Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de kantorenleegstand in het Brussels Gewest

Indiener(s)
Nicole Nketo Bomele
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 483)

 
Datum ontvangst: 18/12/2020 Datum publicatie: 11/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 26/02/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De huidige gezondheidscrisis gaat gepaard met een veralgemening van het telewerk binnen de bedrijven. Veel waarnemers voorspellen dan ook een toename van de kantorenleegstand. Bovendien werd de omzetting van leegstaande kantoren in woningen vaak genoemd als een oplossing voor het woningtekort. In de 38e editie van het Observatorium van de Kantoren, gepubliceerd in 2019, onthult perspective.brussels dat de leegstand van de kantooroppervlakte in Brussel 7,5% bedraagt op het niveau van het Gewest. In de publicatie staat ook dat in 20 jaar tijd 1.330.000 m² kantooroppervlakte een nieuwe bestemming heeft gekregen. Deze kantoren werden hoofdzakelijk omgebouwd tot woningen (65%).
Mijn vragen zijn dus als volgt:
o Beschikt u over geactualiseerde cijfers over het aantal kantoren dat in het jaar 2020 omgebouwd werd tot woningen?
o Is er een stijgende of dalende trend in de omzetting van kantoren naar woningen in vergelijking met het jaar 2019?
o Beschikt u over cijfers van het jaar 2020 met betrekking tot het leegstandspercentage op de kantorenmarkt?
o Is er een stijgende of dalende trend in de kantorenleegstand n het Brussels Gewest?
 
 
Antwoord    In het Overzicht van het Kantorenpark staan voorlopige cijfers voor de eerste zes maanden van 2020. Daaruit blijkt dat tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 de verbouwing van 64.000 m² kantoorruimte tot woningen stedenbouwkundig werd vergund. Die waarde is voor een groot deel toe te schrijven aan vergunning die werd uitgereikt voor de verbouwing van bijna 24.000 m² kantoorruimte aan de Vorstlaan. Het gaat meer bepaald om een kantoorgebouw dat gesloopt zal worden om het te vervangen door wooncomplexen.

In 2019 werd 85.000 m² verbouwd.

De trend om kantoren te verbouwen tot woningen zet zich van jaar tot jaar door. We moeten nog wachten op de definitieve cijfers van 2020 alvorens een vergelijking met 2019 te kunnen maken. Het gaat echter om een sterke trend die de komende jaren normaliter zal aanhouden, waarbij zich afhankelijk van de omvang van bepaalde projecten, zoals het hierboven aangehaalde voorbeeld, allicht ook enkele schommelingen zullen voordoen.

Voor 2020 hebben we nog geen cijfers over de leegstandsgraad. Die cijfers zouden dit voorjaar beschikbaar moeten zijn in de volgende uitgave van het Overzicht van het Kantorenpark. Het valt desalniettemin te verwachten dat de leegstand hoger zal zijn, doordat onlangs heel wat nieuwe kantoorruimte op de markt werd gebracht en de verkoop daarvan momenteel bezig is. Die raming zal echter herbekeken moeten worden in het licht van de reconversie van kantoren, waardoor de kantoorvoorraad daalt.

Het is nog te vroeg om in te schatten welke gevolgen de veralgemening van telewerk zal hebben op de bezetting van de kantoorgebouwen. Kantoren zullen niet verdwijnen, maar zullen wel aangepast worden aan de nieuwe manieren van werken, wat niet noodzakelijk zal leiden tot een aanzienlijke vermindering van de oppervlakte.