 Programma 11, blz. 180) kan worden vastgesteld dat in 2019 13.240.000 euro werd voorzien als uitgave voor de "terugbetaling van betaald educatief verlof aan privébedrijven". We zouden graag meer willen weten over de precieze toewijzing van dit bedrag aan overheidsgeld. Als u de cijfers voor 2019 niet heeft, dan willen we graag de cijfers voor 2018 hebben.

1) Over welke bedrijven gaat het? Kunnen we meer details krijgen over deze bedrijven, betreffende hun omvang en sector, door het uitsplitsen van de terugbetalingen.

2) Hoeveel uren betaald educatief verlof werden vergoed na een opleiding in het bedrijf (opleiding door de werkgever) en hoeveel uren werden vergoed na een opleiding in een officiële "school"?

3) Waaruit bestaan de controles die worden uitgevoerd met betrekking tot opleidingen in het bedrijf (controle of de vergoede opleidingsuren een getrouwe afspiegeling zijn van de werkelijkheid)? Hoeveel personeel wordt voor deze taak ingezet? Hoeveel controles? Wat zijn de resultaten van deze controles (aantal mogelijke fraudegevallen, waarschuwingen, enz.)?
 
 
Antwoord    Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt het betaald educatief verlof terug van werknemers die tewerkgesteld zijn in een Brusselse exploitatiezetel van ondernemingen uit de privésector.
De meegedeelde cijfers hebben betrekking op het schooljaar 2017-2018 voor de in 2019 terugbetaalde bedragen. In totaal hebben de werkgevers 1.498 dossiers ingediend voor 9.353 werknemers.
Hieronder vindt u een grafiek waarin de paritaire comités worden weergegeven die het meest gebruik hebben gemaakt van het betaald educatief verlof. De administratie beschikt niet over statistieken volgens de grootte van de ondernemingen, maar we kunnen wel stellen dat de vijftien grootste dossiers voor een terugbetalingsverzoek 45% van het totaalbudget voor hun rekening nemen.

Het betaald educatief verlof wordt enkel toegekend om opleidingen te volgen die hetzij automatisch door de wet worden erkend (zoals opleidingen georganiseerd door scholen voor volwassenenonderwijs of hogeronderwijs-instellingen, permanente vorming georganiseerd door de middenstand, enz.), hetzij worden erkend door de Brusselse erkenningscommissie of een paritair comité bestaande uit de sociale partners.
Deze paritaire comités en de erkenningscommissie erkennen opleidingen die worden georganiseerd door opleidings-instellingen en het kan zelfs gebeuren (ook al gebeurt dit maar zelden) dat de opleidingen bij de werkgever zelf worden gegeven.
Hieronder vindt u een grafiek met de verdeling van het budget volgens opleidingstype.

De door de paritaire comités of Brusselse erkenningscommissie erkende opleidingen moeten het voorwerp uitmaken van een jaarlijks evaluatieverslag dat aan voornoemde partijen dient te worden bezorgd.
De cel Betaald educatief verlof van Brussel Economie en Werkgelegenheid telt tien personen. Deze cel is belast met de controle van de 1.498 schuldvorderingen, alsook van de talrijke bijgevoegde documenten (bijvoorbeeld: een individuele fiche per werknemer, tal van schoolattesten, enz.).
De hulp van de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie kan worden ingeroepen bij eventuele fraude, maar in 2019 was dit niet nodig.
Legende van het opleidingstype

A Volwassenenonderwijs
D BA/MA Hoger onderwijs (’s avonds / tijdens het weekend)
E Cursussen middenstand
F Landbouw
G Examen voor de examencommissie of middenjury, of examencontract
H Sectoriële opleidingen
I Door de erkenningscommissie erkende opleidingen
J Algemene opleidingen
L Talen (in het volwassenenonderwijs)
M Validering van de competenties
N Niet-erkende cursussen
Opmerking: de letters “B”, “C” en “K” omvatten opleidingen die vandaag de dag niet meer worden gegeven. Deze letters hebben echter geen impact op het eindresultaat van de bovenstaande grafiek.

Legende van de paritaire comités

PC 100: Aanvullend paritair comité voor arbeiders
PC 111: Paritair comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw
PC 118: Paritair comité voor de voedingsnijverheid
PC 124: Paritair comité voor het bouwbedrijf
PC 125: Paritair comité voor de houtnijverheid
PC 200: Aanvullend paritair comité van de bedienden
PC 201: Paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel
PC 202: Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren
PC 209: Paritair comité voor de bedienden in de metaalindustrie
PC 211: Paritair comité voor de bedienden in petroleumnijverheid en -handel
PC 302: Paritair comité voor de horeca
PC 303: Paritair comité voor het filmbedrijf
PC 305: Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten
PC 306: Paritair comité voor de werknemers in het verzekeringswezen
PC 310: Paritair comité voor de werknemers van de banken
PC 311: Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken
PC 312: Paritair comité voor de grootwarenhuizen
PC 317: Paritair comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten
PC 318: Paritair subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp
PC 319: Paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen
PC 322: Paritair comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren
PC 329: Paritair subcomité voor de socioculturele sector
PC 330: Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten
PC 335: Paritair comité voor de diensten aan bedrijfsleven en zelfstandigen
PC 337: Aanvullend paritair comité voor de non-profit