Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het programma voor fruit, groente en zuivel op school.

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 938)

 
Datum ontvangst: 27/09/2021 Datum publicatie: 16/11/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 05/11/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/10/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   
Het programma "verse groenten, fruit en melk op school" strekt ertoe de consumptie van deze producten in de Brusselse scholen aan te moedigen. De producten worden gratis gedistribueerd.

Het initiatief heeft tot doel de consumptie van gezonde producten te verhogen. Het feit dat ze gratis zijn, betekent dat iedereen toegang heeft tot deze producten, ook de meer kwetsbare groepen. Volgens mij is dit de grootste uitdaging voor het voedsel in Brussel: gezond, biologisch en lokaal voedsel dat voor iedereen toegankelijk is. Daarom vind ik het een zeer positief project.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

  • Het project wordt uitgevoerd met de steun van de Europese Unie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Welke steun wordt door het Gewest verleend? Wat is het totale budget voor dit project? Hoe evolueert het sinds het begin van de zittingsperiode?

  • Hoe evalueert uw regering dit project?

  • Hoeveel scholen doen mee aan het programma? Werden alle deelnemingsaanvragen aanvaard? Zo neen, op basis van welke criteria werden de aanvragen aanvaard/geweigerd?

 
 
Antwoord   

1)

-          Het EU-programma voor scholen omvat een groente- en fruitcomponent en een zuivelcomponent. Het maximumbedrag van de terugbetaalde steun is 9 euro/leerling/jaar incl. btw voor groenten en fruit en 5,30 euro/leerling/jaar incl. btw voor melkproducten.

-          De EU is verantwoordelijk voor het aandeel excl. btw en het Gewest is verantwoordelijk voor het btw-aandeel.

-          Sinds het begin van de legislatuur is het bedrag van de door de EU en het Gewest uitgevoerde begroting voor de distributie van de producten als volgt:

 

Schooljaar

EU

BHG

2019-20

€ 84.463,48

€ 5.067,41

2020-21

€ 141.367,22

€ 8.411,81

 

-          Het Waalse betaalorgaan komt tussen voor de betaling van de steunaanvragers. Sinds het begin van de legislatuur is 60.000 euro overgemaakt aan dat orgaan voor de administratieve bijstand.

 

-          Het BHG heeft de evaluatie- en communicatieacties op de scholen gefinancierd:

Evaluatie- en communicatieacties

Evaluatie

€ 32.549,00

Keukenkit

€ 35.906,75

Brochures

     € 603,46

Website

€ 22.201,60

 

-          De huidige regering heeft de uitvoeringsbesluiten waarin de uitvoeringsbepalingen van het programma worden vastgesteld, herzien om de procedure voor de deelnemende scholen te vereenvoudigen.

2)

 

De gezondheidscontext heeft een sterke invloed gehad op de daadwerkelijke deelname van scholen voor het schooljaar 2019-20.

Het programma blijft relevant op basis van de gezondheidsenquête van 2013. De trends met betrekking tot het probleem van overgewicht en met name obesitas bij Brusselse jongeren zijn namelijk alarmerend: 23% van de jongeren tussen 2 en 17 jaar heeft overgewicht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (tegenover gemiddeld 20% in België) en 9% van hen lijdt aan obesitas (tegenover gemiddeld 7,1% in België).

 

3)

 

-          Het aantal scholen dat sinds het begin van de legislatuur heeft deelgenomen aan het EU-programma voor scholen, bedraagt:

 

 

Jaar

Franstalige scholen

Nederlandstalige scholen

Totaal

2019-20

52

49

101

2020-21

62

41

103

 

-          Niet alle aanvragen werden aanvaard, aangezien de steunaanvragers moeten voldoen aan een reeks formaliteiten die door de EU en het Gewest worden opgelegd:

 

In het kader van het programma moeten de steunaanvragers eerst door de administratie worden goedgekeurd. Drie organisaties kunnen worden erkend als aanvragers van steun, namelijk:

1.       Scholen uit het kleuteronderwijs, het basisonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs, gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

2.       De inrichtende macht van de school;

3.       De leverancier van producten gekozen door de onderwijsinstelling.

 

Die inschrijvingsaanvraag wordt door middel van een formulier uiterlijk op 30 oktober ingediend bij de dienst Economie van Brussel Economie en Werkgelegenheid. Dat formulier moet ook informatie bevatten over de leverancier die is gekozen om de producten te leveren. Die leverancier moet door de school of de inrichtende macht zijn geselecteerd volgens de correcte toepassing van de regelgeving inzake overheidsopdrachten. 

 

Wat de steunaanvraag betreft, moeten de aanvragers vervolgens een aanvraagformulier indienen binnen drie maanden na de verdelingsperiode (september tot december, januari tot maart, april tot juni).

 

De details van de regelgeving, met inbegrip van de in acht te nemen formaliteiten, vindt u in de hieronder vermelde documenten: