Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de ondersteuning van innoverende ondernemingen in de strijd tegen plastic afval.

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 567)

 
Datum ontvangst: 23/11/2020 Datum publicatie: 21/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 12/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/11/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De pers berichtte midden-november over innoverende oplossingen voorgesteld door plastic producerende ondernemingen ter vermindering van hun milieu-impact. Deze industrieën produceren producten gebaseerd op plastic, maar ongeveer 4% van het gebruikte plastic gaat verloren tijdens het vervaardigingsproces. Deze ondernemingen dienen dit dan per vrachtwagen naar een sorteercentrum te brengen. Teneinde lange trajecten te vermijden en een vorm van kort circuit te bevorderen stellen deze ondernemingen voor, het plastic ter plaatse te behandelen. Dit houdt dus een recyclagecentrum in de buurt van de onderneming in. In Wallonië zullen deze ondernemingen een gewestelijke steun krijgen om deze oplossing uit te proberen.

Ik steun dit type van initiatieven die strijden tegen de verspilling van materialen en tegelijk een kort circuit aanhangen. Het beleid voor de vermindering van plastic afval dient het gebruik maar ook de productie aan te pakken. Wat doet het Brussels Gewest?

Ik wens u dus de volgende vragen te stellen:

- Wordt er voorzien in financieringen om te strijden tegen plastic afval in de ondernemingen en de industrieën?

- Welke maatregelen voert het Brussels Gewest in ter vermindering van het plastic afval tijdens de productie van goederen?

- Hoeveel ondernemingen maken hoofdzakelijk producten gebaseerd op plastic in Brussel? Welke zijn de betrokken sectoren?
 
 
Antwoord    1/

De productie van goederen op basis van kunststof geeft soms aanleiding tot plastic productieafval. Dit productieafval is vaak homogeen en proper, wat betekent dat het technisch gezien relatief gemakkelijk te recycleren is. Het is interessant om producerende bedrijven aan te moedigen dit productieafval in te zamelen zodat het door andere economische partners kan gerecycleerd worden.

Bovendien bestaan er beleids- en financieringsmaatregelen ten gunste van de kringloopeconomie, met name voor de terugwinning van materialen, waaronder plastic.

Zo biedt Brussel Economie & Werkgelegenheid een premie aan, die tot 40% dekt van materiaalinvesteringen die bepaalde kringloopactiviteiten bevorderen bij investeringen die als doel hebben materialen/voorwerpen te opwaarderen of te besparen op grondstoffen.
Bovendien kunnen ondernemingen die het gebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen en de afvalproductie beperken, erkend worden als circulaire actor (in het kader van de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen) en kunnen ze genieten van een verhoging van 10% op meerdere premies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zo kan in bepaalde gevallen het producerende bedrijf het materiaal spoelen en vermalen om het recycleren te vergemakkelijken. Dergelijke proefprojecten komen perfect in aanmerking voor de projectoproep van BeCircular, dat bedrijven met een kringloopproject financieel ondersteunt, of het nu gaat om een nieuw en innovatief project of om een transitie van het bedrijfsmodel naar meer circulariteit. De 2021-editie van de projectoproep zal zich specifiek toespitsen op de stedelijke productie in het gewest.


2/

Afvalpreventie bij de bedrijven staat centraal in het Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan (HABP) van het gewest, met de strategische doelstellingen 4 (SD 4: de consumptiepraktijken van de professionele activiteiten transformeren en ze motiveren voor zero afval) en 6 (SD 6: de nieuwe economie van het duurzame hulpbronnenbeheer ontwikkelen) die rechtstreeks tot de vakmensen gericht zijn.

Ter aanvulling van het HABP, hebben Leefmilieu Brussel en HUB.brussels het Ondersteuningsplatform voor de circulaire economie
1 opgericht. Het geeft een overzicht van het aanbod inzake begeleiding, locaties en financiering voor elke initiatiefnemer van een circulair project. Op dit moment zijn niet minder dan 36 mogelijke begeleidingen, 20 financieringen en 43 locaties beschikbaar voor bedrijven. De optimalisering van het grondstoffen- en afvalbeheer en het eco-ontwerp van producten of diensten maken uiteraard deel uit van dit begeleidingsaanbod.

Laten we ten slotte niet vergeten dat de industriële verpakkingsbedrijven bepaalde wettelijke
2 verplichtingen moeten naleven, en dit voor het volledige Belgische grondgebied. Zo moeten de industriebedrijven die een bepaalde hoeveelheid afval op de markt3 brengen, een driejaarlijks algemeen preventieplan indienen met de maatregelen om verpakkingen te voorkomen, waaronder deze uit de productie.

In dat kader, promoot Valipac, de organisatie voor het beheer van bedrijfsmatige verpakkingen, ook het circulaire karakter van verpakkingen via verschillende projecten zoals Design4Recycling, circulaire krimphoezen, circulaire bedrukking en circulaire stretchfolie
4.


3/

Cijfers hierover zijn niet beschikbaar.


1 https://www.circulareconomy.brussels/offre-de-soutien-a-leconomie-circulaire/?lang=nl
2 De maatregelen worden opgesomd in het samenwerkingsakkoord van 4/11/2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval
3 Voor zij die jaarlijks minstens 300 ton verpakkingen op de markt brengen en voor bedrijven die in België producten verpakken met minstens 100 ton eenmalige verpakkingen per jaar.
4 Meer informatie over deze projecten via de website van Valipac: https://www.valipac.be/nl/de-overgang-naar-circulaire-economie-vergemakkelijken/