Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het verdrag betreffende de ontginning van de zeebodem.

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1448)

 
Datum ontvangst: 06/03/2023 Datum publicatie: 20/06/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 09/06/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/05/2023 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De bescherming van de zeebodem tegen de gevolgen van economische exploitatie is essentieel voor de toekomst van de biodiversiteit op onze planeet en voor het klimaat.

Het lijkt erop dat de Raad van de Internationale Zeebodemautoriteit (ISA) zich intensiever inspant om de voorwaarden vast te stellen voor de commerciële exploitatie van diepzeemineralen op volle zee. In principe zouden al in juli van dit jaar exploitatievergunningen kunnen worden afgegeven, hoewel de wetenschappelijke kennis over de gevolgen van een dergelijke exploitatie nog zeer beperkt is.

Dit zou voor de internationale gemeenschap aanleiding moeten zijn om na te denken over de wenselijkheid om reeds dit jaar exploitatievergunningen af te geven en te besluiten tot een moratorium op de exploitatie gedurende de tijd die nodig is om de milieueffecten van die exploitatie te bestuderen en te meten.

Sommige landen - zoals Frankrijk - en de Europese Unie zijn voorstander van een moratorium van minstens 10 jaar op de ontginning van de zeebodem.

België is een van de landen die industriële exploitatieprojecten steunen. Bij de Internationale Zeebodemautoriteit steunt België namelijk het project van het bedrijf DEME, een dochteronderneming van de groep AVH.
 • Heeft de Brusselse regering hierover een standpunt bepaald?
   
  • Zo ja, hoe luidt dat standpunt? Is de Brusselse regering voorstander van een moratorium? Voor hoelang?
    
  • Zo nee, werkt u momenteel aan een gewestelijk standpunt? Wanneer kunnen we dat verwachten?
    
 • Hebt u als Brussels minister van Leefmilieu al overlegd met de andere federale en deelentiteiten van het land?
   
  • Zo ja, is er een gemeenschappelijk standpunt? Zo ja, hoe luidt dat? Zo nee, wat zijn de struikelblokken voor een dergelijk gemeenschappelijk standpunt?
    
  • Zo nee, en rekening houdend met het feit dat de exploitatievergunningen binnenkort worden afgeleverd, is er al een vergadering gepland tussen de betrokken ministers?
 
 
Antwoord    Hoewel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen bevoegdheden heeft die rechtstreeks verband houden met het beheer van de zeebodem in de diepe zee, kan ik u het laatste nieuws meedelen over het onderwerp van uw vraag:

België heeft
voor het eerst sinds lang deelgenomen aan de 28ste sessie van de Internationale Zeebodemautoriteit die in maart in Kingston plaatsvond ais lid van de Raad van deze instelling. De Zeebodemautoriteit is door het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties aangeduid ais verantwoordelijke voor het beheer van de zeebodem. Ais Blue Leader wil België de nadruk leggen op het duurzaam beheer en de bescherming van de diepzee. Ons land wil dat de doelstelling die recent door de VN werd goedgekeurd om tegen 2030 30% van de oceaante beschermen, wordt vervuld vooraleer werkplannen voor diepzeemijnbouw kunnen goedgekeurd worden.

Het
mandaat van de Internationale Zeebodemautoriteit gaat niet aileen over het ontginnen van de minerale bronnen van de diepzee, maar ook over het effectief beschermen van het marien milieu in de diepe oceaan. Momenteel buigt de Zeebodemautoriteit zich over het finaliseren van de exploitatieregulering. Een ontwerptekst is al klaar, maar over verschillende aspecten is er nog onenigheid.

Ais
raadslid is het de ambitie van ons land om een voortrekkersrol op te nemen.

De
voorbije maanden werden door verschillende landen en ngo's verklaringen afgelegd over een moratorium,een voorzorgspauze of een verbod. Al die eisen berusten telkens op het idee dat diepzeemijnbouw niet kan plaatsvinden zonder een akkoord over een pakket regels.


ln
Kingston legde België zijn eisen omtrent exploitatie van de diepzee en de zeebodem op de onderhandelingstafel. Het gaat om deze drie voorwaarden:

1.
De goedkeuring van robuuste, milieuverantwoorde regels, voorschriften en procedures. Het doel is hierbij overeenstemming te bereiken over een regelgevingskader dat voorziet in het hoogste en meest doeltreffende niveau van bescherming van het mariene milieu;
2.
Meer wetenschappelijk onafhankelijk onderzoek dat leidt tot voldoende en adequate
,
wetenschappelijke informatie;
!
3. Tot slot wil België eraan herinneren dat de lidstaten van de Verenigde Naties zich ertoe hebben verbonden om alle gebieden buiten de nationale jurisdictie duurzaam te beheren en vooral om tegen 2030 minstens 30% van de oceaan te beschermen. Het standpunt is het glashelder: 30% van de oceaan moet kwalitatief beschermd worden vooraleer er een plan voor exploitatie kan worden goedgekeurd.
Aangezien
er tijdens deze sessie van de
Internationale
Zeebodemautoriteit geen consensus kan worden bereikt, is er in juli een volgende vergadering gepland om de onderhandelingen voort te zetten