Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende consultancykosten voor het Brussels Gewest

Indiener(s)
Luc Vancauwenberge
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1677)

 
Datum ontvangst: 06/07/2023 Datum publicatie: 20/09/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 08/09/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/07/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/09/2023 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    De Brusselse regering en de openbare administraties doen regelmatig een beroep op de diensten van consultancybureaus. Op de website openbudget.brussels is een deel van de uitgaven terug te vinden die besteed worden aan consultancybedrijven. Momenteel publiceert echter slechts een beperkt aantal deelnemende overheidsinstellingen (38 in totaal, waaronder de gemeenten) hun uitgaven via openbudget.brussels. Bovendien komen de beschikbare gegevens in het Frans en het Nederlands vaak niet overeen.

1. Kunt u een overzicht geven van alle consultancyopdrachten sinds 2019 voor de verschillende beleidsdomeinen en Brusselse gewestelijke instanties en instelling van openbaar nut (ION's) die onder uw toezicht staan, inclusief de uitgaven die niet op openbudget.brussels vermeld zijn? Graag met vermelding van de volgende informatie:

  • de betalende instantie en het geselecteerde consultancybureau

  • het uitgegeven bedrag

  • de gevraagde opdrachten, diensten of apparatuur en de aard van het geleverde resultaat

  • de redenen voor de keuze voor uitbesteding en het gekozen consultancybureau

  • wanneer een uitgavenpost meermaals voorkomt bij hetzelfde adviesbureau, hoe kunnen dan de verschillen tussen de genoemde bedragen van jaar tot jaar worden verklaard?

2. Kunt u mij met name meer details geven over de volgende uitgavenposten op openbudget.brussels :

  • De MIVB besteedt tussen 728.769 en 954.333 euro per jaar aan de "aankoop van ander materiaal" van consultancybureau Ernst & Young. Kunt u ons meer details geven over deze uitgaven: om welk materiaal, welke diensten en/of welke studies gaat het? Voor welke MIVB-afdeling zijn ze bestemd? Wat zijn de redenen voor de uiteenlopende bedragen naargelang het jaar?

  • De MIVB betaalde in 2019 616.000 euro voor "algemene kosten (leveringen, reclame, telefoon)" aan Deloitte Consulting & Advisory. Kunt u ons meer details geven over deze uitgave?

 
 
Antwoord    Brussel Mobiliteit
1.A. Algemene beschouwingen over de consultancy-opdrachten van Brussel Mobiliteit:
Sinds het begin van de legislatuur heeft Brussel Mobiliteit een beroep gedaan (of is het een beroep blijven doen) op verschillende consultancy-opdrachten in het kader van de uitvoering van zijn opdrachten. Deze consultancy-opdrachten worden gegund via overheidsopdrachten overeenkomstig de Belgische wetgeving. De uitgaven volgen de marktevolutie in deze verschillende uitvoeringsfasen (met inbegrip van bijvoorbeeld de uitvoering van prijsherzieningen of van volumeaanpassingen), rekening houdend met de beschikbare vereffeningskredieten.

Alle overheidsopdrachten in brede zin kunnen worden teruggevonden in de inventaris https://datastore.brussels/web/data/dataset/21a4559e-62e1-41ea-b783-6005813a2132.

1.B. Consultancy-opdrachten van BM per dienst/directie
Hieronder vindt u een algemeen overzicht van de consultancy-opdrachten voor 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023 (het lopende jaar), samen met een korte beschrijving.

a. Het Mobiliteitscentrum heeft de volgende consultancy-opdrachten besteld:
2019:
IT-ondersteuning voor de cel Infrastructuur en Systemen van het Mobiliteitscentrum: Aanpassing van de configuratie van de vakgebonden toepassingen - 81.880,70 euro – CRONOS
Mobiris ITIL-V3
: De ontdubbeling en de verhuizing voorbereiden van het Mobiris-controlecentrum - 131.813,65 euro – FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS
Audit videowall
  - 1.875,50 euro– ENGIE-FABRICOM
AMO Control Room
: de technische architectuur van het nieuwe Mobiris-controlecentrum voorbereiden - 17.787,00 euro – MOTILDE
Consultancy-opdracht - Beveiliging en videomonitoring – Controleruimte
: realisatie van een proof of concept van de technische architectuur van het nieuwe Mobiris-controlecentrum – 23.643,40 euro – IRISNET

2020:
Beheer, upgrade en verhuizing van het PaaS-platform en verhuizing van de Mobiris-systemen: VMWare-bijstand bij de verhuizing van het datacenter van het nieuwe controlecentrum van Mobiris -[g3][/g3]
115. 406,41 euro– BUSI-Business&Systems Integration
IT-ondersteuning voor de cel Technologie van het Mobiliteitscentrum
: Aanpassing van de configuratie van de vakgebonden toepassingen - 87.299,41 euro – FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS
Datacenter Management volgens de ITIL-processen
: De ontdubbeling en verhuizing voorbereiden + verbeteringen voorstellen voor het beheer van het datacenter van het nieuwe Mobiris-controlecentrum - 67.545,00 euro – FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS
Ergonomische tips - nieuwe schermen en video wall Mobiris -
9.234,72 euro - NAMAHN
2021
IT-ondersteuning voor de cel Technologie van het Mobiliteitscentrum: Aanpassing van de configuratie van de vakgebonden toepassingen - 88.042,02 euro – FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS
2022
Bijstand bij het beheer, het onderhoud en de renovatie van de portefeuille van de vakgebonden toepassingen van de dienst Exploitatie en Vervoer – waarvan het Mobiliteitscentrum (a), de Directie Voertuigen en Goederenvervoer (b) en de Directie Coördinatie van de Bouwplaatsen (c) deel uitmaken (Technologisch competentiecentrum DEV) 1.696.420,00 euro - GATE-16

2023
Architecture Solution SAGTU - 34.049,40 euro - AsFalys
Juridische en procedurele diensten Drones (via raamovereenkomst Irisnet) -
114.914,39 euro – Irisnet

b. Op het gebied van de technische keuring van voertuigen, de afgifte van rijbewijzen en het goederenvervoer lopen de volgende consultancy-opdrachten:
Financiële en organisatorische audit van de technische keuring en het rijbewijs -
116.220,5 euro - Deloitte
Bijstand bij het beheer, het onderhoud en de renovatie van de portefeuille van de vakgebonden toepassingen van de dienst Exploitatie en Vervoer (Technologisch competentiecentrum DEV)
1.698.477,00 euro - GATE-16 (zie ook hoger)
Overzicht van de hervorming van de rijopleiding uit 2018 -
25.028,72 euro – Profacts

c. Voor de directie Coördinatie van de Bouwplaatsen lopen de volgende consultancy-opdrachten:
2020:

Opdracht ter ondersteuning van het opzetten van opleidingen in verschillende formats (e-learning, opleidingen met fysieke aanwezigheid, enz.) alsook een ondersteuning bij de analyse en de objectivering van onze interne procedures
- 402.164,09 euro - BDO Ideas at Work

d. Opdrachten voor studies over het meer algemene mobiliteits- en veiligheidsbeleid.
2019
- Analyse van de maatregelen die de scholen hebben genomen (prediagnose en SVP): 2006 – 2017 - 96.545,9 euro - STRATEC
- Wetenschappelijke ondersteuning bij de analyse van gegevens in verband met goederenvervoer - 55.085,25 euro - VUB
- Wetenschappelijke ondersteuning bij de analyse van gegevens in verband met goederenvervoer - 55.206,25 euro - ULB
- Masterplan fietsparkeren - 7.066,4 euro - Espaces Mobilité – Van Wunnik


2020
- Academische studie “Brussel op vakantie” - 29.250 euro - VUB
- Voorafgaande denkoefeningen over de invoering van een platform voor expertise en innovatie op het gebied van mobiliteit - 43.288 euro - VUB

2021
- Diepgaande analyse van de scholen met een SVP met een impact op de modale aandelen - 23.958,00 euro – Ernst & Young Advisory Services
- Evaluatie van de communicatiecampagnes en -acties op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid - 174.510,90 euro – AQ Rate
- Evaluatie van “Brussel op vakantie” - 36.179,00 euro - ULB
- Beheersovereenkomst Parking Brussels - 62.920,00 euro – PWC Enterprise Advisory
- Toegankelijkheidsadvies voor PBM’s - 36.299,98 euro - Atingo
- Versnelling van het uitrollen van MaaS - Luik Data & IT - RRF-project - 1.200.000,00 euro - Iristeam
- Tool voor het samenvoegen van digitale gegevens van gedeelde (micro)mobiliteit - 43.560,00 euro - Vianova
- Evaluatie van de communicatiecampagnes en -acties op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid - 169.352,95 euro – AQ Rate

2022
- Studie voor bijstand bij de ontwikkeling van dropzones – 35.574,00 euro - Vraiment Vraiment
- Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (GPBP) – 36.088,25 euro - Stratec
- Bepalen van een strategie voor de ontwikkeling van infrastructuur voor intermodale polen (mobiliteitspunten - mobility hubs) – 36.227,40 euro - The New Drive
- Opstellen van het beheerscontract MIVB 2024 - 2028 – 196.383,00 euro – PWC Enterprise Advisory

e. In verband met het beheer en het onderhoud van de gewestelijke weginfrastructuur:
2019:
- Bijstand bij de meerjarenplanning bruggen en viaducten: 57.249,64 euro - STUDIEBUREAU GREISCH
2020:
- Strategische evaluatie van het Meerjarige Investeringsplan (MIP) voor de tunnels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ertoe strekkende dit plan te laten evolueren: 19.965,00 euro - LOMBARDI INGENIERIE
- Ondersteuning, begeleiding en advies voor de verlichtingsbeambte: 40.057,05 euro - Belgisch laboratorium van Elektriciteitsindustrie / LIGHT TO LIGHT

2021:
- Asset Managementbegeleiding: 7.260,00 euro - MAINNOVATION
- Strategische evaluatie van het Meerjarige Investeringsplan (MIP) voor de tunnels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ertoe strekkende dit plan te laten evolueren: 35.882,55 euro - LOMBARDI INGENIERIE
- Ondersteuning van het bouwheerschap inzake openbare verlichting: 25.437,71 euro - LIGHT TO LIGHT
- Ondersteuning, begeleiding en advies voor de verlichtingsbeambte: 22.143,00 euro - LIGHT TO LIGHT

2022:
- Asset Managementbegeleiding: 726,00 euro – MAINNOVATION
- Bijstand bij het bouwheerschap voor de invoering van BIM: 54.623,33 euro - SOCOTEC BELGIUM
- Strategische evaluatie van het Meerjarige Investeringsplan (MIP) voor de tunnels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ertoe strekkende dit plan te laten evolueren: 4.216,85 euro - LOMBARDI INGENIERIE
- Ondersteuning van het bouwheerschap inzake openbare verlichting: 43.037,65 euro - LIGHT TO LIGHT
2023:
- Bijstand bij het bouwheerschap voor de invoering van Building Information Modeling (BIM): 58.178,92 euro - SOCOTEC BELGIUM
- Ondersteuning van het bouwheerschap inzake openbare verlichting: 51.524,64 euro - LIGHT TO LIGHT

f. Op het transversale niveau zijn consultancy-opdrachten uitgeschreven voor alle bevoegdheden en alle directies van BM:

Consultancy-opdracht om ervoor te zorgen dat Brussel Mobiliteit de AVG naleeft
- 157.300 euro - J. ERNOUX (202-2022)
Consultancy-opdrachten voor de begeleiding bij de uitvoering van het overgangsplan “Route 66” (herorganisatie van BM) - 1.152.320,15 euro - Arch International NV / IMPACT (2018-2022).
EVIA-consultancy financiële en administratieve toepassing - 945.000,00 euro - NETWORK BUSINESS RESEARCH (2019-2022).

g. In het kader van zijn opdrachten krijgt Brussel Mobiliteit regelmatig te maken met juridische kwesties

2019 (besteld of lopende):
Bestelopdracht voor opdrachten inzake wetgevingstechnieken behandeld door de directie Administratieve Ondersteuning in het kader van de wegenordonnantie (wegenordonnantie) – 302.500,00 euro - JANSON
Bestelopdracht voor opdrachten inzake wetgevingstechnieken behandeld door de directie Administratieve Ondersteuning (WETGEVINGSTECHNIEK)
– 302.500,00 euro – ASAP/JANSON

2020:
Raamovereenkomst voor juridische dienstenopdrachten met betrekking tot het regelgevende kader van MaaS (Mobility as a Service) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MaaS-ordonnantie) – 242.000,00 euro - JANSON

2021:
Raamovereenkomst voor opdrachten voor juridische diensten en juridische vertegenwoordiging voor aangelegenheden in verband met de Villo-consessie en de aanhangsels daarbij - 249.990,00 euro - JANSON

2022:
Raamovereenkomst voor juridische dienstenopdrachten in verband met aangelegenheden die Brussel Mobiliteit behandelt (EENVOUDIGE ZAKEN) - 302.258,00 euro - EARTH/IUSIRIS/DEPREVERNET
Raamovereenkomst voor juridische dienstenopdrachten (advies, opstellen van documenten en wettelijke vertegenwoordiging) in verband met aangelegenheden die Brussel Mobiliteit behandelt (INGEWIKKELDE ZAKEN)
- 302.016,00 euro - JANSON/RENARD & associés(ELEGIS) / DEPREVERNET

2023:
Opdracht inzake rechtsbijstand en juridische vertegenwoordiging betreffende de overheidsopdrachtenwetgeving - 20.570,00 euro - EQUAL


MIVB


Antwoord op vraag 1:
Onder "consultancy" wordt verstaan elke aanvraag om eenmalige bijstand, met het oog op de invoering van nieuwe technologieën, de begeleiding van de uitvoering van een project en het verstrekken van aanbevelingen/adviezen.
Wanneer de intellectuele bekwaamheid niet in huis aanwezig is om een specifiek probleem op te lossen, dan wordt een consultant (identificeerbare persoon of adviesbureau) geraadpleegd.
Dezelfde dienstverlener kan verschillende soorten diensten verrichten, waaronder consultancy. Deze kan extern en/of in de kantoren van de MIVB werken en al dan niet honorariumplichtig zijn.
In 2022 vertegenwoordigden consultancyopdrachten waarop de MIVB beroep deed 3,5% uit van de jaarlijkse uitgaven van de MIVB.
Het merendeel van de consultancyopdrachten waar de MIVB berope op doet zijn verbonden aan grote infrastructuurprojecten en ontwikkelingen op het vlak van ICT. De MIVB doet soms beroep op consultancy voor de uitvoering van audits van haar processen of om eenmalig antwoord te bieden op een gebrek aan personeel in afwachting van het resultaat van een aanwervingsprocedure. Deze twee gevallen maken minder dan 10% uit van de consultancyopdrachten waar de MIVB beroep op doet.
Het totale bedrag aan consultancy bedroeg voor (in miljoen euro):
2019: 31,4
2020: 36,4
2021: 35,2
2022: 41,8
De verhoging van €6,6M in 2022 ten opzichte van 2021 is grotendeels verbonden aan de ontwikkeling van het MaaS-project (Mobility as a Service) dat via een multimodale app het actieve mobiliteitsaanbod in Brussel makkelijk toegankelijk maak voor het grote publiek. Anderzijds waren hoge studiekosten noodzakelijk in het hader van grote infrastructuurprojecten (Metro 3, modernisering van de bestaande lijnen, elektrificatie van de bussen).
Hieronder volgt een algemeen overzicht van de voor 2019, 2020, 2021 en 2022 geïdentificeerde bedrijven, alsmede een korte beschrijving.
Zoals aangegeven in het antwoord op schriftelijke vraag 513 van dhr. Kompany, in antwoord op schriftelijke vraag 667 van mevr. Schepmans, in antwoord op schriftelijke vraag 1238 van dhr. Cerexhe en in antwoord op schriftelijke vraag 1229 van dhr. De Beukelaer, is het in het kader van een parlementaire vraag niet realistisch om de precieze titels en bedragen van elke factuur/opdracht te geven, gezien dit een enorme hoeveelheid werk zou vergen bij het raadplegen van duizenden boekhoudkundige stukken en zelfs van elk van de bijbehorende contracten.
De bedragen die worden uitgegeven aan externe dienstverlening worden bepaald door de noodzaak van de activiteiten en of deze activiteiten eenmalig of wederkerend zijn.

Antwoord op vraag 2:
De uitgaven die de MIVB besteedde aan het consultancybureau Ernst & Young in de rubriek “Aankoop van ander materiaal” betreffen gespecialiseerde IT-diensten voor het onderhoud en de ontwikkeling van haar informaticatoepassingen. De bedragen variëren jaarlijks volgens de behoeften van de specifieke IT-projecten.

De uitgaven die de MIVB in 2019 besteedde aan Deloitte Consulting & Advisory in de rubriek “Algemene kosten (leveringen, publiciteit, telefoon)” betreffen:
- Enerzijds een opdracht voor analyse en re-engineering van de interne processen, om te voldoen aan de vereisten rond de opvolging van de kosten met een vereenvoudiging en standaardisering van de transversale processen, en dit vooral voor de activiteiten in finance, aankoop en logistiek.
- Anderzijds ondersteuning bij het uitvoeren van eenmalige auditopdrachten.
De opdrachten besteld bij dit type bureau vertegenwoordigen slechts een marginaal deel van de consultancynoden van de MIVB.


Parking.brussels

· 13/09/2022, parking.brussels, DFakto, € 65.000, Overheidsopdracht voor aanneming van diensten met als doel een audit uit te voeren op de data governance met het oog op het transversale beheer van de gegevens van het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – nood aan externe expertise
· 02/09/2022, parking.brussels, PWC, € 92.674,
Overheidsopdracht voor aanneming van diensten voor het opstellen van een ondernemingsplan, nood aan externe expertise
· 29/07/2022, parking.brussels, IB Consult, € 13.800,
Overheidsopdracht voor aanneming van diensten voor ondersteuning bij het opstellen van een beheerplan, nood aan externe expertise
· 21/06/2022, parking.brussels, Ernst & Young, €75.520,
Overheidsopdracht voor aanneming van diensten voor een studie van de inning van retributies voor voertuigen met een buitenlandse nummerplaat, nood aan externe expertise
· 07/04/2022, parking.brussels, BDO, €85.560,
Overheidsopdracht met betrekking tot de implementatie van hybride werkvormen binnen het Parkeeragentschap, nood aan externe expertise
· 05/04/2022, parking.brussels, Citrabel bv, €140.000,
Overheidsopdracht voor de diensten van een consultant voor een doorlichting van de handhavings-en opvolgingsprocessen voor het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofstedelijk Gewest, behoefte aan externe expertise
· 25/10/2021, parking.brussels, diverse deskundigen, €30.000,
Overheidsopdracht consultancy bij de gunning van de opdracht Business Rules Engines DIR/21.056, behoefte aan externe expertise
· 27/09/2021, parking.brussels, BDO, €29.920,
Overheidsopdracht diensten voor de begeleiding van het structureel implementeren van thuiswerk bij parking.brussels, behoefte aan externe expertise
· 10/11/2020, parking.brussels, EY Bedrijfsrevisoren bv, € 65.227,25,
Evaluatie van het beheerscontract, nood aan externe expertise
· 01/04/2020, parking.brussels, RebelGroup Advisory, € 139.000,
Realisatie van een voorlopige audit, nood aan externe expertise
· 24/01/2019, parking.brussels, J2P, € 60.000,
Overheidsopdracht met als voorwerp consultancydiensten voor de plaatsing en opvolging van de uitvoering van een opdracht voor technologische leveringen inzake het beheer van het parkeren op de openbare weg, nood aan externe expertise