Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de communicatie-uitgaven op sociale netwerken

Indiener(s)
Luc Vancauwenberge
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 635)

 
Datum ontvangst: 12/07/2023 Datum publicatie: 20/09/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 13/09/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/07/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Wanneer de Brusselse regering beslissingen neemt en/of nieuwe regelgeving toepast, maakt ze vaak gebruik van sociale netwerken om haar boodschap aan de Brusselse bevolking over te brengen. Deze vorm van communicatie maakt vaak deel uit van bredere campagnes die door overheidsinstellingen worden gevoerd.

Kunt u een overzicht geven van alle reclamecampagnes die sinds 2019 op sociale netwerken zijn gevoerd voor de verschillende beleidsdomeinen en de Brusselse gewestelijke instanties en ION's die onder uw toezicht vallen, met vermelding van het volgende:

  • hoeveel u hebt uitgegeven per communicatiecampagne, met uitsplitsing van het antwoord voor elk sociaal netwerk?

  • of u een beroep hebt gedaan op een extern communicatiebureau om deze campagne op te zetten? Zo ja, welk bureau en waarom dat bureau? Wat was het bedrag van de aan het bureau gevraagde dienstverlening?

 

 

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

Kunt u een overzicht geven van alle reclamecampagnes die sinds 2019 op sociale media zijn gevoerd voor de verschillende beleidsgebieden en de Brusselse gewestelijke organisaties en ION's die onder uw bevoegdheid vallen, met nadere toelichting over: 

o
hoeveel aan elke communicatiecampagne is uitgegeven per sociaal netwerk? 

Gelieve als bijlage de tabel te vinden met de gedetailleerde uitgaven per sociaal netwerk. 

o het feit of u een extern communicatiebureau heeft ingeschakeld om deze campagne op te zetten? Zo ja, welk agentschap en waarom dit agentschap? Hoeveel rekende het agentschap voor de gevraagde dienst? 

In 2020 werd een opdracht gegund voor de ondersteuning van talent.brussels door een communicatiebureau om haar zichtbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als aantrekkelijke werkgever te promoten (strategische doelstelling nr. 1) via de aankoop van mediaruimte. talent.brussels heeft voor het agentschap Comith gekozen omdat hun offerte vanuit het oogpunt van de aanbestedende overheid de meest volledige en economisch voordeligste was, rekening houdend met de in de opdracht vastgelegde gunningscriteria (prijs, kwaliteit van de ondersteuning, uitvoeringstermijn). De kosten van de totale dienstverlening bedroegen maximaal € 113 329,9 exclusief btw en € 137 129,17 inclusief btw. Details over de sociale media zijn te vinden in het Excel-bestand (Facebook: van december 2020 tot mei 2021). 
In 2022 lanceerden we een nieuwe campagne om talent.brussels en het Brusselse gewest als werkgever te promoten. Dit was voornamelijk een affichecampagne (op het MIVB- en NMBS-net en in Brussel). Ze werd evenwel verspreid op sociale media (zie bijgevoegde tabel). Voor de ontwikkeling van het concept voor deze campagne deden we een beroep op het agentschap Expansion, dat na een offerteaanvraag werd geselecteerd, en dat voor een bedrag van € 5 614,40 inclusief btw. 


Antwoord GOB:

De 'corporate’ sociale mediakanalen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel worden zonder uitzondering ingezet ter promotie van zijn algemeen merkimago en dat van zijn administraties. Daarnaast worden deze ook ingezet om de jobaanbiedingen te belichten en om aan employer branding te doen.

In april 2022 werd er uitzonderlijk – voor de periode 2019–2023 –
1 betalende post gelanceerd voor de som van 200 euro exclusief BTW op de LinkedIn-pagina’s (NL + FR) om de “Aankondiging van vastgoedprospectie’ voor de zoektocht naar woon- en kantoorruimtes met het oog op de tijdelijke huisvesting van Oekraïense vluchtelingen te promoten.


Anwtoord Brussel Fiscaliteit:

Brussel Fiscaliteit doet sinds 2019, na een aanbestedingsprocedure, hoofdzakelijk beroep op het communicatieagentschap MakeIt voor het beheer van campagnes op de sociale media (uitwerking van de strategie, ontwikkeling van de campagne, uitvoering en opvolging).

De totale kost van deze dienstverlening van 2019 tot en met 2021 bedroeg 13.576,20 EUR (incl. btw). Voor 2023 is de opdracht nog lopende en werd tot op heden nog geen factuur uitgereikt.

Een overzichtstabel van de publiciteitsuitgaven voor de individuele campagnes werd, per
social media platform, als bijlage (A) van dit antwoord gevoegd.


Brussel Fiscaliteit heeft daarnaast ook gebruik gemaakt van de betaalde diensten van LinkedIn om de zichtbaarheid van haar werkgeverspagina te vergroten en om haar openstaande vacatures te promoten. Hiervoor werd sinds 2019 jaarlijks 15.000 EUR (incl. btw) uitgegeven.

Wat ten slotte SmartMove betreft, verwijs ik ter herinnering graag naar mijn antwoord op uw schriftelijke vraag nr. 613.