Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het speelplein bij de Renbaan van Bosvoorde

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 636)

 
Datum ontvangst: 18/01/2021 Datum publicatie: 10/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 16/02/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In december jongstleden werd in de pers bekendgemaakt dat een stedenbouwkundige vergunning was afgegeven door Urban Brussels aan Leefmilieu Brussel betreffende een speelplein aan de renbaan van Bosvoorde. Het project lijkt aanzienlijk te zijn: meer dan 9.400 m2 zal bestemd zijn voor de speelpleinen.
We vernemen ook dat het speelplein bestemd is voor kinderen van 0-6 jaar en van 6-12 jaar, in een wouduniversum. Op het terrein zullen ook bomen worden geplant. We zijn over het algemeen tevreden over dit project, maar we hebben nog enkele vragen over enkele aspecten.

Daarom zou ik u de volgende vragen willen stellen:
- Wat is het totale bedrag dat voor deze werken wordt uitgetrokken? Wat is het aandeel van dit bedrag ten opzichte van het totale bedrag dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan speelpleinen wordt besteed?
- Dit project is positief, maar het is belangrijk dat alle Brusselse gezinnen toegang hebben tot ontspanningsruimten dicht bij hun woning. Worden tussen nu en het einde van de zittingsperiode nog andere vergelijkbare projecten gepland? Welke zijn dat? Wat is de geografische spreiding van speelpleinen in het Brussels Gewest?
- Wat is de geplande datum voor de inhuldiging van dit speelplein?
- Wordt een studie verricht naar de kwaliteit van de bodem en de vervuilende stoffen alvorens het project wordt opgezet?
- Welke plaats wordt in dit soort voorzieningen voorzien voor personen met een handicap?

 
 
Antwoord    1/

Het totaalbedrag van de aanleg van het speelplein aan de hippodroom van Bosvoorde Ukkel wordt geraamd op 1.800.000 euro incl. btw.

Dat komt overeen met bijna 20% van het totaalbedrag voor de aanleg van de spel- en sportinfrastructuren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die gepland zijn tijdens de legislatuur.


2/

Het speelnetwerkplan in het Brussels Gewest is gebaseerd op een studie die dateert van 2012, en vertrekt vanuit de vaststelling dat er sprake is van ruimtelijke, kwantitatieve en kwalitatieve tekortkomingen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gebieden die tekortkomingen vertonen, liggen over het algemeen in dichtbebouwde centrale wijken met een jongere bevolking en een beperkte openbare ruimte. Een actualisering van de kaarten waarop deze gebieden met tekortkomingen zijn aangegeven, is gepland in 2021.

Het speelplein aan de hippodroom van Ukkel-Bosvoorde is een van de gewestelijke speelpleinen die werden voorzien in het GPDO.

Naast de Hippodroom werd in 2020 ook het speelplein van het Rood Klooster gerenoveerd; de werkzaamheden aan de recreatieruimte van de Materialenkaai zullen beginnen in 2021; in het westen voorziet het Operationeel plan voor Neerpede diverse recreatieve voorzieningen (fiets- en voetgangerspaden, zwemvijver, sportterreinen onder de ring, avonturenheuvel), die vanaf 2021 zullen worden voorafgegaan door tijdelijke bezettingen.

Daarnaast zal er ook nog een speelbos worden gecreëerd aan de rand van het Moeras Wiels.

Er zullen bovendien ook nog andere, kleinschaligere projecten worden gelanceerd, waarmee het begrip ‘netwerk met meerdere niveaus’ wordt bevestigd, zoals de heraanleg van het Dauwpark in Anderlecht of van het Liedekerkepark in St-Joost, beide gelegen in een gebied met veel tekortkomingen.


3/

De werkzaamheden aan het speelplein staan gepland voor maart 2022, en zullen a priori één jaar duren. Een inhuldiging wordt verwacht tegen de zomer van 2023.


4/

De site is beschermd in categorie 4+0 (ondercategorie A) in de bodeminventaris. Er loopt momenteel een studie voor het speelplein om de maatregelen te preciseren die ter plaatse moeten worden genomen voor de verwijdering van uitgegraven aarde. Ze is gebaseerd op andere deelstudies die al werden uitgevoerd.


5/

Een van de uitdagingen van een gewestelijk speelplein is om te voldoen aan de breedst mogelijke behoeften en verwachtingen, inclusief die van personen met een handicap, zoals personen met beperkte mobiliteit (PBM), maar ook van bijvoorbeeld mensen met autisme.

Het project wil in dat opzicht een voorbeeld zijn en voorziet, in de fase van de stedenbouwkundige vergunning, verschillende aanpassingen:
- Voor de hoofdpaden werd natuursteen gebruikt, die in opus incertum werd geplaatst. Dat harde en rolstoeltoegankelijke materiaal zal de site volledig toegankelijk maken voor alle doelgroepen.
- Die paden zullen op sommige plaatsen worden verbreed om ontmoetingsplaatsen en speelzones te creëren die rechtstreeks toegankelijk zijn voor PBM. In die zones zal het materiaal aangepast worden aan alle doelgroepen, PBM en valide personen: bestuurbare waterspeeltoestellen, ontdek- en leertafels of zandtafels waaronder het mogelijk zal zijn om een rolstoel te plaatsen.
- In de onmiddellijke nabijheid van de paden, in zandzones of in grasperken, voorziet het project inclusieve spelen zoals een gemeenschappelijke draaimolen, nestschommels, trampolines en hangmatten. Die nabijheid van de natuurstenen paden zal het voor de begeleider makkelijker maken om het kind naar de spelen te dragen - waarbij nood is aan zachte en schokdempende bekleding.

In de fase van de opstelling van het bestek voor de opdracht van de werkzaamheden, heeft Leefmilieu Brussel een speciale administratieve clausule voorzien waarin aan de inschrijver wordt gevraagd om een voorstel voor inclusieve spelen te beschrijven in een nota die zal dienen als selectiecriterium.

In de fase van de analyse van de ontvangen offertes, zal Leefmilieu Brussel zich laten bijstaan door een ter zake gespecialiseerde vzw, waarvan het advies als leidraad zal dienen, met name om bij de recreatieve voorstellen rekening te houden met autismestoornissen.