Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het kappen van bomen in het Wilderbos

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 874)

 
Datum ontvangst: 05/07/2021 Datum publicatie: 21/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 14/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/08/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

Om sanitaire redenen (met name aantasting door schimmels) zullen in het Wilderbos 40 bomen worden geveld en zullen 4 andere bomen sterk worden ingekort. Deze bomen bevinden zich in de gemeente Sint-Agatha-Berchem. De bouwvergunning is verleend aan Leefmilieu Brussel, dat het Wilderbos beheert, aangezien het Gewest het bos in erfpacht heeft.

Er moeten nog belangrijke vragen worden beantwoord, zoals de toekomst van het betrokken perceel, het aantal bomen en het soort bomen dat moet worden herplant. Hoewel de meeste bomen inderdaad ziek zijn, zijn noch de gemeente noch de burgers geraadpleegd, wat betreurenswaardig is.

Er circuleert een burgerpetitie die de beslissing van de regering betreurt en zich met name richt tegen het gebrek aan overleg en communicatie rond het project. Ik kan het alleen maar eens zijn met deze overwegingen: het gewestelijk beleid, en met name milieubeleid, verdient en vereist overleg, zowel met de gemeenten als met de burgers.

Ik zou u de volgende vragen willen stellen:

  • Bevestigt u dat er geen overleg met de burgers heeft plaatsgevonden? Waarom niet?

Heeft de regering al plannen om deze tekortkoming te verhelpen? Zo ja, in welke vorm en in welke mate?

  • Welke communicatie heeft Brussel Leefmilieu gevoerd over het kappen van deze bomen? Welke contacten heeft Leefmilieu Brussel met de gemeente gelegd?

  • Hebt u, als minister bevoegd voor Leefmilieu Brussel, nota genomen van de petitie van de burgers betreffende het Wilderbos? Wat voor vervolg hebt u eraan gegeven?

  • Wat de stedenbouwkundige vergunning betreft, wat is de gemiddelde duur voor het verkrijgen van de vergunning tussen de neerlegging en de kennisgeving van het besluit voor Leefmilieu Brussel? Is er een wezenlijk verschil tussen Leefmilieu Brussel en particulieren?

  • Welke projecten zijn gepland op het stuk grond waar nu de bomen staan? Het lijkt erop dat Leefmilieu Brussel streeft naar een meer moerassig aspect door de voorkeur te geven aan spontane regeneratie, wat zijn de elementen die deze keuze verklaren? Is er nog herbeplanting gepland? Zo ja, welke soorten zijn gekozen?

 

 

 

 

 

 

 
 
Antwoord    1)

De stedenbouwkundige vergunning 03/PFD/1765446 van 24/02/2021 betreft de kap van 40 bomen (waarvan 12 staande dode bomen) en het inkorten van 4 bomen voor de veiligheid.

In de vergunning wordt met name benadrukt dat:
- (...) de bomen voor het merendeel stervende zijn, onderhevig zijn aan aantastingen door houtetende paddenstoelen, verstikt zijn door klimop en/of niet de ruimte hebben om zich naar behoren te ontwikkelen;
- (...) de stervende bomen een zeker gevaar voor het publiek inhouden omdat het risico bestaat dat zij afbreken;
- (...) de meeste van deze bomen niet van significant landschappelijk, biologisch of dendrologisch belang zijn.

De burgers zijn niet geraadpleegd, aangezien de stedenbouwkundige vergunning die aan Leefmilieu Brussel (LB) is afgegeven, betrekking heeft op technische handelingen van dagelijks beheer die erop gericht zijn een park dat door het grote publiek wordt bezocht, veilig te maken en het bomenerfgoed van het Wilderpark in een goede gezondheidstoestand te houden.

Die handelingen worden door de Administratie van het Erfgoed (Urban.brussels) beschouwd als van gering belang en zijn vrijgesteld van het voorafgaand advies van de gemeente.

De te vellen bomen werden geïdentificeerd op basis van de laatste fytosanitaire studie die op het terrein is uitgevoerd door een gespecialiseerd expertisebureau (augustus 2020), overeenkomstig de methodologie voor de opvolging van de gezondheidstoestand van bomen in gewestelijke parken en (semi)natuurlijke gebieden. De resultaten van de studie werden vervolgens bevestigd door technici van de dienst ‘Beheer van bomenerfgoed’ van LB.


2)

Aangezien de handelingen of werkzaamheden waarvoor de vergunning werd aangevraagd van gering belang zijn, zijn zij vrijgesteld van het voorafgaand advies van de gemeente.

In vergunning 03/PFD/1765446 staat: ‘Deze vergunning wordt gelijktijdig betekend, via een aangetekend schrijven, aan de aanvrager (n.v.d.r.: LB) en aan het college van burgemeester en schepenen’. De gemeente werd derhalve op hetzelfde moment als LB in kennis gesteld van de afgifte van de vergunning.

Een bericht van mededeling van de beslissing inzake stedenbouw betreffende de vergunningsaanvraag werd door LB aan de ingangen van het Wilderpark geplaatst binnen de 10 dagen na ontvangst op 24/02/2021 van de stedenbouwkundige vergunning overeenkomstig de verplichtingen van artikel 6, § 2, eerste lid, van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 tot bepaling van de vorm en van de procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen (...) inzake stedenbouwkundige vergunningen.

De plaatsing van dat bericht ligt waarschijnlijk aan de basis van de vrees die sommige omwonenden van het park op sociale netwerken hebben geuit.

Aangezien de vergunning 30 dagen na ontvangst uitvoerbaar was, werd zij pas ten uitvoer gelegd vóór het begin van de vogelbroedperiode van 1 april tot 15 augustus, tijdens welke geen bomen mogen worden gekapt.

De aanvullende informatie met betrekking tot dit dossier werd door LB aan de gemeente Sint-Agatha-Berchem verstrekt op 28/05/2021, binnen 10 dagen na het verzoek van haar dienst ‘Strategie en Ontwikkeling’, met inbegrip van de informatie dat de werken niet vóór het einde van de broedperiode zouden worden opgestart.

De werken zijn gepland voor oktober 2021. De communicatie met de gemeente en de omwonenden van het park is gepland voor september 2021 en zal de vorm aannemen van:
- een nauw contact met de technische diensten van de gemeente Sint-Agatha-Berchem om de start van de werken voor te bereiden;
- een verklarend tweetalig ‘nieuwsbericht’ dat sinds eind augustus beschikbaar is op de website van LB. Daarin wordt de aanstaande kap toegelicht en worden links gegeven om de fytosanitaire studie te downloaden die aan de basis ligt van de besluiten om bomen te vellen, alsook de stedenbouwkundige vergunning die aan LB is afgegeven. Het nieuwsbericht en de begeleidende documenten zullen worden voorgesteld en ter beschikking worden gesteld van de gemeente voor communicatie op haar eigen website.
- een informatiesessie ter plaatse in september voor de omwonenden. LB zal het volledige dossier voorstellen, blijven stilstaan bij de bomen die zullen worden gekapt, uitleggen waarom dat moet gebeuren en op de vragen van de deelnemers antwoorden. Dat bezoek zal plaatsvinden op 4 september 2021.
- affiches bij de ingangen van het terrein om aan te geven dat de vergunning is afgegeven, gedurende de hele duur van de werkzaamheden.


3)

Ik heb inderdaad kennisgenomen van deze petitie. Ik heb ze heel aandachtig gelezen en ze werd doorgestuurd naar Leefmilieu Brussel, dat mij verzekerde dat het vellen van de bomen noodzakelijk is in het kader van het dagelijks beheer van het park en dat het voornemens was de gebruikers van het park vóór de aanvang van de werkzaamheden naar behoren in te lichten.

Bovendien werd mijn administratie op 19/05/2021 door de gemeente Sint-Agatha-Berchem op de hoogte gebracht van de verspreiding van deze petitie op sociale netwerken, en heeft mijn administratie verzocht om meer informatie over het dossier zodat zij de gemeentelijke overheden op de hoogte kan brengen.

De aanvragende dienst heeft de ontvangst van LB’s ‘relevante’ antwoorden op haar vragen op 28/05/2021 bevestigd. LB leidde daaruit af dat de gemeente Sint-Agatha-Berchem in staat was de ontvangen informatie mee te delen aan de auteurs van de petitie.


4)

Het duurt gemiddeld 4 à 5 maanden om een stedenbouwkundige vergunning te krijgen. Die termijn kan echter variëren van 1 tot 8 maanden - of zelfs langer - naargelang de complexiteit van het dossier (al dan niet van gering belang, al dan niet een beschermde site) en de verzadiging van de diensten.

Ik beschik niet over de termijn voor de afgifte van vergunningen aan particulieren. Dat zou moeten worden gevraagd aan het kabinet dat bevoegd is voor Erfgoed.


5)

Het vellen van bomen in het Wilderbos voor veiligheids- en onderhoudsdoeleinden zal het natuurlijke aanzicht van het gebied niet veranderen. De beperkte en plaatselijke lichtinbreng in verband met het vellen zal ten goede komen aan de vegetatie (jong hout, rijshout of spontane zaailing) die zich in de ‘wachtruimte’ onder en/of rond de te vellen bomen bevindt. Mits die lichtinbreng voldoende is, en wanneer die vervangende bosvegetatie niet (voldoende) aanwezig is of ontoereikend is (invasieve soorten en/of ongeschikt voor de locatie), is het de bedoeling om het terrein waar het bos gekapt is, te herplanten/verrijken met wilde zwarte elzen, appel- en perenbomen.

In de vergunning wordt vermeld dat door het vellen van bepaalde populieren en wilgen zonder herbeplanting het laagste punt weer een moerassigere uitstraling zal krijgen en de biodiversiteit zal toenemen. Dat is ongetwijfeld een interpretatie van de ambtenaar die de aanvraag heeft behandeld, aangezien in het dossier van de vergunningsaanvraag dat door Leefmilieu Brussel is ingediend, geen sprake is van een moerassig aspect. LB is namelijk niet van plan om het gebruik van de site te wijzigen.