Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de geanalyseerde bestanddelen in het drinkwater in het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 559)

 
Datum ontvangst: 12/11/2020 Datum publicatie: 18/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 08/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/11/2020 Ontvankelijk p.m.
08/12/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    De kwaliteit van het drinkwater is een belangrijke uitdaging. Het is niet alleen een uitdaging met betrekking tot de kwaliteit van onze onmiddellijke leefomgeving, maar het is ook van fundamenteel belang voor de gezondheid van de Brusselaars. De verschillende gevaren zijn gekend: pesticiden, hormoonontregelaars, perchloraat…

In een ideale wereld wordt alles wat een invloed kan hebben op onze gezondheid getest, worden de bronnen van vervuiling opgespoord en behandeld om uiteindelijk water van goede kwaliteit te hebben. Vandaag verneem ik dat sommige bestanddelen die in het water aanwezig zijn, niet of niet meer worden getest. Vivaqua test ongeveer 30 pesticiden en voert meer dan 240.000 testen per jaar uit. Sommige zijn inderdaad vergelijkbaar met de andere deelgebieden, andere zijn dat niet, en nog andere worden genegeerd.

Om mij te vergewissen van de best mogelijke controle van onze waterkwaliteit, voor de gezondheid en de leefomgeving van alle Brusselaars, zou ik u de volgende vragen willen stellen:

- Waar wordt het water dat door de Brusselaars wordt geconsumeerd in het algemeen geput? Welke instanties testen de waterkwaliteit? Is Vivaqua alleen aan boord? Hoe wordt beslist over de lijst van wat wel en wat niet gecontroleerd wordt?

- Wat is de meest actuele lijst met bestanddelen die door Vivaqua worden getest? Zijn er andere instanties die de waterkwaliteit analyseren in het Brussels Gewest? Waarin verschillen deze analyses van de andere Gewesten? Wat beveelt de WGO in dit verband aan?

- Behoren chloraat en perchloraat tot deze bestanddelen? Zo niet, waarom niet?

- Wanneer een wateranalyse een problematische situatie aan het licht brengt, welke procedure wordt dan gevolgd? Zijn deze analyses openbaar?
 
 
Antwoord    1/

VIVAQUA is de enige waterleverancier van het Brussels gewest.

Het door VIVAQUA geproduceerde water komt voornamelijk uit het Waalse Gewest (97%) maar VIVAQUA bezit ook winningen in het Zoniënwoud en in het Ter Kamerenbos.

Iets minder dan 60% van het water dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt verdeeld, is grondwater. Grondwater is vaak van nature zuiver en behoeft dus geen of slechts een minieme behandeling. Iets meer dan 40 % van het water dat VIVAQUA opvangt, is oppervlaktewater (Maas). Een grondige behandeling zorgt ervoor dat het Maaswater drinkbaar wordt en dat het dezelfde kwaliteit heeft als het grondwater.

Het erkend laboratorium “VIVAQUA” controleert de kwaliteit van het water.
 
De lijst met de na te leven parameters en normen is afkomstig van de Europese Richtlijn 98/83 inzake “Drinkwater” die werd omgezet in het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 januari 2002 betreffende de kwaliteit van het leidingwater (Besluit drinkwater).

Zoals voorzien in dat besluit, stelt VIVAQUA elk jaar een controleprogramma op dat onder meer een lijst met relevante pesticiden en metabolieten, die naar alle waarschijnlijkheid in het Brusselse water voorkomen, bevat.

De selectie hiervan is gebaseerd op een risicoanalyse van hun aanwezigheid in het water die stoelt op bepaalde gegevens die door de FOD Volksgezondheid worden overgemaakt. Bovendien wordt rekening gehouden met de gewassen die rond de winningsgebieden aanwezig zijn en de technische haalbaarheid van de chemische analyse.


2/

In de bijlage vindt u de lijst met verplichte parameters die, zoals voorzien in het besluit, aan de kraan van de consument worden geanalyseerd.

Naast de verplichte parameters analyseert VIVAQUA ook andere parameters in de reservoirs: chloriet, chloraat en farmaceutische stoffen.

De kwaliteit van het drinkwater dat in het Brussels Gewest wordt verdeeld, wordt door geen enkele andere instantie geanalyseerd.

Naast de in de richtlijn vastgestelde parameters stelt elke producent in het kader van zijn controleprogramma een lijst op met specifieke parameters voor zijn winnings- of distributiegebied. Deze parameters kunnen dus per gewest verschillen.

Er wordt binnenkort gestemd over een herziening van de Europese drinkwaterrichtlijn, die in 2018 van start is gegaan. De voorgestelde herziening houdt rekening met de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie en de groeiende bezorgdheid van het publiek (hormoon-ontregelaars, farmaceutische producten, enz.).


3/

Chloraat en perchloraat zijn niet opgenomen in de huidige lijst van verplichte parameters die aan de kraan moeten worden geanalyseerd, wat betekent dat ze geen parameterwaarde hebben en dat er geen verplichting is om ze in het drinkwater te meten. VIVAQUA analyseert echter al enkele jaren de aanwezigheid van deze stoffen in het water dat aan de reservoirs wordt geleverd (zie ook vraag 2).

Chloraat is als een van de nieuwe chemische parameters in het voorstel tot herziening van de richtlijn opgenomen. De analyse van deze parameter aan de kraan van de consument wordt uiterlijk drie jaar na de uiterste datum voor de omzetting van deze richtlijn verplicht.

VIVAQUA publiceert proactief de concentratie van deze chemische parameter in de samenstelling van al haar reservoirs (informatie beschikbaar op haar website).

Betreffende perchloraat, dat niet is opgenomen in het nieuwe ontwerp van de Europese drinkwaterrichtlijn, geven de door VIVAQUA uitgevoerde meetcampagnes weer dat de hoeveelheid van deze chemische parameter in het water niet meer dan 1 microgram per liter bedraagt.


4/

Het water dat verdeeld wordt, moet voldoen aan de kwaliteitscriteria van toepassing op het water aan de keukenkraan.

Wanneer niet is voldaan aan een van de parameterwaarden, moet de leverancier onmiddellijk de oorzaak hiervan onderzoeken.

Als blijkt dat de norm daadwerkelijk wordt overschreden en dat de oorzaak daarvan bij de openbare distributie-installatie ligt, dan moet de leverancier zo snel mogelijk de vereiste herstelmaatregelen nemen; VIVAQUA voert snel de gepaste maatregelen uit naargelang de situatie: het netwerk wordt gespoeld, een aansluiting of leiding wordt vervangen, door nog grondiger te ontsmetten, ….

Als blijkt dat de norm daadwerkelijk wordt overschreden en dat de oorzaak bij de privéinstallatie ligt, dan moet de leverancier de abonnees in kwestie informeren en hen advies geven (de leverancier is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water dat is verdeeld tot aan de grens tussen het distributienetwerk en de privé-installatie voor waterdistributie die zich pal stroomafwaarts van de watermeter bevindt). In dit geval zal VIVAQUA de abonnee advies geven.

Indien de overschrijding van dien aard zou zijn dat de volksgezondheid in gevaar wordt gebracht, zou VIVAQUA de betrokken overheid en het mogelijk getroffen publiek uiteraard onmiddellijk op de hoogte brengen.

De kwaliteitsresultaten per reservoir worden maandelijks gepubliceerd op de website van VIVAQUA
https://www.vivaqua.be/nl/klantenhoek/hardheid-en-samenstelling-van-het-water