Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende discriminatie bij de tewerkstelling op basis van leeftijd.

Indiener(s)
Nicole Nketo Bomele
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 349)

 
Datum ontvangst: 08/07/2020 Datum publicatie: 02/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/07/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Discriminatie op basis van leeftijd is vandaag de dag een van de belangrijkste oorzaken van discriminatie bij de aanwerving volgens de 9de editie van de Barometer van februari 2016 van de “Défenseur des Droits” en de Internationale Arbeidsorganisatie. In het verslag van Unia van 2016 wordt een stijging van 60% ten opzichte van 2015 opgetekend.

In de media wordt er echter weinig over gesproken, in tegenstelling tot discriminatie bij de aanwerving op basis van afkomst, gender en geslacht.

Werkzoekenden staan onder enorme druk van Actiris of het OCMW om een baan te zoeken en te vinden. Deze organisaties lijken echter geen rekening te houden met de obstakels waarmee dit publiek wordt geconfronteerd.

Zodra een werknemer de leeftijd van 40 jaar heeft bereikt, ontstaat immers het probleem van de ongelijke toegang tot de arbeidsmarkt. Om nog maar te zwijgen over 50-plussers.

Nochtans zijn er verschillende bewustmakingscampagnes gevoerd om de belangrijkste spelers op het gebied van werkgelegenheid te informeren dat dit inderdaad discriminatie is die volgens de wet als illegaal wordt beschouwd.

Er zijn publieke of particuliere initiatieven ontstaan om te proberen oplossingen te vinden voor dit probleem. Securex, een privé-organisatie gespecialiseerd in human resources, onderzoekt al enkele jaren deze onrechtvaardigheid waarmee te weinig rekening wordt gehouden en stelt voor om de leeftijd uit de cv’s te schrappen. Het Brussels Gewest heeft zich onder minister Didier Gosuin uitgerust met een wetgevend arsenaal om alle vormen van discriminatie bij de aanwerving te bestrijden door middel van praktijktesten en mystery calls. Dit beleid heeft echter weinig effect gehad.

Discriminatie bij de aanwerving op basis van leeftijd is een echt maatschappelijk probleem, gezien de vergrijzing van de bevolking. Het is dan ook noodzakelijk om dringend oplossingen te vinden.

- Bent u op de hoogte van gevallen van discriminatie bij de tewerkstelling op basis van leeftijd? Over welke gegevens beschikt u voor het jaar 2019? Zo ja, hoe werkt u samen met Unia?

- Hebt u meer informatie over een verschil tussen mannen en vrouwen die het slachtoffer zijn van deze vorm van discriminatie?

- Is dit probleem van discriminatie het onderwerp van overleg met uw collega's van Werkgelegenheid op de verschillende machtsniveaus?

- Welke maatregelen worden genomen om deze discriminatie bij de aanwerving op basis van leeftijd te bestrijden?
 
 
Antwoord    In mei 2018 heeft Brussel Economie en Werkgelegenheid een samenwerkingsprotocol afgesloten met UNIA en met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) om het doorsturen van meldingen van deze organisaties naar de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie (GWI) mogelijk te maken. Enkel de meldingen in verband met discriminatie bij de aanwerving en met betrekking tot de Brusselse werkgevers die niet door UNIA en het IGVM opgelost werden, worden overgemaakt aan de GWI, voor zover het slachtoffer daarmee instemt.

Er werd een specifieke opleiding voor de inspecteurs van de GWI georganiseerd, in nauwe samenwerking met het IGVM en UNIA.

Tussen deze drie partners wordt jaarlijks een opvolgingsvergadering georganiseerd. Bij deze gelegenheid worden de jaarverslagen voorgesteld en worden verbeterpunten voorgelegd. Er is de gezamenlijke wil om te bekomen dat een groter aantal meldingen de GWI bereikt.
Ik beschik over weinig cijfers in verband met discriminatie op basis van de leeftijd bij de aanwerving en de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen voor deze vorm van discriminatie. De Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie heeft op twee jaar tijd slechts 5 meldingen ontvangen in verband met discriminatie op basis van de leeftijd via UNIA en het Instituut.

In het jaarverslag van UNIA staat vermeld dat zij 67 meldingen hebben ontvangen in verband met het leeftijdscriterium inzake tewerkstelling en aanwerving. Zonder te beschikken over de precieze cijfers betrof het merendeel van deze dossiers evenwel de werkrelaties en niet de aanwerving zelf.

Momenteel is er geen specifiek overleg met mijn collega’s over dit soort discriminatie.

UNIA meldt in zijn verslag dat discriminatie op basis van de leeftijd bij de aanwerving voornamelijk jongeren treft, zijnde personen die net afgestudeerd zijn, en 50-plussers.


Het betreft uiteraard doelgroepen voor wie talrijke steunmaatregelen in verband met tewerkstelling bestaan.

Activa wordt aldus rechtstreeks toegekend aan werkzoekenden jonger dan 30 jaar die geen diploma hoger middelbaar onderwijs bezitten, of voor iedere werkzoekende ouder dan 57 jaar.

Brussel heeft de verminderingen van de sociale bijdragen beperkt tot de werknemers ouder dan 57 jaar om te kunnen beschikken over een efficiënt mechanisme dat deze doelgroep aan het werk houdt.

Jongeren, met de Jongerengarantie, en ouderen krijgen overigens specifieke begeleiding om ervoor te zorgen dat zij een job vinden.


De hervorming van de diversiteitsplannen voorziet dat werknemers die ouder zijn dan 45 jaar, een volwaardige doelgroep zijn waarvoor specifieke initiatieven worden ontwikkeld met het oog op hun aanwerving of hun jobbehoud.

Ten slotte worden in bepaalde ondersteunde projecten, in het kader van de projectoproep in de strijd tegen discriminatie bij de aanwerving, specifieke maatregelen voor oudere werknemers voorzien.