Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het sensibiliseren van werkgevers over vooroordelen bij de aanwervingsbeleid

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 969)

 
Datum ontvangst: 25/04/2022 Datum publicatie: 07/07/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 22/06/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/05/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

De Brusselse Burgerassemblee stelt vast dat nog té veel Brusselaars worden geconfronteerd met discriminatie bij de zoektocht naar een job. De Brusselse Burgerassemblee stelt voor om werkgevers intensiever te sensibiliseren wat vooroordelen bij hun aanwervingsbeleid betreft.

Uw antwoord op mijn schriftelijke vraag toont aan dat er veel acties ondernomen worden om werkgevers te sensibiliseren bij het mogelijks vooroordelen bij aanwerving. Dat is heel hoopvol en we hopen dat deze acties zo effectief mogelijk toegepast zullen (blijven) worden en dat andere acties zullen blijven toenemen.

Concreet had ik u graag de hierna komende opvolgvragen gesteld:

  • Wat gebeurt er voor het sensibiliseren van werkgevers die geen dienst doen op de dienstverlening van Actiris? Stuurt Actiris medewerkers naar zulke ondernemingen om deze werkgevers te sensibiliseren? Waarom (niet)?

  • U vermeldde dat er “slechts een klein aantal werkgevers blijft hardnekkig discrimineren”. Welke soort sectoren komen terug als hardnekkig discriminerend? Heeft u zicht op de redenen hiertoe? Welk beleid voert de regering om deze sectoren toch te sensibiliseren?

 


 


 


 

 

 
 
Antwoord    Ik dank u voor uw vraag.

Wat gebeurt er voor het sensibiliseren van werkgevers die geen beroep doen op de dienstverlening van Actiris? Stuurt Actiris medewerkers naar dergelijke ondernemingen om deze werkgevers te sensibiliseren? Waarom (niet)?

Actiris heeft 28 werkgeversconsultants die namelijk verantwoordelijk zijn voor het prospecteren van bedrijven die geen beroep doen op de dienstverlening van Actiris
De prospectie is georganiseerd volgens bedrijfsgrootte en activiteitensectoren en maakt het mogelijk om Brusselse werkgevers te informeren over de diensten van Actiris en de tewerkstellings- en opleidingspremies. Actiris bevordert ook gewestelijke diversiteitsinstrumenten, waaronder de verschillende diversiteitsplannen en het diversiteitslabel. Actiris biedt werkgevers gratis begeleiding aan bij het opstellen van een diversiteitsplan, meer bepaald op het vlak van de aanwerving en het beheer van de werknemers, maar ook inzake interne en externe communicatie.

De diversiteitsconsultants contacteerden in 2020 7787 werkgevers, en gaven 14 geïnteresseerde bedrijven door aan de dienst diversiteit.
Actiris zet ook in op externe communicatie door het jaarlijks event van de uitreiking van de diversiteitslabels te belichten.

Wanneer Brusselse ondernemingen een beroep doen op de diensten van Actiris, kunnen ze een beroep doen op een referentieconsultant die als centraal contactpunt fungeert.
De essentiële activiteiten van deze werkgeversconsultants zijn uiteenlopend:
Ze geven advies en informatie aan werkgevers over de tewerkstellingsmaatregelen en -premies, stages, diversiteitsplannen, de Brusselse arbeidsmarkt,….

Ze helpen werkgevers bij het schrijven van het profiel van vacatures, rekening houdend met de vaardigheden die worden verwacht voor de functie en met de realiteit van de arbeidsmarkt.
Ze helpen hen ten slotte bij het kiezen van de meest geschikte beheersmethode en bij de verspreiding van alle stage- en werkaanbiedingen.

U vermeldde dat er “slechts een klein aantal werkgevers hardnekkig blijft discrimineren”. Welke soort sectoren komen terug als hardnekkig discriminerend? Heeft u zicht op de redenen hiertoe? Welk beleid voert de regering om deze sectoren toch te sensibiliseren?

De aanduiding "slechts een klein aantal werkgevers blijft discrimineren" betreft enkel werkgevers die gebruik maken van de diensten van Actiris door een jobaanbieding te publiceren via de Actiris-website.

Om een ​​sectorale visie te hebben op discriminerende fenomenen bij aanwerving, moet een grootschalig sociaal-economisch onderzoek worden opgestart. Ik werk momenteel samen met de administratie aan het opstellen van een bijzonder lastenboek om een ​​overheidsopdracht te lanceren met het oog op de uitvoering van een dergelijke studie, de eerste in het Brussels Gewest.
Deze studie zal zich in het bijzonder toespitsen op de identificatie van discriminatie op de Brusselse arbeidsmarkt door vergelijking van de geanalyseerde sectoren en volgens de vooropgestelde discriminatiecriteria; het uitvoeren van testen; de compilatie van resultaten; de interpretatie hiervan en het formuleren van aanbevelingen.

Overeenkomstig de conclusies van deze opdracht, zal met de sectoren gewerkt worden aan bewustmaking en voorlichting over het fenomeen discriminatie bij aanwerving.