Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende toezicht op het vastgoed van het Woningfonds met betrekking tot ongezonde woningen

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 1216)

 
Datum ontvangst: 15/06/2023 Datum publicatie: 20/09/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 08/09/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/06/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Een van de activiteiten van het Woningfonds bestaat erin dat het huurwoningen ofwel verwerft en renoveert, ofwel bouwt, om zo betaalbare huisvesting in Brussel te kunnen aanbieden.

Het is mij ter ore gekomen dat sommige van de verhuurde woningen zich in een ongezonde staat bevinden, die niet wordt aangepakt. In het bijzonder heb ik gehoord over woningen in de Zuinigheidsstraat in 1000 Brussel.

  • Hoeveel woningen worden momenteel verhuurd door het Woningfonds?

  • Kunt u me voor de hele lopende regeerperiode, uitgesplitst per jaar, vertellen:

    • hoeveel klachten door huurders bij het Fonds zijn ingediend wegens ongezonde omstandigheden?

    • aan hoeveel van die klachten het Woningfonds gevolg heeft gegeven?

    • hoeveel van die dossiers zijn opgelost/geregeld?

    • hoeveel van die dossiers nog steeds hangende zijn? Om welke redenen?

 
 
Antwoord    Eerst en vooral moet een onderscheid worden gemaakt tussen een formele klacht bij de DGHI en een klacht van een huurder bij het Fonds (melding van een probleem waarbij een "ticket" wordt aangemaakt waarmee de opvolging van dit probleem kan worden getraceerd).
Wat betreft de bij het Fonds ingediende klachten over de 2 gebouwen in de Spaarzaamheidstraat:
Een van de gebouwen staat leeg na een mutatie die plaatsvond op 18 oktober 2022. Deze mutatie heeft enige tijd in beslag genomen, aangezien het Fonds niet over een woning beschikte die voldeed aan de beperkte criteria van het betrokken gezin. Momenteel vinden er werken plaats in dit gebouw.

Het tweede gebouw wordt sinds 8 juni 2010 verhuurd nadat het volledig werd opgefrist; een fotoreportage die deel uitmaakt van de plaatsbeschrijving kan dit aantonen.


De laatste klacht (melding) van de huurders over dit gebouw dateert van 22 november 2022 en betrof een gebrek aan verwarming in bepaalde ruimtes. Er is een firma langsgekomen om thermostatische kranen te vervangen.


Afgezien van deze klacht, en na uw interpellatie, is het Fonds erachter gekomen dat er andere problemen zijn in dit gebouw. De huurder had geen contact opgenomen met het Fonds voor deze problemen.

Er werden verschillende problemen vastgesteld. Sommige problemen waren te wijten aan huurschade en/of normale slijtage. De foto's die werden genomen voor het dossier tonen ook vochtplekken achter een kapotte scheidingswand. Die plekken moeten verder worden onderzocht. Op 04 juli 2023 werd een bezoek gebracht aan het gebouw om te bepalen welke werken uitgevoerd moeten worden.

Wat betreft het aantal door het Fonds te huur gestelde woningen, kan ik u melden dat het huurwoningenbestand van het Fonds op 19 juni 2023 bestond uit 1.585 woningen, waarvan 1.524 woningen met een lopende huurovereenkomst. Dit komt neer op een bewoningspercentage van 96,72%.

Met betrekking tot het aantal klachten dat door huurders bij het Fonds is ingediend vanwege ongezonde woonomstandigheden, moet worden opgemerkt dat het onder meer, maar niet uitsluitend, gaat om volgende problemen: condensatie, waterinfiltratie via de daken en/of gevels of via aanpalende gebouwen, opstijgend vocht, rioleringsproblemen, gebrek aan ventilatie of de aanwezigheid van ongedierte.Er moet ook worden opgemerkt dat ongezonde woonomstandigheden niet systematisch als klacht worden aangegeven (melding) door huurders, maar ook worden vastgesteld tijdens de jaarlijkse preventieve inspecties van de woning.


In de onderstaande statistieken wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen een klacht (melding) van een huurder en een vaststelling door het Fonds.

Alle klachten (meldingen) en, meer in het algemeen, technische problemen in de woningen worden sinds 2020 gecentraliseerd in een applicatie; het is dus niet mogelijk om cijfers voor 2019 te verstrekken.


De tabel in de bijlage geeft een overzicht van alle problemen die hebben geleid, of op de lange termijn zouden kunnen leiden, tot een ongezonde woning. Sommige van de problemen die in deze statistieken zijn opgenomen, kunnen klein zijn en zorgen er niet voor dat er sprake is van een ongezonde woning. Eind 2019 bestond het woningenbestand uit 1.471 woningen, ten opzichte van 1.585 woningen vandaag.

Wat betreft het aantal nog hangende dossiers: 81 klachten en/of problemen met betrekking tot het risico op ongezonde woonomstandigheden worden momenteel behandeld.

Het oplossen van vocht-, infiltratie- of condensatieproblemen kan enige tijd in beslag nemen, omwille van een aantal redenen:


- de beschikbaarheid van firma’s om de werken uit te voeren;
- de uitvoeringstermijnen van grote werken;

- de oorzaak van het probleem kan zich bij een derde bevinden;
- de aangifte van schadegevallen bij de verzekeringen;
- gerechtelijke procedures met expertiseopdrachten;
- de droogtijd, waardoor het niet altijd mogelijk is om de zones onmiddellijk te herstellen nadat de oorzaak is opgelost;
- bij bepaalde omvangrijke problemen is een mutatie noodzakelijk. Deze mutatie hangt af van de beschikbare woningen in overeenstemming met de criteria van de huurders;


Tot slot, met betrekking tot de klachten die bij de DGHI zijn ingediend door huurders van het Fonds:


De DGHI heeft sinds het begin van de legislatuur 14 klachten ontvangen over woningen die door het Woningfonds te huur worden gesteld:

- één klacht in 2019;
- 5 klachten in 2020;
- 3 klachten in 2021;
- 2 klachten in 2022;
- 3 klachten in 2023.

8 dossiers werden succesvol afgesloten:

- Bij 6 van deze dossiers werd de woning conform verklaard na ingebrekestelling;

- één woning was vanaf het eerste bezoek volledig conform (klacht ongegrond);

- en voor een andere woning werd een conformiteitscontroleattest afgeleverd na een onmiddellijk verhuurverbod (16 maanden later).

3 ingebrekestellingen zijn nog hangende: 1 ingebrekestelling dateert van 2023 en 2 van 2022. Ter herinnering: de ingebrekestellingstermijn bedraagt 12 maanden, die eenmaal met maximaal 12 maanden kan worden verlengd, wat verklaart waarom deze dossiers nog steeds hangende zijn. Tegelijkertijd heeft het Fonds mij meegedeeld dat er werkzaamheden zijn uitgevoerd aan de woningen waarop de 2 klachten uit 2022 betrekking hebben.

Het eerste bezoek moet nog plaatsvinden voor twee dossiers die in 2023 werden geopend.

Sinds 2019 heeft slechts één enkele klacht geleid tot de oplegging van een verhuurverbod. Volgens het Fonds was het niet mogelijk om de nodige werkzaamheden uit te voeren voor het verstrijken van de termijn omdat de betrokken huurder geen toegang verleende tot zijn woning en de woning vervolgens werd gekraakt.