Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de afwijking inzake het gebruik van glyfosaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 324)

 
Datum ontvangst: 27/04/2020 Datum publicatie: 01/07/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 29/06/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/05/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In 2016 nam de Brusselse regering een besluit aan dat het gebruik van elk pesticide dat glyfosaat bevat op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbiedt (besluit van 10 november 2016 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat het gebruik van pesticiden die glyfosaat bevatten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbiedt).

In artikel 2 van voornoemd besluit was evenwel bepaald dat de minister voor het Leefmilieu kon voorzien in tijdelijke afwijkingen op dit verbod.

In dit kader werd aan de MIVB, de NMBS en Infrabel een tijdelijke afwijking van één jaar toegestaan - vanaf de publicatie van het desbetreffende ministerieel besluit in het Belgisch Staatsblad - om de werkingszekerheid van de spoorwegen te waarborgen. Deze afwijking is op 20 juni 2019 verstreken.

In december 2019 werd u ondervraagd over een eventuele verlenging van deze afwijking. U antwoordde toen dat aanvragen tot afwijking onder meer werden ingediend door Infrabel op 18 november 2019. U deelde ons mee dat een analyse van deze aanvragen zou worden verricht voor een eventuele verlening.

Ik zou graag weten hoe het staat met dit dossier. Kennelijk hebt u de aanvragen van Infrabel, alsook die van de NMBS en van de MIVB goedgekeurd.

- Kan u bevestigen dat het ministerieel besluit wel degelijk werd verlengd? Zo ja, om welke redenen, onder welke voorwaarden en voor hoelang?

- Hebben nog andere bedrijven deze afwijking bekomen, naast Infrabel, de NMBS en de MIVB?
 
 
Antwoord    1)
Het ministerieel besluit houdende de afwijking op het verbod pesticiden die glyfosaat bevatten te gebruiken, werd wel degelijk op 6 april 2020 vernieuwd voor de 3 spoorwegbeheerders: Infrabel, NMBS Technics en de MIVB.

Deze afwijking wordt gerechtvaardigd door de noodzaak om het onkruid op de sporen te kunnen verdelgen om de vlotte doorgang van de konvooien en dus de veiligheid van de passagiers te garanderen.

Deze afwijking, voor een periode van één jaar, is het resultaat van uitwisselingen tussen mijn administratie en de aanvragers. Mijn kabinet heeft ook een ontmoeting met Infrabel georganiseerd.

Omwille van de technische beperkingen zijn alternatieve maatregelen nog steeds niet mogelijk. Niet-chemische technieken inzetten blijkt onmogelijk omwille van de manier waarop deze zones werden ontworpen. Nieuwe methoden worden getest, zowel in België als elders in Europa, maar er zal meer tijd nodig zijn om de kostenbatenverhouding van een mogelijk veralgemeend gebruik te beoordelen en in overweging te nemen.

Helaas is het aanbod van alternatieve bestrijdingsmiddelen ook onvoldoende gediversifieerd om volledig af te zien van glyfosaat. Opties die als milieuvriendelijker worden beschouwd, zoals vetzuren, zijn op dit moment geen doeltreffende oplossing om onkruid te bestrijden.

Er zij echter op gewezen dat deze tijdelijke afwijking onderworpen is aan nieuwe voorwaarden, bovenop deze die reeds in de wetgeving zijn opgenomen, namelijk een verbod op sproeien bij windsnelheden van meer dan 20 km/u en een meer gedetailleerde risicoanalyse voor inrichtingen met kwetsbare groepen.

Deze analyse zal worden uitgevoerd in partnerschap met Leefmilieu Brussel en zal nodig zijn in geval van een nieuwe verlenging van de afwijking.


2)
Er zijn op heden geen andere afwijkingen op het gebruik van glyfosaat.