Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het verdrag betreffende de ontginning van de zeebodem.

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 853)

 
Datum ontvangst: 06/03/2023 Datum publicatie: 20/06/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 14/06/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/05/2023 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De bescherming van de zeebodem tegen de gevolgen van economische exploitatie is essentieel voor de toekomst van de biodiversiteit op onze planeet en voor het klimaat.

Het lijkt erop dat de Raad van de Internationale Zeebodemautoriteit (ISA) zich intensiever inspant om de voorwaarden vast te stellen voor de commerciële exploitatie van diepzeemineralen op volle zee. In principe zouden al in juli van dit jaar exploitatievergunningen kunnen worden afgegeven, hoewel de wetenschappelijke kennis over de gevolgen van een dergelijke exploitatie nog zeer beperkt is.

Dit zou voor de internationale gemeenschap aanleiding moeten zijn om na te denken over de wenselijkheid om reeds dit jaar exploitatievergunningen af te geven en te besluiten tot een moratorium op de exploitatie gedurende de tijd die nodig is om de milieueffecten van die exploitatie te bestuderen en te meten.

Sommige landen - zoals Frankrijk - en de Europese Unie zijn voorstander van een moratorium van minstens 10 jaar op de ontginning van de zeebodem.

België is een van de landen die industriële exploitatieprojecten steunen. Bij de Internationale Zeebodemautoriteit steunt België namelijk het project van het bedrijf DEME, een dochteronderneming van de groep AVH.
 • Heeft de Brusselse regering hierover een standpunt bepaald?
   
  • Zo ja, hoe luidt dat standpunt? Is de Brusselse regering voorstander van een moratorium? Voor hoelang?
    
  • Zo nee, werkt u momenteel aan een gewestelijk standpunt? Wanneer kunnen we dat verwachten?
    
 • Hebt u als Brussels minister van Leefmilieu al overlegd met de andere federale en deelentiteiten van het land?
   
  • Zo ja, is er een gemeenschappelijk standpunt? Zo ja, hoe luidt dat? Zo nee, wat zijn de struikelblokken voor een dergelijk gemeenschappelijk standpunt?
    
  • Zo nee, en rekening houdend met het feit dat de exploitatievergunningen binnenkort worden afgeleverd, is er al een vergadering gepland tussen de betrokken ministers?
 
 
Antwoord    Ik verwijs u door naar het antwoord van mijn collega, aan wie u deze vraag eveneens stelde.