Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het garanderen van een bedrijfsstage na afloop van de opleiding

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 883)

 
Datum ontvangst: 24/01/2022 Datum publicatie: 22/02/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 22/02/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
26/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

De Brusselse Burgerassemblee, een groep van 45 toevallig uitgelote Brusselaars, heeft zich gedurende enkele maanden over werkgelegenheid en tewerkstelling in Brussel gebogen. Ze zocht antwoord op de vraag “hoe kunnen we elke Brusselaar toegang geven tot een gepast en waardevol werk?”. Na zich te informeren en met elkaar te overleggen heeft de Assemblee enkele voorstellen gedaan. Het is mijn rol om haar ideeën, voorstellen en vragen hier in het parlement binnen te brengen. Zo tonen we dat een democratie best inclusief, deliberatief en participatief kan zijn.

U vermelde in het regeerakkoord: “Het volstaat niet langer om iemand op te leiden en vervolgens in te schakelen; werkzoekenden moeten systematisch in de werksituatie worden geplaatst.” Gegeven de positieve resultaten van dat inschakelingscontract voor jongeren, besloot u om begin 2019 de jongerengarantie tot alle werkzoekenden uit te breiden — en deze te herdopen tot “Oplossingsgarantie voor iedereen”. Deze uitbreiding zorgt ervoor dat een veel grotere groep werkzoekenden een stage, een baan of een opleiding aangeboden zal worden.

Dit gaat heel sterk in de richting van wat de Brusselse Burgerassemblee vraagt aan de regering. Toch gaat de assemblee een stapje verder, namelijk ze vragen voor een garantie van een bedrijfsstage na afloop van de opleiding. Louter een opleiding gevolgd hebben is immers voor veel werkgevers onvoldoende.

We horen regelmatig van mensen die via Actiris een opleiding aangeboden kregen maar toch geen baan of stageplaats vinden. Brussel telt nog altijd zo’n 90.000 werkzoekenden. Er is nood aan het bestendigen van een link tussen opleiding en werkervaring.

Hierover had ik u dan ook graag het volgende gevraagd:

  • Hoever staat u met de “Oplossingsgarantie voor iedereen”? Kan u zo’n garantie wel degelijk garanderen voor alle werkzoekenden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

  • Hoeveel van de deelnemers die een opleiding volgden die hen via Actiris werd aangeboden, konden uiteindelijk een baan of stageplaats vinden? Als we weten dat zelfs opgeleide werkzoekenden niet altijd een stage vinden, wat doet u om dat te vermijden?

  • Het platform “MyActiris” stelt passende vacatures en automatische matching centraal. Overweegt u het gebruiken van dat platform om ook de garantie te bestendigen door bijvoorbeeld stages aan te bieden na een opleiding?

  • Op welke manier kunnen bedrijfsstages na een opleiding ook betaalde stages zijn? Welke budgetten heeft u hiervoor vrijgemaakt? Zijn deze voldoende om alle dergelijke stage aan een vergoeding te koppelen?

 
 
Antwoord   
De Oplossingsgarantie voor iedereen werd ingevoerd na het succes van de Jongerengarantie, die het mogelijk heeft gemaakt een baan, een stage of een opleiding aan te bieden aan bijna 89% van de 12.000 personen jonger dan 30 jaar die zich voor het eerst bij Actiris inschreven.

Door de vaardigheden van de werkzoekenden te versterken via oplossingen zoals opleiding, een stage in een onderneming of de erkenning van competenties, kunnen de Brusselaars zich duurzamer op de arbeidsmarkt inschakelen.


In 2019 kon Actiris van alle werkzoekenden die een beroepsopleiding, een opleiding of een stage volgden, vaststellen dat 53,9% van hen een baan van minstens 1 maand kon vinden over een periode van 12 maanden na het einde van de opleiding of stage.


Ik kan u ook melden dat het uitstroompercentage naar een baan van ten minste 1 maand de laatste jaren een betrekkelijk positieve tendens vertoont. Het is gestegen van 55,3% in 2015 tot 58,9% in 2018.

Uit de gegevens voor het jaar 2019 blijkt dat dit percentage over de hele lijn is gedaald, heel waarschijnlijk als gevolg van de gezondheidscrisis.

De uitstroom van stagiairs wordt immers geobserveerd over een periode van 12 maanden na de einddatum van hun opleiding. Daarom wordt voor stagiairs die in 2019 de opleiding verlieten, de uitstroom tussen 2019 en 2020 in acht genomen.


Via het platform “MyActiris” kan een werkgever naast werkaanbiedingen ook stages publiceren of laten publiceren.

Bruxelles Formation werkt actief samen met Actiris om werkzoekenden aan het einde van hun opleiding aan werk te helpen. Voor stages wordt het contact met de werkgevers gelegd na prospectie door het personeel van Actiris via de website
https://www.bruxellesformation.brussels/services-aux-entreprises/

Een automatisch matchingsysteem bestaat momenteel dus niet.
Er wordt nog niet voorzien om het platform “MyActiris” open te stellen voor stages aan het einde van de opleiding.


In België wordt de overgrote meerderheid van de stages uitgevoerd in het kader van studies of een opleiding.
De openbare diensten voor arbeidsbemiddeling of opleiding beheren de stageplaatsen die ter beschikking staan van werkzoekenden.
De stage wordt gevolgd in het kader van de verwerving van verplichte praktijkervaring (tijdens het schooljaar of tijdens de schoolvakanties) met het oog op het behalen van een diploma.
Het gaat dus om een stage tijdens de studie, hetzij aan het eind van de studie, hetzij wanneer zij hun diploma hebben behaald. Om als student een andere stage te lopen dan degene die in het studieprogramma is voorzien, is de uitdrukkelijke instemming van de school absoluut vereist.
Wat een stage na het behalen van het diploma betreft: de regelgeving staat onder bepaalde nogal strikte voorwaarden toe dat een stage wordt gedaan wanneer men werkzoekend is.
Afgezien van deze twee gevallen wordt elke stage die zonder instemming van de school of zonder toestemming van de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling of opleiding wordt uitgevoerd, beschouwd als zwartwerk.


Dit zijn de verschillende soorten stages die wettelijk mogelijk zijn in België:
- Stages voor leerlingen uit het technisch en beroepssecundair onderwijs;
- Stages voor leerlingen in het alternerend onderwijs;
- Stages voor studenten in het hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten);
- Stages voor werkzoekenden;
- Stages voor vrijwilligers;
- Stages voor buitenlanders;
- Stages in het buitenland.
Bruxelles Formation is betrokken bij verschillende soorten stages in ondernemingen voor werkzoekenden die bij Actiris ingeschreven zijn en die aanleiding geven tot de uitbetaling van vergoedingen aan stagiairs.
- De observatiestage (vroeger acculturatiestage) biedt de stagiairs de mogelijkheid een beroep, een werkplek of een bedrijfscultuur te ontdekken om hun opleidingsproject te verduidelijken en hun beroepskeuze te toetsen aan de reële arbeidsomstandigheden. De stage richt zich tot werkzoekenden die zich al hebben ingeschreven voor een opleiding in een pool van Bruxelles Formation. Zij vindt plaats hetzij vóór de aanvang van de opleiding, hetzij tijdens de opleiding. Deze stage duurt maximaal 4 weken.

- De stage aan het einde van de opleiding (vroeger de afsluitende stage) stelt de stagiair in staat om aan het einde van de beroepsopleiding zijn kennis in een bedrijf in praktijk te brengen. Deze stage duurt 4 tot 8 weken. Volgens onze meest recente cijfers hebben 612 stagiairs na hun opleiding bij Bruxelles Formation in 2021 een dergelijke stage gelopen. In 2020 waren er 493 stagiairs.

- De taalstage in de onderneming stelt stagiairs met een niveau B1 in de taal van de immersie in staat om na hun studie een kwalificerende opleiding te volgen of een eerste beroepservaring op te doen. Deze stage duurt 6 tot 8 weken en kan in het Nederlands, Engels of Frans vreemde taal als immersietaal worden gedaan.

Tijdens de duur van deze stages in een onderneming ontvangt de stagiair een vergoeding van 2 euro bruto/uur en staat hij onder contract bij Bruxelles Formation. Deze vergoeding komt bovenop de werkloosheidsuitkering of het leefloon dat de stagiair, indien van toepassing, ontvangt. De stageovereenkomst is een opleidingsovereenkomst tijdens dewelke alle voorwaarden voor de vergoeding van stagiairs van toepassing zijn, ongeacht het soort stage.
Sinds januari 2021 is de opleidingsvergoeding verhoogd van 1 naar 2 euro per gevolgd opleidingsuur.

Bij Bruxelles Formation wordt de prospectie voor stageplaatsen in ondernemingen uitgevoerd in samenwerking met Actiris in het kader van het gekruiste beleid Werk-Opleiding. De meeste centra van Bruxelles Formation beschikken over hun eigen “Délégués Relations Entreprises” (DRE – afgevaardigden voor de relaties met de ondernemingen), die verantwoordelijk zijn voor het beheer en de ontwikkeling van de relaties met de ondernemingen binnen hun opleidingsgebied. De dienst externe communicatie van Bruxelles Formation is ook betrokken bij de prospectie van stageplaatsen bij werkgevers.