Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het hebben van één vaste contactpersoon gedurende de volledige zoektocht van de werkzoekende

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 882)

 
Datum ontvangst: 24/01/2022 Datum publicatie: 22/02/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 22/02/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
26/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

De Brusselse Burgerassemblee, een groep van 45 toevallig uitgelote Brusselaars, heeft zich gedurende enkele maanden over werkgelegenheid en tewerkstelling in Brussel gebogen. Ze zocht antwoord op de vraag “hoe kunnen we elke Brusselaar toegang geven tot een gepast en waardevol werk?”. Na zich te informeren en met elkaar te overleggen heeft de Assemblee enkele voorstellen gedaan. Het is mijn rol om haar ideeën, voorstellen en vragen hier in het parlement binnen te brengen. Zo tonen we dat een democratie best inclusief, deliberatief en participatief kan zijn.

Volgens de Brusselse Burgerassemblee worden werkzoekenden onvoldoende opgevolgd op lange termijn. Ze geloven dat een gepersonaliseerde begeleiding gedurende hun hele traject als werkzoekende de kansen op het afhaken zou verminderen en bovendien de kwaliteiten van elke werkzoekende naar boven zou halen.

De Assemblee wil dan ook dat elke werkzoekende door één contactpersoon begeleid wordt. Op die manier kan de begeleidende persoon alle competenties en ervaringen van de werkzoekende valoriseren. De begeleider kan zo meer en betere resultaten boeken. Voor zowel Actiris als de werkzoekende kan dit ook tijdwinst en een hogere efficiëntie betekenen. Men moet immers niet telkens van voren af aan beginnen om elkaar te leren kennen. De vertrouwensband kan er alleen maar beter op worden. Ten slotte zet zo’n systeem de persoon in haar geheel centraal in het traject van de werkzoekende.

In Vlaanderen is elke werkzoekende verbonden aan een vaste persoon van de VDAB voor de begeleiding van het volledig traject. Bij Actiris, daarentegen, ontmoet een werkzoekende vaak bij elk bezoek een nieuwe Actiris-medewerk(st)er. Een gepersonaliseerde begeleiding bij het volledige traject als werkzoekende zou een stap kunnen zijn naar een betere waardering van de werkzoekende al persoon in haar geheel.

Hierover had ik u dan ook graag het volgende gevraagd:

  • Heeft u cijfers over hoeveel begeleiders een werkzoekende vandaag tegenkomt op zijn traject? Wat is het huidige beleid hierover bij Actiris? Hoe worden dossiers toegedeeld en/of herverdeeld?

  • Overweegt u - zoals het al te werk gaat bij de VDAB - het invoeren van een vaste contactpersoon voor elke werkzoekende bij Actiris? Waarom (niet)?

 
 
Antwoord    Heeft u cijfers over hoeveel begeleiders een werkzoekende vandaag tegenkomt op zijn traject?

&

Wat is het huidige beleid hierover bij Actiris? Hoe worden dossiers toegedeeld en/of herverdeeld?


Actiris beschikt niet over cijfers in verband met het aantal begeleiders dat een werkzoekende gemiddeld kan ontmoeten tijdens zijn traject. De situaties waarmee werkzoekenden te maken krijgen, kunnen uiteenlopend zijn en vereisen soms dat de werkzoekende in de loop van het begeleidingstraject wordt doorverwezen naar gespecialiseerdere externe partners.


Wat uw vraag over de verdeling van de dossiers betreft: de hele methodologie werd ontwikkeld in het kader van de “Oplossingsgarantie”. De bedoeling was een zo vlot mogelijke dienstverlening te waarborgen. De verdeling van de dossiers gebeurt nadat de werkzoekende zich heeft ingeschreven.

De meeste werkzoekenden worden verdeeld via een automatisch en geautomatiseerd oproepingssysteem dat hen dispatcht naar de agentschappen of de Pool Opleiding-Werk (POW), op basis van het in zijn dossier vermelde beroep en volgens de voorkeur voor een referentie-agentschap.
De werkzoekenden kunnen eveneens manueel naar de garantiepartners gedispatcht worden, wat op basis van de analyse van het dossier gebeurt.


Voor de werkzoekenden die niet tot het doelpubliek van de “Oplossingsgarantie” behoren, kan op hun vraag een aanvraag worden ingediend bij hun referentie-agentschap. Het referentie-agentschap biedt vervolgens binnen de maand begeleiding aan de werkzoekende aan.


De gespecialiseerde dienstverlening, zoals BAZW of LINK, hangt af van de dienst. Bepaalde diensten werken met een beperkt doelpubliek en contacteren proactief deze werkzoekenden. Andere diensten werken op vraag van de werkzoekende.

Overweegt u - zoals het al te werk gaat bij de VDAB - het invoeren van een vaste
contactpersoon voor elke werkzoekende bij Actiris? Waarom (niet)?

Het doelpubliek van Actiris wordt opgevolgd in het kader van de Oplossingsgarantie voor iedereen. Deze begeleiding wordt opgestart door de referent-consulent en hij zal dus de vaste contactpersoon zijn voor de werkzoekende gedurende zijn begeleiding.
Indien de werkzoekende doorverwezen moest worden naar een partner (bijvoorbeeld in geval van huisvestigingsproblemen), blijft hij in de portefeuille van de referent-consulent en kan hij eender wanneer een beroep doen op hem.

De werkzoekenden buiten het doelpubliek van de Oplossingsgarantie kunnen ook een aanvraag indienen om begeleid te worden door een referent-consulent.

In geval van een korte afwezigheid van de referent-consulent wordt een back-upsysteem ingeschakeld en neemt een collega-consulent de opvolging tijdelijk op zich.

De begeleide werkzoekenden kunnen eveneens gebruikmaken van de punctuele diensten aangeboden door de consulenten in het Contactcenter of in het agentschap, het Beroepenpunt, etc.

Ten slotte hebben zij ook toegang tot gespecialiseerde begeleidingen, indien zij tot de doelgroep van de dienst behoren. Deze begeleidingen vallen buiten het kader van de Oplossingsgarantie en dus de globale begeleiding, maar de werkzoekende krijgt voor de duur van deze begeleiding ook een vaste contactpersoon toegewezen op wie hij een beroep kan doen.